Ελληνικά | English

ΤΜΗΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Τμῆμα Σεμιναρίων

Διευθύντρια: Ἑλένη ΜοράρουΤὸ Τμῆμα Σεμιναρίων ἐποπτεύει καὶ διοργανώνει τὰ Εἰσαγωγικὰ Σεμινάρια καθὼς ἐπίσης καὶ Ἀνοικτὲς Διαλέξεις, Ἡμερίδες κ.ἄ.

Τὰ Εἰσαγωγικὰ Σεμινάρια πραγματοποιοῦνται στὸ Κέντρο, ἤδη ἀπὸ τὴν πρώτη χρονιὰ τῆς λειτουργίας του (1980), σὲ συνεργασία μὲ τὸ Ἰνστιτοῦτο Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης Ἀθηνῶν (1982).  Σ’ αὐτὰ τὰ 43 χρόνια, εἶναι εὐνόητο ὅτι ἔγιναν πολλὲς τροποποιήσεις καὶ ἀλλαγές, μὲ γνώμονα πάντοτε τὴ βελτίωση καὶ τὸν ἐμπλουτισμὸ τόσο τῆς θεωρητικῆς κατάρτισης ὅσο καί, γενικώτερα, τῆς ἐμπειρίας ποὺ ἀποκομίζουν οἱ συμμετέχοντες.

Τὰ Σεμινάρια καὶ οἱ Ἡμερίδες ἀπευθύνονται σὲ ψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικοὺς λειτουργούς, ἐργοθεραπευτές, νοσηλευτὲς κ.ἄ. Ἀκόμη ἀπευθύνονται καὶ σὲ ἐπαγγελματίες ἄλλων εἰδικοτήτων (ἐκπαιδευτικούς, εἰδικοὺς παιδαγωγούς, νομικοὺς κ.ἄ.) ποὺ ἐπιθυμοῦν, εἴτε γιὰ ἐπαγγελματικοὺς εἴτε γιὰ προσωπικοὺς λόγους, νὰ ἐνημερωθοῦν σὲ βασικὰ θέματα τῆς ὁμαδικῆς δυναμικῆς καὶ τῆς Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης, τῆς Θεραπευτικῆς Κοινότητας, τοῦ Ψυχοδράματος, τῆς Θεραπείας Οἰκογένειας, τῆς Ψυχολογικῆς Άξιολόγησης καί, γενικώτερα, στὰ ἰδεολογικοπολιτικὰ τῆς ψυχιατρικῆς καὶ τῆς ψυχοθεραπείας. Ἀποτελοῦν, ἐπίσης, μέρος τοῦ προκαταρκτικοῦ σταδίου γιὰ τὶς μεταπτυχιακὲς ἐπαγγελματικὲς ἐκπαιδεύσεις:

Ὁμαδικὴ Ἀνάλυση

Ψυχολογικὴ Ἀξιολόγηση

Ψυχόδραμα-Κοινωνικοθεραπεία

Θεραπεία Οἰκογένειας

Οἱ συμμετέχοντες στὰ Εἰσαγωγικὰ Σεμινάρια μποροῦν νὰ παρακολουθήσουν κατ' ἐπιλογήν, ὡς παρατηρητές, ὡρισμένες ἀπὸ τὶς διαγνωστικὲς καὶ θεραπευτικὲς δραστηριότητες τοῦ ὀργανισμοῦ.


Σεμινάρια Ἀθηνῶν

Εἰσαγωγὴ στὶς Ψυχοθεραπευτικὲς Μεθόδους καὶ τὴν Ψυχολογικὴ Ἀξιολόγηση (Ὁμαδικὴ Ἀνάλυση, Ψυχόδραμα, Θεραπευτικὴ Κοινότητα, Οἰκογενειακὴ Θεραπεία)


 

Προσεχεῖς Ἡμερίδες

Φέτος προγραμματίζονται:

Ἡμερίδα γιὰ τὴν Ἐφηβεία. Ἀπρίλιος 2024

Ἡμερίδα για τούς Ὀργανισμούς. Φεβρουάριος 2024.

 

Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 10/20/2023
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.