Ελληνικά | English

ΤΜΗΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Ὁμαδικὲς Ψυχοθεραπευτικὲς Προσεγγίσεις καὶ Ψυχολογικὴ ἈξιολόγησηΣυντονιστής/τρια: Ἑλένη Μοράρου

Ὁμαδικές Ψυχοθεραπευτικὲς Προσεγγίσεις (Ὁμαδικὴ Ἀνάλυση, Ψυχόδραμα, Θεραπευτικὴ Κοινότητα, Οἰκογενειακὴ Θεραπεία) καὶ Ψυχολογικὴ Ἀξιολόγηση

Τὸ σεμινάριο εἰσάγει τοὺς συμμετέχοντες στὶς ψυχοδυναμικὲς καὶ κοινωνικοδυναμικὲς ἔννοιες τῆς ὁμάδας, ὅπως αὐτὲς χρησιμοποιοῦνται στὴν θεραπεία (ἐνηλίκων, παιδιῶν, οἰκογένειας καὶ ζεύγους), καθὼς καὶ στὶς βασικὲς ἔννοιες καὶ τεχνικὲς τῆς ἀξιολόγησης (Ψυχολογικὴ Ἀξιολόγηση παιδιῶν, ἐφήβων, ἐνηλίκων, ζεύγους καὶ οἰκογένειας). Περιλαμβάνει τέσσερεις θεματικὲς ἑνότητες καὶ ἀπευθύνεται σὲ ἐπαγγελματίες τῆς ψυχικῆς ὑγείας, σὲ διοικητικὰ στελέχη ὑπηρεσιῶν ὑγείας, νομικούς, ἐκπαιδευτικούς, εἰδικοὺς παιδαγωγοὺς καθὼς καὶ στοὺς φοιτητὲς τῆς Ἰατρικῆς, τῆς Ψυχολογίας, τῶν Παιδαγωγικῶν Σχολῶν καὶ τῶν Τεχνολογικῶν Ἐκπαιδευτικῶν Ἱδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), ἀλλὰ καὶ σὲ μὴ εἰδικούς, οἱ ὁποῖοι ἐνδιαφέρονται νὰ τὸ παρακολουθήσουν.

Διάρκεια

Ἀποτελεῖται ἀπὸ δώδεκα τρίωρες συναντήσεις, ἑβδομαδιαίας συχνότητας (Δευτέρα, 7.00 ἕως 10.00 μ.μ.), ἀπὸ τὸν Νοέμβριο ἕως καὶ τὸν Φεβρουάριο. Περιλαμβάνει θεωρητικὸ καὶ ἐμπειρικὸ μέρος (52 διδακτικὲς ὧρες).

Θεωρία

Α' Θεματικὴ Ἑνότητα: Ὁμαδικὴ Ψυχοθεραπεία καὶ Ὁμαδικὴ Ἀνάλυση

 • Ἡ Πολυπαραγοντικὴ Προσέγγιση καὶ ἡ συμβολή της στὴν διάγνωση καὶ τὴν θεραπεία.
 • Ἡ ἔννοια τῆς ὁμάδας, τῆς ὁμαδικῆς δυναμικῆς καὶ ἡ ὁμαδικὴ ψυχοθεραπεία.
 • Ὁμαδικὴ Ἀνάλυση: θεωρητικὲς ἔννοιες καὶ κλινικὲς ἐφαρμογές.
 • Θεραπευτικοὶ παράγοντες τῆς ὁμαδικῆς ψυχοθεραπείας.
 • Ἐφαρμογὲς τῆς ὁμάδας σὲ μὴ κλινικοὺς χώρους: ἐκπαίδευση, ὀργανισμοί.

Β' Θεματικὴ Ἑνότητα: Ψυχόδραμα, Κοινωνικοθεραπεία, Θεραπευτικὴ Κοινότητα

 • Κοινωνικοθεραπεία: ἡ σημασία τῆς δράσης στὴν ψυχοθεραπεία.
 • Θεωρητικὲς ἔνοιες καὶ κλινικὲς ἐφαρμογὲς τῆς Θεραπευτικῆς Κοινότητας.
 • Βασικὲς ἀρχὲς καὶ προσεγγίσεις τοῦ Ψυχοδράματος.
 • Κλινικὲς Ἐφαρμογὲς τοῦ Ὁμαδικοαναλυτικοῦ Ψυχοδράματος. Ὁμάδες Ἐνήλικων, Νεαρῶν Ἐνηλίκων, Ἐφήβων καὶ Παιδιῶν.

