Ελληνικά | English

ΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΣΚΕ ΠΤΟΜΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ (REFLECTIVE CITIZENS KOINONIA) 

 

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΣΚΕ ΠΤΟΜΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ

(REFLECTIVE CITIZENS KOINONIA)

Θεσσαλονίκη, 4 Ἀπριλίου 2020

 

Tό Βιωματικό Ἐργαστήριο «Κοινωνία-Σκεπτόμενοι Πολίτες (Reflective Citizens)» εἶναι ἕνας χῶρος κυρίως γιά τήν συνύπαρξη τῆς διαφορετικότητας, γιά τήν ἐκμάθηση τοῦ νά ἀκοῦς καί νά ἀκούγεσαι, γιά τόν διάλογο, γιά νά ἀποτολμήσει κάποιος νά  ἐκφράσει δύσκολα συναισθήματα, ὅπως ἡ ἀπελπισία, τό μῖσος, ἡ ὀργή, ὁ φόβος, ἡ ἐνοχή ἤ ἡ ντροπή· εἶναι ἐπίσης καί ἕνας χῶρος ὅπου τά θετικά συναισθήματα, ὅπως ἡ ἐκτίμηση, ἡ ἐλπίδα, ἡ ἀγάπη, κλπ., μποροῦν νά κοινοποιηθοῦν. Οἱ συντονιστές τοῦ Ἐργαστηρίου συμμετέχουν καί οἱ ἴδιοι στή συζήτηση τῶν νέων θεμάτων καί τῶν ἀντιλήψεων, στήν ἀπόκτηση πληροφοριῶν καί γνώσεων γιά τούς ἄλλους καί γιά τόν ἑαυτό σέ σχέση μέ τούς ἄλλους,  καθώς δέν θεωρεῖται ὅτι διαθέτουν τό προνόμιο νά κατέχουν τήν ἀλήθεια. Τό Ἐργαστήριο ἀποσκοπεῖ στήν προσομοίωση τῆς Ἀρχαίας Ἀγορᾶς, ὅπου οἱ πολίτες συγκεντρώνονται γιά νά στοχασθοῦν ἀπό κοινοῦ γιά θέματα πού σχετίζονται μέ τήν ἰδιότητα τοῦ ὑπεύθυνου πολίτη, ὁ ὁποῖος ἀντιμετωπίζει τίς σύγχρονες κοινωνικές καί κλιματικές ἀλλαγές πού συμβαίνουν στό ἐδῶ καί τώρα καί ἐπηρεάζουν τό μέλλον τῶν κοινοτήτων μας. Ὡς πολίτες ἔχουμε εὐθύνη νά προβληματισθοῦμε γιά τό παρόν ἀποσκοπώντας στήν οἰκοδόμηση ἑνός καλύτερου μέλλοντος.

Tό Ἐργαστήριο ἐμπλέκει ὡρισμένα στοιχεῖα τῶν λαϊκῶν κινημάτων καθώς ἐνθαρρύνει τούς πολίτες νά σκεφθοῦν τίς κοινότητές τους καί τήν αὐτοοργάνωση, χωρίς ὅμως νά ἀποσκοπεῖ στό νά γίνει  πολιτικό κίνημα. Αὐτά τά γεγονότα ἀποκαλύπτουν πάντα πολλἐς ἐπιστρώσεις προσωπικῶν, οἰκογενειακῶν, κοινοτικῶν, τοπικῶν, Εὐρωπαϊκῶν πολύπλοκων σχέσεων. Ὡς εκ τούτου, ἡ ἐκτίμηση τῆς ἀξίας τῆς πολυπλοκότητας  εἶναι ἔντονα παροῦσα στίς βασικές ἀρχές τοῦ Ἑργαστηρίου. Τό Ἐργαστήριο δέν ἀποσκοπεῖ στό νά καταλήξει ἀπό κοινοῦ σέ ὁποιοδήποτε εἶδος ὁμοιογενοῦς συμπεράσματος. Οἱ ἀνθρώπινες ἀνάγκες αὐτοῦ τοῦ εἴδους, φυσικά, ἀπαντῶνται συχνά, ἀναγνωρίζονται καί ἐμπεριέχονται ὅσο τό  δυνατόν περισσότερο. Ἀντιθέτως, μεταξύ τῶν βασικῶν ἀρχών τοῦ Ἐργαστηρίου εἶναι ἡ τάση νά ὑπάρχουν συμμετέχοντες ἀπό ὁποιαδήποτε τάξη, ἡλικία καί φύλο καθώς ἐπίσης καί ἀπό διαφορετικούς κοινωνικούς, ἱστορικούς, πολιτικούς, ἐθνικούς, θρησκευτικούς, ἐπαγγελματικούς καί ἰδεολογικούς τομεῖς. Ὁ διάλογος στήν ὁμάδα προάγει καί καλλιεργεῖ τή συλλογική σκέψη καί κατ’ ἐπέκτασιν καί τή γέννηση νέων στοχασμῶν καί ἀπόψεων γι’  αὐτή τή συγκεκριμένη κατάσταση (βλ. ἐπισυναπτόμενο pdf)

 

Πληροφορίες καί ἐγγραφές:

Ἀθήνα: Ἀνοικτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο,τηλ. 2106447532-3 e-mail: igaa-opc@otenet.gr

Θεσ/νίκη:  Φραντσέσκα Μπασιάλλα,τηλ. 2310455331 e-mail:basciallafran@hotmail.com

 

Μέγιστος ἀριθμός συμμετεχόντων: 100 ἄτομα

Χῶρος Διεξαγωγῆς:

Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριᾶς «Ν. Βότση», Μ. Ἀλεξάνδρου & Ἀν. Θράκης 9

 

Ὀργανωτική Ἐπιτροπή:

Θάνος  Γιαννακός: Ὀδοντίατρος, Ἀντιδήμαρκος Παιδείας καί Πολιτισμοῦ

Δημήτρης  Κυρατζῆς: Εἰδικός Παθολόγος, Δημοτικός Σύμβουλος

Χαράλαμπος Σιδηρόπουλος: Παιδοψυχίατρος, Ψυχοδραματιστής, Θεραπευτής Οἰκογένειας. Συνεργάτης τοῦ Ἰνστιτούτου Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης Ἀθηνῶν καί τοῦ Ἀνοικτοῦ Ψυχοθεραπευτικοῦ Κέντρου.

 

Kατεβάστε σχετικό PDF
Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 3/3/2020
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.