Ελληνικά | English

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ὁ Συντονισμὸς Τομέων καὶ ΤμημάτωνΚάθε τμῆμα, ὅπως καὶ κάθε τομέας, λειτουργεῖ αὐτόνομα καὶ κοινοτικὰ μὲ τὴ συμμετοχὴ ὅλων τῶν μελῶν του, θεραπευομένων καὶ ἐκπαιδευομένων. Οἱ ἀποφάσεις ἤ οἱ προτάσεις του ἀνακοινώνονται καὶ συζητοῦνται ἤ τροποποιοῦνται στὸ ἀνὰ δεκαπενθήμερο Συντονιστικὸ Συμβούλιο, τὸ ὁποῖο ἀπαρτίζεται ἀπὸ τοὺς συντονιστὲς τῶν τμημάτων, καθὼς καὶ στὴ μηνιαία Γενικὴ Συγκέντρωση.

Ζητήματα τὰ ὁποῖα ἀφοροῦν τὴ γενικώτερη πολιτικὴ συζητοῦνται καὶ ἀποφασίζονται ἀπὸ τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο, τὸ ὁποῖο συνεδριάζει 2-3 φορὲς τὸ χρόνο. Τὸ Δ.Σ. ἐποπτεύει γενικὰ τὴν διατήρηση τοῦ ἀποκεντρωτικοῦ χαρακτήρα τῶν διαδικασιῶν, τὰ οἰκονομικά (προϋπολογισμοὶ κ.λ.π.) καὶ ἐκπροσωπεῖ τὸ Κέντρο πρὸς τὰ ἔξω. Τὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, κατὰ τὴν παροῦσα περίοδο, εἶναι:

Πρόεδρος: Ἰωάννης Κ. Τσέγκος

Ἀντιπρόεδρος: Θαλῆς Παπαδάκης

Ταμίας: Νατάσα Καραποστόλη

Μέλη: Μαρούλα Μητρούτσικου, Ἀθανασία  Κακούρη-Μπασέα

Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 29/6/2022
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.