Γ' Θεματικὴ Ἑνότητα: Ψυχολογικὴ Ἀξιολόγηση

 • Βασικὲς ἔννοιες καὶ δομικὰ χαρακτηριστικὰ τῆς ψυχολογικῆς ἀξιολόγησης.
 • Νοητικὲς δοκιμασίες ἐνηλίκων, ἐφήβων καί παιδιῶν (W.A.I.S., W.I.S.C.-III, Raven's P.M., Standford-Binet).
 • Κλινικὰ ἐρωτηματολόγια (Μ.Μ.Ρ.Ι., S.Τ.Α.Ι., S.T.A.I.C., B.D.S κ.ἄ.) καὶ Προβολικές δοκιμασίες προσωπικότητας ( C.A.T., Τ.Α.Τ., Rorschach).
 • Δοκιμασίες ἐκτίμησης τῶν ἐπαγγελματικῶν δεξιοτήτων, γιὰ τὸν ἐπαγγελματικὸ πρoσανατολισμὸ καὶ τὴν ἐπιλογὴ πρoσωπικοῦ.

Δ' Θεματικὴ Ἑνότητα: Θεραπεία Οἰκογένειας, Ζεύγους καὶ Παιδιῶν

 • Παράγοντες τῆς οἰκογενειακῆς δομῆς καὶ λειτουργίας. Ἀξιολόγηση ζεύγους καὶ οἰκογένειας.
 • Ἡ Οἰκογενειακὴ Δυναμική: Σύγχρονες Μορφὲς Οἰκογενειακῆς Δομῆς, Ὑγιεῖς καὶ Δυσλειτουργικὲς Οἰκογένειες
 • Ἀρχὲς τῆς Θεραπείας Οἰκογένειας καί τῆς Θεραπείας Ζεύγους.
 • Ἡ Ὁμαδικοαναλυτικὴ προσέγγιση στὴ Θεραπεία Οἰκογένειας. 
 • Ὁμαδικὴ ψυχοθεραπεία παιδιῶν καὶ ἐφήβων: ἡ Πολυπαραγοντικὴ Προσέγγιση.

Οἱ συμμετέχοντες ἔχουν τὴ δυνατότητα παρακολούθησης τουλάχιστον 2 (δύο) θεματικῶν ἑνοτήτων.

Βιωματικὴ Ἐμπειρία: Μικρὲς Ὁμάδες καὶ Βιωματικὰ Ἐργαστήρια (workshop)

 • Μικρὴ ῾Ομάδα Ἐμπειρίας/Συζήτησης: ῾Η ὁμάδα ἀποτελεῖται ἀπὸ 10-12 ἄτομα, ἔχει δύο συντονιστὲς καὶ προσδιορίζει προοδευτικὰ τοὺς δικούς της στόχους.
 • Ὁμαδικοαναλυτικό Ψυχόδραμα / Κοινωνικοθεραπεία: Συμμετοχὴ σὲ ῾Ομάδα Ἐμπειρίας, ἡ ὁποία λειτουργεῖ συνδυάζοντας τὴν ὁμαδικὴ διαδικασία μὲ τὶς ψυχοδραματικὲς τεχνικὲς ἤ τὶς ἐκφραστικὲς καὶ δημιουργικὲς δραστηριότητες (παιχνίδι, ζωγραφικὴ κ.λ.π.).
 • Μεγάλη ῾Ομάδα / Κοινωνιόδραμα: ῞Ολα τὰ μέλη τοῦ Σεμιναρίου συμμετέχουν σὲ Μεγάλη ῾Ομάδα, προκειμένου νὰ εὐαισθητοποιηθοῦν στὶς ψυχοδυναμικὲς καὶ κοινωνικοδυναμικὲς πλευρὲς τῶν φαινομένων τῶν Μεγάλων ῾Ομάδων.
 • Παρουσίαση κλινικῶν περιστατικῶν καὶ ὁλοκληρωμένων ἀξιολογήσεων.
 • Ὁμαδικοαναλυτικὴ ἐποπτεία.
 • Τεχνικὴ τοῦ Οἰκογενειακοῦ Ἀναγλύφου, τοῦ Γενεογράμματος κ.ἄ.

