Ελληνικά | English

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τὶ εἶναι ἡ Ψυχολογική ἈξιολόγησηἩ Ψυχολογικὴ Ἀξιολόγηση, σ' ἕνα κλινικὸ πλαίσιο, ἀποτελεῖ σημαντικὸ μέρος τῆς συνολικῆς διαγνωστικῆς διαδικασίας, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν ψυχιατρικὴ καὶ τὴν οἰκογενειακὴ ἀξιολόγηση. Δὲν εἶναι ἐπικουρικὴ τῆς ψυχιατρικῆς διάγνωσης, οὔτε ἀποτελεῖ ψυχομετρικοῦ τύπου διαδικασία. Πρόκειται γιὰ μία ἐμπεριστατωμένη διερεύνηση τῶν νοητικῶν, συναισθηματικῶν, κοινωνικῶν καὶ διαπροσωπικῶν λειτουργιῶν τῆς προσωπικότητας, ἡ ὁποία ἀναδεικνύει ὄχι μόνον τὶς δυσλειτουργικὲς ἀλλὰ καὶ τὶς ὑγιεῖς πλευρές της. Ἡ προσωπικότητα, ὡς μία σύνθετη ἔννοια, ἐκφράζεται ποικιλοτρόπως. Γι' αὐτὸ καὶ ἡ Ψυχολογικὴ Ἀξιολόγηση περιλαμβάνει μία συστοιχία (battery) δοκιμασιῶν. Ἡ κάθε ἐπὶ μέρους δοκιμασία παρέχει διαφορετικὲς πληροφορίες σχετικὰ μὲ τὴν προσωπικότητα τοῦ ἐξεταζομένου καὶ συμβάλλει στὴν πλήρη περιγραφή της, ἀνεξαρτήτως τῆς διαταραχῆς στὴν ὁποία παραπέμπει ἡ κλινικὴ εἰκόνα. Διαμορφώνεται, δηλαδή, μιὰ ἐπαρκέστερη διαγνωστικὴ ἐντύπωση, ἡ ὁποία στὴ συνέχεια ὁδηγεῖ σὲ ὀρθότερες θεραπευτικὲς ἐπιλογές. Θεμελιώδη θέματα ποὺ ἀφοροῦν τὴν Ψυχολογικὴ Ἀξιολόγηση σχετίζονται μὲ τὴν ἐπιλογὴ τῶν κατάλληλων δοκιμασιῶν, τὴ διαδικασία ἐξέτασης, τὴ σύνταξη τῆς γραπτῆς ἔκθεσης καὶ τὴν ἐπαγγελματικὴ στάση τοῦ ψυχολόγου.

Συμβάλλει ὡς ἐκ τούτου στή διαμόρφωση μιᾶς ἐπαρκέστερης διαγνωστικῆς ἐντύπωσης, καί κατά συνέπειαν, σέ ὀρθότερες θεραπευτικές ἐπιλογές. Εἶναι ἐπίσης  σημαντική γιά τήν ἐκτίμηση τόσο τῆς πορείας τῆς θεραπείας, ὅσο καὶ τῆς ὁλοκλήρωσης αὐτῆς. 

 

Περαιτέρω πληροφορίες γιὰ τὸ θέμα βλ. Τερλίδου Χ. & Παπαδάκης Θ., 2007. "Ἡ Ψυχολογικὴ Ἀξιολόγηση", στὸ Ἰ.Κ. Τσέγκος & Συνεργάτες, ΑΝΟΙΚΤΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (1980-2007). Δραστηριότητες καὶ Ἰδιοτροπίες. Ἀθήνα: Ἐναλλακτικὲς Ἐκδόσεις.

Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 9/4/2015
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.