Ελληνικά | English

ΣΕΙΡΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ὁμαδικὴ Ἀνάλυση. Κείμενα, ἐπιλεγμένα ἀπὸ τὸ ἔργο τοῦ Malcolm Pines.Pines, M. 2020 (ed). Ὁμαδικὴ Ἀνάλυση. Κείμενα, ἐπιλεγμένα ἀπὸ τὸ ἔργο τοῦ Malcolm Pines. Μετάφραση: Ἀλκυόνη Τσέγκου. Ἐπιμέλεια Ἑλληνικῆς Ἔκδοσης:  Δημήτρης Λίβας, Εὐθύμιος Μαρκεζίνης, Μαρούλα Μητρούτσικου. Ἀθήνα: Ἐκδόσεις ΑΡΜΟΣ.

Ἀπὸ τὸ ὀπισθόφυλλο:

Τὸ ἀνὰ χεῖρας βιβλίο, ἀποτελεῖ τὴν πρώτη δημοσίευση στὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα ἑνὸς μικροῦ, ἔστω, μέρους τοῦ σημαντικώτατου ