Ελληνικά | English

ΤΜΗΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Ὁμαδικὲς Ψυχοθεραπευτικὲς Προσεγγίσεις καὶ Ψυχολογικὴ ἈξιολόγησηΣυντονιστής/τρια: Κυριακή Δημητρακοπούλου

Ὁμαδικὲς Ψυχοθεραπευτικὲς Προσεγγίσεις (Ὁμαδικὴ Ἀνάλυση, Ψυχόδραμα, Θεραπευτικὴ Κοινότητα, Οἰκογενειακὴ Θεραπεία) καὶ Ψυχολογικὴ Ἀξιολόγηση

Τὸ σεμινάριο εἰσάγει τοὺς συμμετέχοντες στὶς ψυχοδυναμικὲς καὶ κοινωνικοδυναμικὲς ἔννοιες τῆς ὁμάδας, ὅπως αὐτὲς χρησιμοποιοῦνται στὴν θεραπεία (ἐνηλίκων, παιδιῶν, οἰκογένειας καὶ ζεύγους), καθὼς καὶ στὶς βασικὲς ἔννοιες καὶ τεχνικὲς τῆς ἀξιολόγησης (Ψυχολογικὴ Ἀξιολόγηση παιδιῶν, ἐφήβων, ἐνηλίκων, ζεύγους καὶ οἰκογένειας). Ἀπευθύνεται σὲ ἐπαγγελματίες τῆς ψυχικῆς ὑγείας, σὲ διοικητικὰ στελέχη ὑπηρεσιῶν ὑγείας, νομικούς, ἐκπαιδευτικούς, εἰδικοὺς παιδαγωγοὺς καθὼς καὶ στοὺς φοιτητὲς τῆς Ἰατρικῆς, τῆς Ψυχολογίας, τῶν Παιδαγωγικῶν Σχολῶν καὶ τῶν Τεχνολογικῶν Ἐκπαιδευτικῶν Ἱδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), ἀλλὰ καὶ σὲ μὴ εἰδικούς, οἱ ὁποῖοι ἐνδιαφέρονται νὰ τὸ παρακολουθήσουν.

Διάρκεια

Ἀποτελεῖται ἀπὸ δέκα τρίωρες συναντήσεις, ἑβδομαδιαίας συχνότητας (Δευτέρα, 7.00 ἕως 10.00 μ.μ.), ἀπὸ τὸν Νοέμβριο ἕως καὶ τὸν Ἰανουάριο. Περιλαμβάνει θεωρητικὸ καὶ ἐμπειρικὸ μέρος.

Θεωρία

 • Ὁμαδικὴ Ἀνάλυση: Θεωρητικὲς Ἔννοιες καὶ Κλινικὲς Ἐφαρμογές.
 • Θεραπευτικοὶ Παράγοντες τῆς Ὁμαδικῆς Ψυχοθεραπείας.
 • Ὁ Ψυχιατρικὸς Κοινοτισμός. Θεραπευτικὴ Κοινότητα.
 • Κοινωνικοθεραπεία: ἡ Σημασία τῆς Δράσης στὴν Ψυχοθεραπεία.
 • Βασικὲς Ἀρχὲς τοῦ Ψυχοδράματος.
 • Κλινικὲς Ἐφαρμογὲς τοῦ Ὁμαδικοαναλυτικοῦ Ψυχοδράματος. Ὁμάδες Ἐνήλικων, Νεαρῶν Ἐνηλίκων, Ἐφήβων καὶ Παιδιῶν.
 • Ἡ Ὁμαδικοαναλυτικὴ Προσέγγιση στὴ Θεραπεία Οἰκογένειας.
 • Ἡ Οἰκογενειακὴ Δυναμική: Ὑγιεῖς καὶ Δυσλειτουργικὲς Οἰκογένειες.
 • Ὁλοκληρωμένη Ἀξιολόγηση Ἀνηλίκων, Ἐνηλίκων, Ζεύγους.
 • Βασικὲς Ἔννοιες καὶ Δομικὰ Χαρακτηριστικὰ τῆς Ψυχολογικῆς Ἀξιολόγησης.

Βιωματικὴ Ἐμπειρία: Μικρὲς Ὁμάδες καὶ Βιωματικὰ Ἐργαστήρια (workshop)

 • Μικρὴ ῾Ομάδα Ἐμπειρίας/Συζήτησης: ῾Η ὁμάδα ἀποτελεῖται ἀπὸ 10-12 ἄτομα, ἔχει δύο συντονιστὲς καὶ προσδιορίζει προοδευτικὰ τοὺς δικούς της στόχους. Λειτουργεῖ συνδυάζοντας τὴν ὁμαδικὴ διαδικασία μὲ τὶς ψυχοδραματικὲς τεχνικὲς ἤ τὶς ἐκφραστικὲς καὶ δημιουργικὲς δραστηριότητες (παιχνίδι, ζωγραφικὴ κ.λ.π.).
 • Μεγάλη ῾Ομάδα / Κοινωνιόδραμα: ῞Ολα τὰ μέλη τοῦ Σεμιναρίου συμμετέχουν σὲ Μεγάλη ῾Ομάδα, προκειμένου νὰ εὐαισθητοποιηθοῦν στὶς ψυχοδυναμικὲς καὶ κοινωνικοδυναμικὲς πλευρὲς τῶν φαινομένων τῶν Μεγάλων ῾Ομάδων.
 • Παρουσίαση κλινικῶν περιστατικῶν καὶ ὁλοκληρωμένων ἀξιολογήσεων.
 • Ὁμαδικοαναλυτικὴ ἐποπτεία.
 • Τεχνικὴ τοῦ Οἰκογενειακοῦ Ἀναγλύφου, τοῦ Γενεογράμματος κ.ἄ.

 


Ἔναρξη: 13 Νοεμβρίου 2023

Κόστος Συμμετοχῆς: 300 εὐρώ (μὲ τὴν φοιτητικὴ ἔκπτωση 240 εὐρώ)

 

Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 10/20/2023
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.