 


Εἰσηγητές-Συντονιστές Ὁμάδων

Δήμητρα Βεκιάρη: Σχολικὴ Ψυχολόγος, ἀπόφοιτος τοῦ Ἰνστιτούτου Διαγνωστικῆς Ψυχολογίας.

Ἀθανασία Κακούρη-Μπασέα: Ψυχίατρος, Ψυχαναλύτρια Ὁμάδας, Θεραπεύτρια Οἰκογένειας, Διευθύντρια τοῦ Θεραπευτικοῦ Τομέως τοῦ Α.Ψ.Κ.

Κατερίνα Καλιακάτσου: Κλινικὴ Ψυχολόγος, MSc στήν Ψυχολογία τῆς Ὑγείας, Συντονίστρια τῆς Ἐκπαίδευσης τοῦ Ἰνστιτούτου Διαγνωστικῆς Ψυχολογίας.

Κώστας Καλλιγιάννης: Κοινωνικὸς Ψυχολόγος, Ψυχοδραματιστής-Κοινωνικοθεραπευτής.

Νατάσα Καραποστόλη: Ἐργοθεραπεύτρια, Ψυχοδραματίστρια-Κοινωνικοθεραπεύτρια, Θεραπεύτρια Οἰκογένειας, Γραμματέας τῆς Διεκπαιδευτικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Α.Ψ.Κ.

Ἀντώνης Κελάκης: Ψυχίατρος, Ψυχαναλυτὴς Ὁμάδας, Συντονιστὴς τῆς Ἐκπαίδευσης τοῦ Ἰνστιτούτου Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης Ἀθηνῶν.

Ἕρση Κουνέλη: Ψυχαναλύτρια Ὁμάδας, Θεραπεύτρια Οἰκογένειας.

Κωνσταντίνα Λατσώνα: Κοινωνική Λειτουργός, Θεραπεύτρια Οἰκογένειας, Συντονίστρια τῆς Ἐκπαίδευσης τοῦ Ἰνστιτούτου Θεραπείας Οἰκογένειας.

Ἑλένη Μοράρου: Κοινωνικὴ Λειτουργός, Ψυχαναλύτρια Ὁμάδας, Θεραπεύτρια Οἰκογένειας, Διευθύντρια τοῦ Τμήματος Σεμιναρίων τοῦ Α.Ψ.Κ.

Θαλῆς Ν. Παπαδάκης: Κλινικός Ψυχολόγος, Ψυχαναλυτής Ὁμάδας, Θεραπευτής Οἰκογένειας, Ἀντιπρόεδρος τοῦ Συλλόγου Ἑλλήνων Ψυχολόγων.

Χριστίνα Τερλίδου: Ψυχολόγος, Ψυχοδραματίστρια-Κοινωνικοθεραπεύτρια, Θεραπεύτρια Οἰκογένειας, ἀπόφοιτος τοῦ Ἰνστιτούτου Διαγνωστικῆς Ψυχολογίας, Συντονίστρια τῆς Ἐκπαίδευσης τοῦ Ἰνστιτούτου Ψυχοδράματος-Κοινωνικοθεραπείας.

Ἰωάννης Κ. Τσέγκος: Ψυχίατρος, Ψυχαναλυτὴς Ὁμάδας, Πρόεδρος τοῦ Α.Ψ.Κ. καὶ  τοῦ Ι.Ο.Α.Α.


Ἡμερομηνία Ἔναρξης: 27 Νοεμβρίου 2017

Κόστος Συμμετοχῆς: 360 εὐρὼ οἱ τέσσερεις θεματικὲς ἑνότητες ἤ 190 εὐρὼ οἱ δύο θεματικὲς ἑνότητες (φοιτητικὴ ἔκπτωση 30%).

Kατεβάστε σχετικό PDF
Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 2/8/2017
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.