Ελληνικά | English

ΤΜΗΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Τμῆμα Σεμιναρίων

Διευθύντρια: Ἑλένη ΜοράρουΤὸ Τμῆμα Σεμιναρίων ἐποπτεύει καὶ διοργανώνει τὰ Εἰσαγωγικὰ Σεμινάρια τῶν Ἀθηνῶν, τῶν Ἰωάννίνων, τῆς Θεσσαλονίκης καὶ τὴς Λάρισας καθὼς ἐπίσης καὶ Ἀνοικτὲς Διαλέξεις, Ἡμερίδες κ.ἄ. 

Τὰ Εἰσαγωγικὰ Σεμινάρια πραγματοποιοῦνται στὸ Κέντρο, ἤδη ἀπὸ τὴν πρώτη χρονιὰ λειτουργίας του (1980). Στὰ 38 χρόνια ποὺ πέρασαν, εἶναι εὐνόητο ὅτι ἔγιναν πολλὲς τροποποιήσεις καὶ ἀλλαγές, μὲ γνώμονα πάντοτε τὴν βελτίωση καὶ τὸν ἐμπλουτισμό, τόσο τῆς θεωρητικῆς κατάρτισης ὅσο καί, γενικώτερα, τῆς ἐμπειρίας ποὺ ἀποκομίζουν οἱ συμμετέχοντες.

Ὅλα τὰ Εἰσαγωγικὰ Σεμινάρια ἀπευθύνονται σὲ ψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικοὺς λειτουργούς, ἐργοθεραπευτές, νοσηλευτὲς κ.ἄ. Ἀκόμη, ἀπευθύνονται καὶ σὲ ἐπαγγελματίες ἄλλων εἰδικοτήτων (ἐκπαιδευτικούς, εἰδικοὺς παιδαγωγούς, νομικοὺς κ.ἄ.) ποὺ ἐπιθυμοῦν, εἴτε γιὰ ἐπαγγελματικοὺς εἴτε γιὰ προσωπικοὺς λόγους νὰ ἐνημερωθοῦν σὲ βασικὰ θέματα τῆς ὁμαδικῆς δυναμικῆς καὶ τῆς Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης, τῆς Θεραπευτικῆς Κοινότητας, τοῦ Ψυχοδράματος, τῆς θεραπείας οἰκογένειας, τῆς ψυχολογικῆς ἀξιολόγησης καί, γενικώτερα, στὰ ἰδεολογικοπολιτικὰ τῆς ψυχιατρικῆς καὶ τῆς ψυχοθεραπείας.

Ἀποτελοῦν, ἐπίσης, ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιὰ τὴν συμμετοχὴ στὶς μεταπτυχιακὲς ἐπαγγελματικὲς ἐκπαιδεύσεις:

Ὁμαδικὴ Ἀνάλυση

Ψυχολογικὴ Ἀξιολόγηση

Ψυχόδραμα-Κοινωνικοθεραπεία

Θεραπεία Οἰκογένειας

Οἱ συμμετέχοντες στὰ Εἰσαγωγικὰ Σεμινάρια μποροῦν νὰ παρακολουθήσουν κατ' ἐπιλογήν, ὡς παρατηρητές, ὡρισμένες ἀπὸ τὶς διαγνωστικὲς καὶ θεραπευτικὲς δραστηριότητες τοῦ ὀργανισμοῦ.


Σεμινάρια Ἀθηνῶν

Εἰσαγωγὴ στὶς Ψυχοθεραπευτικὲς Μεθόδους καὶ τὴν Ψυχολογικὴ Ἀξιολόγση (Ὁμαδικὴ Ἀνάλυση, Ψυχόδραμα, Θεραπευτικὴ Κοινότητα, Οἰκογενειακὴ Θεραπεία)

Εἰσαγωγὴ στὰ Ἰδεολογικοπολιτικὰ τῆς Ψυχιατρικῆς καὶ τῆς Ψυχοθεραπείας


 

Προσεχεῖς Ἡμερίδες

Ἀθήνα

  • Ἡμερίδα γιὰ τὸ Παιχνίδι
  • Διαγνωστικὴ Διαδικασία καὶ οἱ Θεραπευτικές Παρεμβάσεις στὴν Ἄνοια

 

 

Ἐνημερωτικὸ Φυλλάδιο γιὰ τὶς ἐκπαιδευτικές δραστηριότητες 2018-2019:

 

Kατεβάστε σχετικό PDF
Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 9/10/2018
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.