Ελληνικά | English

Α.Ψ.Κ.

opc
opc
opc
opc
opc
opc
opc
opc
opc
opc
opc
opc

Θεραπεία καὶ Ἐκπαίδευση σὲ ἕνα Κέντρο ἩμέραςΤὸ Ἀνοικτὸ Ψυχοθεραπευτικὸ Κέντρο ἱδρύθηκε τὸν Φεβρουάριο τοῦ 1980 ἀπὸ μία ὁμάδα ἄμεσα ἐνδιαφερομένων γιὰ τὴν ψυχικὴ ὑγεία ἀνθρώπων καὶ ἀποτέλεσε τὴν ἔμπρακτη ἔκφραση μιᾶς σειρᾶς διαφωνιῶν, διαπιστώσεων ἀλλὰ καὶ θέσεων στὸν ἑλληνικὸ ψυχιατρικὸ χῶρο. Πιὸ συγκεκριμένα, «ἡ δημιουργία του ἀποφασίσθηκε ἀφοῦ διαπιστώθηκε ὅτι τὰ κρατικὰ προγράμματα, ἀκόμη καὶ τὰ πλέον πολυδάπανα, ὄχι μόνον δὲν ἐπιλύουν, ἀλλὰ ἀντίθετα περιπλέκουν τὸ πρόβλημα Ψυχικὴ Ὑγεία, ἀφοῦ σχεδὸν πάντοτε καταλήγουν στὸν ἀνησυχητικὸ πολλαπλασιασμὸ τῶν ἰδιωτικῶν ἢ κρατικῶν κρεβατιῶν, στὴν αὔξηση τοῦ τζίρου τῶν φαρμακοβιομηχανιῶν, καθὼς ἐπίσης καί, κυρίως αὐτό, στὴν αὔξηση τῶν ψυχιατρικῶν ἀσθενῶν» (Τσέγκος, 1981). Στὸ καταστατικὸ ἱδρύσεως τοῦ ὀργανισμοῦ ἀναφέρονται οἱ κάτωθι βασικοὶ σκοποί:

  • Δημιουργία κατάλληλων συνθηκῶν ἐργασίας, τόσο γιὰ τοὺς θεραπευομένους ὅσο κυρίως γιὰ τοὺς θεραπευτές.
  • Ἀπομυθοποίηση τῆς ἐπικινδυνότητας τῶν ψυχικὰ ἀσθενῶν.
  • Πρόταξη τῆς ψυχοθεραπείας σὲ ἡμερήσια βάση ὡς κύριας θεραπευτικῆς προσέγγισης.
  • Λελογισμένη χρήση τῶν φαρμάκων.
  • Κατάρριψη τοῦ μύθου ὅτι ἡ ψυχοθεραπεία εἶναι ἀκριβή. Ἀντιθέτως, μπορεῖ νὰ εἶναι εὐπρόσιτη σὲ ὅλες τὶς κοινωνικὲς τάξεις.
  • Ἐκπαίδευση ἐπαγγελματιῶν ψυχικῆς ὑγείας στὴν ψυχοθεραπεία (Ὁμαδικὴ Ἀνάλυση, Ψυχόδραμα-Κοινωνικοθεραπεία, Θεραπεία Οἰκογένειας) καὶ τὴν Ψυχολογικὴ Ἀξιολόγηση.
  • Εὐαισθητοποίηση τῆς κοινῆς γνώμης ὡς πρὸς τὴν ἰδέα τῆς κοινοτικῆς προσέγγισης.

Οἱ δύο κύριοι τομεῖς δραστηριοτήτων τοῦ ὀργανισμοῦ εἶναι ὁ θεραπευτικὸς καὶ ὁ ἐκπαιδευτικός-ἐρευνητικός.

Ὀργανόγραμμα Δραστηριοτήτων

Kατεβάστε σχετικό PDF
Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 11/20/2018
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.