Ελληνικά | English

ΗΜΕΡΙΔΕΣ

Ἡμερίδα γιὰ τὸ ΨυχόδραμαΛάρισα, 9 Μαΐου 2009

Τὸ Ἰνστιτοῦτο Ψυχοδράματος-Κοινωνικοθεραπείας τοῦ Ἀνοικτοῦ Ψυχοθεραπευτικοῦ Κέντρου καὶ ἡ Ἑταιρεία Θεραπευτῶν Κοινότητας, Ψυχοδράματος καὶ Κοινωνικοθεραπείας διοργάνωσαν Ἡμερίδα, τὸ Σάββατο 9 Μαΐου 2009, στὴ Λάρισα.

Ἡ Ἡμερίδα περιελάμβανε θεωρητικὲς παρουσιάσεις καὶ ἐργαστήρια (workshops) σχετικὰ μὲ τὶς ἐφαρμογὲς τοῦ ψυχοδράματος. Τὸ ψυχόδραμα ἀξιοποιεῖ τὴν ἀνάγκη τοῦ ἀνθρώπου γιὰ καθολική (λεκτικὴ καὶ σωματική) ἔκφραση τῶν συναισθημάτων του καί, ὡς ψυχοθεραπευτικὴ ὁμαδικὴ μέθοδος, βασίζεται στὴν ἐνεργὸ συμμετοχὴ ὅλων τῶν μελῶν τῆς ὁμάδας. Ἀπὸ ἱστορικῆς ἀπόψεως ἀντιπροσωπεύει τὸ κύριο σημεῖο μετάβασης ἀπὸ τὴ δυαδικὴ θεραπεία πρὸς τὴ θεραπεία τοῦ ἀτόμου σὲ ὁμάδα καὶ ἀπὸ τὴ θεραπεία μέσῳ λεκτικῶν μεθόδων πρὸς τὴ θεραπεία μέσῳ μεθόδων δράσης. Οἱ ἐφαρμογὲς τοῦ ψυχοδράματος ἔχουν ἐπεκταθεῖ, πέραν τοῦ ψυχοθεραπευτικοῦ πεδίου, καὶ σὲ ἄλλους τομεῖς, ὅπως ἡ ἐκπαίδευση, οἱ ὀργανισμοὶ κ.ἄ.

Εἰδικώτερα, κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Ἡμερίδας, οἱ συμμετέχοντες εἶχαν τὴν εὐκαιρία νὰ ἐπεξεργασθοῦν τόσον θεωρητικὰ ὅσον καὶ βιωματικὰ τὰ κάτωθι:

  • Τὸ Ὁμαδικοαναλυτικό Ψυχόδραμα: ἡ σύξευξη τῶν ὁμαδικοαναλυτικῶν ἀρχῶν μέ τήν ψυχοδραματική δράση, ἀποτελεῖ τήν εἰδοποιό διαφορά τοῦ συγκεκριμένου μοντέλου. Ἡ σκηνική δράση, καθ' ἑαυτή, δέν θεωρεῖται πανάκεια καί ἡ ὅποια ἀποτελεσματικότητα δέν προκύπτει μόνον ἀπό τήν ἐναλλαγή τῶν ρόλων, τὴν αὐθόρμητη καὶ δημιουργικὴ ἔκφραση ἤ τὴν κάθαρση· ἡ ψυχοδραματικὴ διαδικασία ἀποτελεῖ τὸ μέσον γιὰ τὴν πληρέστερη ἐμπλοκὴ στὴ θεραπευτικὴ διαδικασία καὶ στὸ δίκτυο τῶν σχέσεων ποὺ ἀναπτύσσονται ἐντὸς τοῦ ὁμαδικοῦ πλαισίου.
  • Τὸ Κοινωνιόδραμα: πρόκειται γιὰ μία μέθοδο, ἡ ὁποία μέσῳ τῆς δράσης, ἐπεξεργάζεται τὶς διομαδικὲς σχέσεις καὶ τὶς κοινὲς πεποιθήσεις (ἰδεολογίες, κυρίαρχες ἰδέες, πόλωση μεταξὺ ὁμάδων, ρατσισμὸς κ.ἄ.). Ἡ βασικὴ ὑπόθεση ἔγκειται στὴν πεποίθηση ὅτι κάθε ἄτομο χαρακτηρίζεται ἀπὸ ἕνα συγκεκριμένο ρεπερτόριο ρόλων ποὺ κυριαρχοῦν στὴ συμπεριφορά του, ἀναλόγως τοῦ πολιτιστικοῦ - κοινωνικοῦ πλαισίου στὸ ὁποῖο ἀνήκει. Τὸ εὐρύτερο πλαίσιο, μέ τὴ σειρά του, χαρακτηρίζεται κι αὐτὸ ἀπὸ συγκεκριμένα συστήματα ρόλων, τὰ ὁποῖα ἐπιβάλλει, μὲ ποικίλου βαθμοῦ ἐπιτυχία, στὰ μέλη της. Τὸ Κοινωνιόδραμα συνδυάζει τόσο τὴν διερεύνηση ὅσο καὶ τὴν ἐπίλυση τῶν συγκρούσεων, δίνοντας ταυτοχρόνως τὴν εὐκαιρία στὰ μέλη τῶν διαφορετικῶν πολιτιστικῶν-κοινωνικῶν ὁμάδων νά ἀλλάξουν τή συμπεριφορά τους.

