Ελληνικά | English

ΗΜΕΡΙΔΕΣ

Παρελθοῦσες ΔιοργανώσειςΤὸ Τμῆμα Σεμιναρίων καὶ τὰ τέσσερα Ἰνστιτοῦτα διοργανώνουν καὶ συντονίζουν Ἡμερίδες σὲ τακτὰ χρονικὰ διαστήματα, ἐντὸς ἤ Διήμερα καὶ ἐκτὸς Ἀθηνῶν. Τὰ θέματα τῶν ἐκδηλώσεων αὐτῶν εἶναι σχετικὰ μὲ τὶς κλινικὲς ἐφαρμογές, τὴ θεωρία καὶ τὴν ἔρευνα περὶ τὴν Ὁμαδικὴ Ἀνάλυση, τήν Θεραπευτικὴ Κοινότητα, τὸ Ψυχόδραμα, τὴ Διαγνωστικὴ Ψυχολογία, τὴ Θεραπεία Οἰκογένειας καί Παιδιῶν κ.λ.π. Ἕως σήμερα, ἔχουν πραγματοποιηθεῖ τὰ κάτωθι:

1987

 • 1η Εὐρωπαϊκὴ Συνάντηση γιὰ τὴν Ὁμαδικὴ Ἀνάλυση μὲ θέμα "Ἡ Ὁμαδικὴ Ἀνάλυση Σήμερα", Ἰνστιτοῦτο Γκαῖτε, Ἀθήνα.

1988

 • 1ο Συμπόσιο γιὰ τὴ Θεραπευτικὴ Κοινότητα μὲ θέμα "Ἡ Θεραπευτική Κοινότητα στὴν Ἑλλάδα. Ἐφαρμογές στὴ Θεραπεία καὶ τὴν Ἐκπαίδευση", Σχολή Μωραϊτη, Ἀθήνα.

1989

 • 2η Εὐρωπαϊκὴ Συνάντηση γιὰ τὴν Ὁμαδικὴ Ἀνάλυση μὲ θέμα " Ὁμαδικὴ Ἀνάλυση καὶ Ψύχωση", Ἰνστιτοῦτο Γκαῖτε, Ἀθήνα.

1991

 • 2ο Συμπόσιο γιὰ τὴ Θεραπευτική Κοινότητα μὲ θέμα "Ἡ Δημοκρατικὴ Θεραπευτική Κοινότητα, Θέατρο Πολύτεχνο, Ἀθήνα.

1992

 • 3η Εὐρωπαϊκὴ Συνάντηση γιὰ τὴν Ὁμαδικὴ Ἀνάλυση μὲ θέμα "Ὁμαδικὴ Ἀνάλυση καὶ Συναισθηματικὲς Διαταραχές", Θέατρο Πολύτεχνο, Ἀθήνα.

1993

 • Διήμερη Συνάντηση γιὰ τὸ Ψυχόδραμα, Θέατρο Πολύτεχνο, Ἀθήνα.
 • Ἡμερίδα Ψυχοδράματος, Ἰωάννινα.

1995

 • 4η Εὐρωπαϊκὴ Συνάντηση γιὰ τὴν Ὁμαδικὴ Ἀνάλυση μὲ θέμα "Ἡ Ὁμαδικὴ Ἀνάλυση καὶ ὁ Δύσκολος Ἀσθενής", Α.Ψ.Κ., Ἀθήνα.

1996

 • "Ἡ Θεραπευτικὴ Κοινότητα Σήμερα", Ἰωάννινα.

1997

 • "Ἡ Συμβολὴ τῆς Ψυχολογικῆς Ἀξιολόγησης στὴν Ἐκπαίδευση, τὴ Διάγνωση καὶ τὴ Θεραπεία", Α.Ψ.Κ., Ἀθήνα.

1998

 • "Μέ ἤ Χωρίς Οἰκογένεια", Κινηματογράφος ΑΛΦΑΒΙΛ, Ἀθήνα.

1999

 • "Τὸ Ψυχόδραμα Παιδιῶν καὶ Ἐφήβων", Κινηματογράφος ΑΛΦΑΒΙΛ, Ἀθήνα.

2002

 • 30ὸ Εὐρωπαϊκὸ Χειμερινὸ Συμπόσιο Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης μὲ θέμα "Μῦθος καὶ Λόγος στὴν Ψυχοθεραπεία", Α.Ψ.Κ., Ἀθήνα.

2005

 • «Ψυχόδραμα καί Κοινωνικοθεραπεία», Ἰωάννινα.

2005

 • «Τὸ Μέλλον τῆς Ψυχοθεραπείας», Α.Ψ.Κ. Ἀθήνα.

2005 

 • Ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις ἐπὶ τῆ συμπληρώσει 25ετίας ἀπὸ τῆς ἱδρύσεως τοῦ Α.Ψ.Κ.

2007

 • "25 Χρόνια τοῦ Ἰνστιτούτου Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης Ἀθηνῶν", Α.Ψ.Κ., Ἀθήνα.

