Ελληνικά | English

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ἐκπαιδευτικὲς Δραστηριότητες στὴν Περιφέρεια῾Ο ᾿Εκπαιδευτικὸς-᾿Ερευνητικὸς Τομέας, σὲ συνεργασία μὲ διαφόρους, τοπικούς, ἐπιστημονικοὺς καὶ θεραπευτικοὺς ὀργανισμοὺς (Πανεπιστημιακὲς Σχολές, Θεραπευτικὰ Κέντρα κ.λ.π.) καὶ τὸ Βορειοδυτικὸ Τμῆμα τῆς ῾Εταιρείας Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης ῾Ελλάδος, διοργανώνει τὶς ἀκόλουθες δραστηριότητες ἐκτὸς Ἀθηνῶν.

Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 10/18/2022
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.