Ελληνικά | English

ΗΜΕΡΙΔΕΣ

Ἡμερίδα Ψυχοδράματος (Συνεχιζόμενη Ἐκπαίδευση Ε.Ε.Ψ.Ε.)9η Μετεκπαιδευτική Συνάντηση τῆς Ε.Ε.Ψ.Ε.

Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2013, 10.30 – 15.30

Στά πλαίσια τῆς Συνεχιζόμενης Ἐκπαίδευσης τῶν Ψυχοθεραπευτῶν τῆς ΕΕΨΕ, τό Ἰνστιτοῦτο Ψυχοδράματος-Κοινωνικοθεραπείας τοῦ Ἀνοικτοῦ Ψυχοθεραπευτικοῦ Κέντρου σέ συνεργασία μέ τήν Ἑταιρεία Θεραπευτῶν Κοινότητας, Ψυχοδραματιστῶν καί Κοινωνικοθεραπευτῶν διοργανώνουν τήν 9η Μετεκπαιδευτική Συνάντηση, μέ θέμα:

«Τὸ Ὁμαδικοαναλυτικὸ Ψυχόδραμα:Ἡ Ὁμάδα ἐν Δράσει»

      Τὸ Ψυχόδραμα, ἀπὸ ἱστορικῆς ἀπόψεως, πραγματοποίησε τὴ μετάβαση ἀπὸ τὴ δυαδικὴ θεραπεία πρὸς τὴ θεραπεία τοῦ ἀτόμου σὲ ὁμάδα καὶ ἀπὸ τὴ θεραπεία μέσῳ λεκτικῶν μεθόδων πρὸς τὴ θεραπεία μέσῳ μεθόδων δράσης, ἀξιοποιώντας τὴν ὁλιστική θεώρηση τοῦ ἀνθρώπου στὴν ψυχοθεραπεία (λεκτικὴ καὶ σωματική).

       Τὸ Ὁμαδικοαναλυτικὸ Ψυχόδραμα ἀποτελεῖ πρωτότυπη ψυχοδραματικὴ προσέγγιση, ποὺ διαμορφώθηκε ἀπὸ τὸ 1980 στὸ Ἀνοικτὸ Ψυχοθεραπευτικὸ Κέντρο. Ἡ εἰδοποὸός διαφορά του ἀπὸ τὸ κλασικό (Μορενικό) ἤ ἄλλα μοντέλα ποὺ ἔχουν διαμορφωθεῖ, ἔγκειται στὴ σύζευξη τῆς ψυχοδραματικῆς δράσης μὲ τὴν ὁμαδικοαναλυτικὴ ψυχοθεραπεία. Ἡ σύζευξη αὐτὴ προῆλθε ἀπὸ τὴν ἀνάγκη θεραπείας σοβαρῶν ψυχικῶν διαταραχῶν, ἐντὸς τοῦ δομικοῦ καὶ ἐννοιολογικοῦ πλαισίου τῆς Ψυχοθεραπευτικῆς Κοινότητας τοῦ Α.Ψ.Κ. καθὼς καὶ τοῦ ὁμαδικοαναλυτικοῦ προσανατολισμοῦ του. Πιὸ συγκεκριμένα, οἱ θεωρητικὲς διατυπώσεις τοῦ J.L. Moreno (δράση), τοῦ S.H.Foulkes (matrix) καὶ τοῦ D.W.Winnicott (μεταβατὸός χῶρος) συνδέονται μὲ ἐκεῖνες τῆς  Ὁμαδικοαναλυτικῆς κατάστασης (M.Pines, Ἰ.Κ.Τσέγκος, Θ.Ν. Παπαδάκης).

Ἡ ψυχοδραματικὴ διαδικασία διευκολύνει τὴν βαθύτερη βιωματικὴ ἐμπλοκὴ τῶν συμμετεχόντων   στὴ   θεραπευτικὴ  διαδικασία  καὶ   στὸ   δίκτυο  τῶν σχέσεων ποὺ ἀναπτύσσονται ἐντὸς τοῦ συγκεκριμένου ὁμαδικοῦ πλαισίου καὶ ἀποτελεῖ τὸ μέσον γιὰ τὴν πληρέστερη κατανόηση τῆς ὁμαδικῆς δυναμικῆς. 

Ἰδιαίτερη ἐφαρμογὴ τοῦ Ὁμαδικοαναλυτικοῦ Ψυχοδράματος, ἀποτελεῖ τὸ Ὀνειρόδραμα, τὸ ὁποῖο χρησιμοποιεῖ μὲ ἕναν ἐντελῶς διαφορετικὸ τρόπο τὰ ὄνειρα. Συγκεκριμένα, ἡ ἐπιλογὴ τῶν θεμάτων πρὸς ἐκδραμάτιση γίνεται μόνον ἀπὸ τὰ ὄνειρα τῶν συμμετεχόντων μελῶν. Αὐτὰ δὲν γίνονται ἀντικείμενο ἑρμηνείας, ἀλλὰ τὸ ὄχημα μέσῳ τοῦ ὁποίου εὐοδώνεται ἡ διαπροσωπικὴ καὶ διαμεσοπροσωπικὴ ἐπικοινωνία, ἐντὸς τοῦ ἀσφαλοῦς ὁμαδικοαναλυτικοῦ πλαισίου.

      Τό Σεμινάριο περιλαμβάνει θεωρητικὴ παρουσίαση καὶ ἐμπειρία τοῦ Ὁμαδικοαναλυτικοῦ Ψυχοδράματος, τοῦ Ὀνειροδράματος καθὼς ἐπίσης καὶ τοῦ Κοινωνιοδράματος, τὸ ὁποῖο μέσῳ τῆς δράσης, ἐπεξεργάζεται τὶς διομαδικὲς σχέσεις Μεγάλων Ὁμάδων.


Εἰσηγητές-Συντονιστὲς Ὁμάδων: Βάνα Ἀποστόλογλου, Κώστας Καλλιγιάννης, Στέλα Καρανίκα, Νατάσα Καραποστόλη, Γιάννα Κατσούρη, Χριστίνα Τερλίδου.


Δηλώσεις συμμετοχῆς, ἕως τὶς 22 Νοεμβρίου 2013: κ. Γιούλα Πάντου, ΕΕΨΕ, τηλ. 210 6460833, Δευτέρα καὶ Τετάρτη 5-8 μ.μ.

e-mail: info@nopg.gr, nopg@otenet.gr, www.nopg.gr,

Τιμὴ συμμετοχῆς: 15 €

Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 10/25/2013
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.