2008

 • "Σύγχρονες Ἐφαρμογὲς στὴν Ψυχολογικὴ Ἀξιολόγηση", Α.Ψ.Κ., Ἀθήνα.

2009

 • Ἡμερίδα γιὰ τὸ Ψυχόδραμα, ΚΕ.ΘΕ.Α., Λάρισα

2011

 • Ἐπιστημονικὸ Διήμερο (E.G.A.T.I.N. Study Days). Τὸ Ἰνστιτοῦτο Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης Ἀθηνῶν σὲ συνεργασία μὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση Ἐκπαιδευτικῶν Ἰνστιτούτων Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης (European Group Analytic Training Institutions Network, E.G.A.T.I.N.), διοργάνωσαν διήμερο μὲ θέμα ʺModels of Supervision in Group Analytic Settingsʺ.
 • «Ἡ Ἱστορικὴ Ὀρθογραφία στὴν Νέα Ἐποχή». Ἡ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ καὶ τὸ περιοδικό της νέος ΕΡΜΗΣ Ο ΛΟΓΙΟΣ, σὲ συνεργασία μὲ τὸ Ἀνοικτὸ Ψυχοθεραπευτικὸ Κέντρο καὶ μὲ τὴν συμμετοχὴ τῶν περιοδικῶν Ἀντιφωνητής, Ἄρδην, Νέα Εὐθύνη, Πλανόδιον, Τὰ Νεφούρια, Τὰ τετράδια τοῦ Ἐλπήνορα διοργάνωσαν τὴν ἀνωτέρω ἡμερίδα.

2012

 • "Ἡ Ὁμάδα στὴν Ἐκπαίδευση: Σχολικὴ Διαμεσολάβηση", Ἡμερίδα στὰ Ἰωάννινα.

2013

 • «Τὸ Ὁμαδικοαναλυτικὸ Ψυχόδραμα:Ἡ Ὁμάδα ἐν Δράσει», στά πλαίσια τῆς Συνεχιζόμενης Ἐκπαίδευσης τῶν Ψυχοθεραπευτῶν τῆς ΕΕΨΕ, τό Ἰνστιτοῦτο Ψυχοδράματος-Κοινωνικοθεραπείας τοῦ Ἀνοικτοῦ Ψυχοθεραπευτικοῦ Κέντρου σέ συνεργασία μέ τήν Ἑταιρεία Θεραπευτῶν Κοινότητας, Ψυχοδραματιστῶν καί Κοινωνικοθεραπευτῶν διοργάνωσαν τήν 9η Μετεκπαιδευτική Συνάντηση τῆς Ἑλληνικῆς Ἑταιρείας Ψυχοθεραπείας.
 • "Τὸ Στρὲς καὶ ἡ Διαχείρισή του σὲ Ἀτομικὸ καὶ Ὁμαδικὸ Ἐπίπεδο", Ἡμερίδα στὰ Ἰωάννινα.
 • "Ἡ Διαχείριση τοὺ Στρὲς", Ἡμερίδα στὴ Λάρισα.

2015

 • "Ὁ Κύκλος Ζωῆς τῆς Οἰκογένειας καί οἱ Νέες Μορφές της", Ἡμερίδα στὴν Ἀθήνα.
 • "Ἡ Τέχνη ὡς Μέσο Θεραπείας", Ἡμερίδα στὴ Λάρισα.
 • "Οἰκογένεια: Ἀνάπτυξη καί Ἐξέλιξη μέσῳ Κρίσεων", Ἡμερίδα στὴν Καρδίτσα.
 • "Ἡ Σημασία τῆς Οἰκογενειακῆς Δυναμικῆς σέ θέματα Παιδιατρικῆς", Ἡμερίδα στὴν Λάρισα σέ συνεργασία μέ τήν Παν/κή Παιδιατρική Κλινική καθώς καί τό Παράρτημα Θεσσαλίας τῆς Ἑλληνικῆς Ἑταιρίας Κοινωνικῆς Παιδιατρικῆς καί Προαγωγῆς τῆς Ὑγείας.

2016

 • "Ἐφηβεία: Πρόκληση καὶ Εὐκαιρία γιὰ τοὺς Γονεῖς", Ἡμερίδα στὴν Ἀθήνα.
 • "Διαχείριση τοῦ Στρὲς στὸ Ἄτομο, τὴν Ἐργασία καὶ τὴν Οἰκογένεια", Ἡμερίδα στὴν Ἀθήνα.
 • "Τό Ψυχόδραμα", Ἡμερίδα στὰ Ἰωάννινα.

 

2017

 • "Ψυχιατρικός Κοινοτισμός: Ἀντίλογος στήν Ἀσυλική Ψυχιατρική", Ἡμερίδα στὴν Ἀθήνα
 • "Οἱ Δημιουργικές Δραστηριότητες στὴν Ψυχοθεραπεία", Ἡμερίδα στὰ Ἰωάννινα.
 • "Μὴν Ξεχνᾶς τὴν Ἄνοια. Διαγνωστικὴ Διαδικασία καὶ Θεραπευτικές Παρεμβάσεις", Ἡμερίδα στὴν Ἀθήνα
Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 3/7/2018
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.