Παρουσιάσθηακν οἱ βασικὲς θεωρητικὲς ἔννοιες τῶν ἀνωτέρω, καὶ ἐπιχειρήθηκε ἡ ἀποσαφήνισή τους μέσῳ βιωματικῶν ἐργαστηρίων, κλινικῶν παραδειγμάτων, καὶ ὑπόδυσης ρόλων.

Στὴν Ἡμερίδα συμμετεῖχαν ἄνω τῶν 100 ἀτόμων, ἐπαγγελματίες τοῦ κλινικοῦ χώρου (ψυχίατροι, ψυχολόγοι, κοινωνικοὶ λειτουργοί, ψυχοθεραπευτὲς), τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ χώρου (καθηγητές, δασκάλοι, εἰδικοὶ παιδαγωγοὶ) τῶν ἐπιχειρήσεων κ.λ.π.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  9.45 - 10.30   Ἐγγραφές

10.30 - 12.00   1η Συνεδρία: «Προθέρμανση»

Συντονιστής: Χαράλαμπος Σιδηρόπουλος

Χαιρετισμοί: Νικηφόρος Ἀγγελόπουλος, Γιάννα Κατσούρη, Σωτήρης  Μπουντῆς, Ἰωάννης Κ. Τσέγκος,

                        Κοινωνιόδραμα: Νατάσα Καραποστόλη

                                                    Πωλίνα Ζέρβα

12.00 - 12.30   Διάλειμμα

12.30 -  2.00    2η Συνεδρία: «Προετοιμασία τοῦ Σεναρίου»

Συντονίστρια: Στέλα Λαμπρούλη

                    «Ψυχόδραμα: Βασικές  Ἔννοιες καί  Ἐφαρμογές»

                        Εἰσηγήτρια: Γιάννα Κατσούρη

                                «Ἡ Ὁμάδα ἐν Δράσει: Τὸ Θεωρητικό Ὑπόβαθρο   

τοῦ Ὁμαδικοαναλυτικοῦ Ψυχοδράματος»

                        Εἰσηγήτρια: Πωλίνα Ζέρβα

«Ἡ Ἐκδραμάτιση τῶν Οἰκογενειακῶν Σχέσεων σέ Ψυχόδραμα Ἐφήβων: Κλινικό Παράδειγμα»

                        Εἰσηγήτρια: Ἄννα Τζιότζιου

«Ἡ Ἐκπαίδευση τοῦ Ψυχοδραματιστοῦ: Σκηνοθέτης ἢ Συντονιστής;»

                         Εἰσηγήτρια: Ἀγγελική Κοσμόγιαννη 

2.00 - 3.00       Μεσημβρινό Διάλειμμα

3.00 - 4.30         Συνεδρία: «Σκηνικὴ Δράση»

                        Ἐμπειρία Ὁμαδικοαναλυτικοῦ Ψυχόδραματος

4.30 -  5.00     Διάλειμμα

5.00 -  6.30      4η Συνεδρία: « Ἐπιστροφή στήν Ὁλομέλεια»

                         Συντονιστής: Χαράλαμπος Σιδηρόπουλος

Ἀνασκόπηση τῆς Ἡμερίδας μέσῳ Ψυχοδράματος                                     

6.00                  Ἀξιολόγηση τῆς Ἡμερίδας-Κλείσιμο           

Kατεβάστε σχετικό PDF
Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 6/4/2009
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.