Ελληνικά | English

ΗΜΕΡΙΔΕΣ

Ὁ Κύκλος Ζωῆς τῆς Οἰκογένειας καί οἱ Νέες Μορφές τηςΤό Ἰνστιτοῦτο Θεραπείας Οἰκογένειας τοῦ Ἀνοικτοῦ Ψυχοθεραπευτικοῦ Κέντρου σέ συνεργασία μέ τήν Ἕνωση Θεραπευτῶν Οἰκογένειας καί Ζεύγους διοργανώνουν Ἡμερίδα μέ θέμα:

«Ὁ Κύκλος Ζωῆς τῆς Οἰκογένειας καί οἱ Νέες Μορφές της»

Ἡ οἰκογένεια ἀποτελεῖ τό φυσικό πλαίσιο διαμόρφωσης τῆς ἀτομικῆς ταυτότητας. Στό πλαίσιό της, οἱ ἀναπτυσσόμενες οἰκογενειακές σχέσεις συμβάλουν ἀποφασιστικά στήν ἀνάπτυξη καί ἐξέλιξη τῆς προσωπικότητας. Μεταφέρουν τόσο τά πρότυπα τοῦ διαγενεαλογικοῦ πλέγματος τῶν οἰκογενειακῶν δεσμῶν πού ἔχουν τήν τάση νά ἐπαναλαμβάνονται στήν προσωπική ζωή, ὅσο καί τίς ἐπιδράσεις τῶν εὐρύτερων κοινωνικῶν συστημάτων πού σμιλεύουν τίς προσωπικές ἀξίες, στάσεις καί συμπεριφορές.

Οἱ οἰκογενειακές σχέσεις καί δεσμοί συνιστοῦν ἕνα ὅλον, ἕνα σύστημα, τό ὁποῖο κινεῖται στόν χρόνο.

Ἡ κίνηση αὐτή ἀποκαλεῖται Κύκλος Ζωῆς τῆς Οἰκογένειας. Σ’ αὐτόν μπορεῖ κανείς νά διακρίνει διάφορα στάδια ἀνάπτυξης καί ἐξέλιξης∙ ἐμπεριέχεται δέ στό εὐρύτερο κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον. Ἡ μήτρα (matrix) τοῦ κύκλου τῆς ζωῆς τῆς οἰκογένειας μεσολαβεῖ συνδέοντας τήν ἀτομική ἀνάπτυξη καί ἐξέλιξη μέ αὐτήν τῆς οἰκογένειας ὡς συνόλου.

Στήν κλινική ἐργασία οἱ διάφορες ἀτομικές ἐκδηλώσεις ἀκόμη καί οἱ ψυχοπαθολογικές θεωρεῖται πλέον ἀπαραίτητο νά ἀξιολογοῦνται σέ συνάρτηση μέ τό πλαίσιο τοῦ κύκλου ζωῆς τῆς δεδομένης οἰκογένειας. Ὁ κύκλος ζωῆς τῆς οἰκογένειας προσφέρει ἕνα εὐέλικτο ἐννοιολογικό πλαίσιο κατανόησης ἀφ’ ἑνός τῶν σταδίων ζωῆς, ἀφ’ ἐτέρου τήν ἀναγνώριση τῶν συναισθηματικῶν καθηκόντων τῶν μελῶν τῆς οἰκογένειας. Οἱ συναισθηματικές αὐτές ἐκδηλώσεις ἐξαρτῶνται ἀπό τή δομή τῆς προσωπικότητας, τήν περίοδο ζωῆς τῆς οἰκογένειας καί τήν πολιτιστική καί ἱστορική ἐποχή στήν ὁποία αὐτή ἀναπτύσσεται.

Ἐπειδή τό εὐρύτερο κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον ἔχει ἀλλάξει ριζικά, τίς τελευταῖες δεκαετίες, νέες μορφές οἰκογένειας ἔχουν δημιουργηθεῖ, προκειμένου αὐτές νά συνεχίσουν νά διαδραματίζουν τόν διαμεσολαβητικό τους ρόλο στήν ἀνάπτυξη καί ἐξέλιξητῆς προσωπικότητας.

Ἡ γνώση τῶν ἀνωτέρω ἀποσκοπεῖ στὴν κατανόηση καθώς καί στήν ἀπομυθοποίηση τῶν ἰδιαιτέρων προκλήσεων,ποὺ ἀντιμετωπίζουν τόσο τά μέλη τῆς οἰκογένειας ὅσο καί ἡ ἴδια ὡς σύνολο,κατά τὴν ἑκάστοτε περίοδο τῆς ζωῆς της.

Ἡ Ἡμερίδα περιλαμβάνει θεωρητικές διαλέξεις ἐπακολουθούμενες ἀπό συζήτηση καθώς καί βιωματικά ἐργαστήρια πρός ἐμπέδωση τοῦ θεωρητικοῦ ὑλικοῦ. Ἀπευθύνεται σὲ ἐπαγγελματίες τῆς ψυχικῆς ὑγείας (Ψυχιάτρους, Ψυχολόγους, Κοινωνικοὺς Λειτουργούς, Ἐργοθεραπευτές, Νοσηλευτές, Ἐπισκέπτες Ὑγείας κ.ἄ.)· καθώς καί σέ ἄλλα ἐπαγγέλματα ὅπως Ἐκπαιδευτικούς, Εἰδικοὺς Παιδαγωγούς, ἀλλά καὶ σὲ μὴ εἰδικούς, ἐνδιαφερόμενους.

 

Θεματολογία

Ἡ Ἡμερίδα θά ἑστιαστεῖ στίς κάτωθι θεματικές ἑνότητες:

Α. Ὁ Κύκλος ΖωῆςτῆςΟἰκογένειας(στάδια καί συναισθηματικά καθήκοντα)

  • Τά Νεαρά Ζευγάρια καί ἡ Δημιουργία τῆς Οἰκογένειας
  • Οἰκογένειες μὲ Μικρά Παιδιά
  • Οἰκογένεις μὲ Ἐφήβους
  • Οἰκογένειες μέ Νεαρούς Ἐνήλικους
  • Οἰκογένειες στὴ Μέση Ἡλικία
  • Οἰκογένεια σὲ Βάθος Χρόνου

 

Β. Νέες Μορφές Οἰκογένειας

  • Οἱ Πολυπυρηνικὲς Οἰκογένειες μετά τὸ Διαζύγιο
  • Οἱ Μονογονεϊκὲς Οἰκογένειες
  • Οἱ Ὁμοφυλοφιλικές Οἰκογένειες
  • Ἡ Οἰκογένεια σέ Μετανάστευση

 

Γ. Βιωματικὴ Μάθηση: Ἐργαστήρια Γενεογράμματος καί Ἀναγλύφου.


Ἡμερομηνία: 17 Οκτωβρίου 2015

Κόστος Συμμετοχῆς: 40 εὐρώ (25 εὐρώ σέ φοιτητές, ἀνέργους καὶ ζευγάρια)

Πληροφορίες - ἐγγραφές: www.opc.gr καί τηλεφωνικά:

ΑΝΟΙΚΤΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 2106447532-3, 2106435980

Οἱ θέσεις εἶναι περιορισμένες

Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 9/15/2015
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.