Ελληνικά | English

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Εἰσαγωγικὸ ΣημείωμαΟἱ ἀναδρομὲς εἶναι γενικῶς προσφιλεῖς, ἐπειδὴ ἀναφέρονται σὲ προγενέστερα... ἡλικιακὰ στάδια ἀλλὰ καὶ διότι ἐπιτρέπουν τὴν περιαυτολογία! ᾿Αλλά, ὡς ἀναπολήσεις, εἶναι καὶ εὐφρόσυνες, ἐπειδὴ ξαναζωντανεύουν σχέσεις μὲ γεγονότα καὶ κυρίως πρόσωπα ἄνευ τῶν ὁποίων ἐπιτεύγματα δὲν θὰ ὑπῆρχαν. Πάντως τὸ Α.Ψ.Κ., ὡς πολιτικὴ παρέμβαση στὴν ψυχιατρικὴ καὶ τὴν ψυχοθεραπεία, κατὰ τὰ 43 χρόνια τῆς λειτουργίας του πραγματοποίησε πολὺ περισσότερα ἀπὸ ὅσα εἶχε προγραμματίσει, φιλοδοξήσει ἢ ὁραματισθεῖ.

Υἱοθετώντας ἐξ ἀρχῆς τὴν ἐμπρόσωπη ψυχοθεραπεία, ἐφαρμόσαμε τήν, σπανίως ἀκολουθούμενη, ἀρχὴ τῆς ἐντατικῆς κλινικῆς ἄσκησης ἐναρμονισμένης μὲ τὴν ἐκπαίδευση. ῾Η συστέγαση τῶν τεσσάρων ᾿Ινστιτούτων, μὲ τὸ Κέντρο, καὶ ἡ συνεχὴς διαπλοκὴ θεραπευτικῶν καὶ ἐκπαιδευτικῶν δραστηριοτήτων ἐπέφερε πολλὲς ἀναθεωρήσεις, ἀνατροπὲς καὶ καινοτομίες, πρακτικὲς καὶ θεωρητικές, στὴν ἐνάσκηση τῆς Θεραπείας καὶ τῆς ᾿Εκπαίδευσης ὅπως:

• συμπερίληψη καὶ τῆς Ψυχολογικῆς ᾿Αξιολόγησης Προσωπικότητας στὴν ψυχιατρικὴ διάγνωση·

• κριτικὴ ἐπανεκτίμηση τῆς ῾Ομαδικῆς ᾿Ανάλυσης καὶ τῆς Θεραπευτικῆς Κοινότητας καὶ ἀνάδειξη ἀμφοτέρων σὲ θεραπευτικὲς διαδικασίες κατάλληλες γιὰ τὶς σοβαρὲς ψυχιατρικὲς διαταραχές·

• ἐγκαινίαση ἀπαιτητικῆς καὶ ἀξιόπιστης ἐκπαίδευσης γιὰ τὸ προσωπικὸ τῆς Θεραπευτικῆς Κοινότητας·

• ἐντελῶς νέα προσέγγιση τῆς ᾿Εποπτείας·

• ἐπισήμανση καὶ ἀποδυνάμωση τῶν ψυχαναλυτικῶν ἰδεολογικοποιήσεων, μὲ ἑστίαση στὴν ἀνάδειξη τοῦ γεγονότος τοῦ Προσώπου καὶ ἔμπρακτη διασάφηση τοῦ Σθένους ἀπὸ τὴν ᾿Ισχύν, κ.ἄ.

• Ἐπὶ πλέον ἐγκαινιάσαμε, ἤδη ἀπὸ τὸ 2002, τὴν Ἐκδοτικὴ Σειρὰ «Σύγχρονη Ψυχοθεραπεία».

Ἐναβρυνόμενοι, σημειώνουμε ἐν κατακλεῖδι ὅτι, εἰς πεῖσμα τῶν καιρῶν καὶ τῶν συρμῶν, καὶ τῶν κάθε εἴδους "κρίσεων", ὅλα αὐτὰ ἐπετεύχθησαν ἄνευ κρατικῶν ἢ εὐρωπαϊκῶν ἐπιχορηγήσεων, παρὰ μόνον μὲ τὴν ἀποκλειστικὴ ἀρωγὴ τῶν θεραπευομένων καὶ τῶν ἐκπαιδευομένων.

᾿Ιωάννης Κ. Τσέγκος
Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ.

Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 10/20/2023
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.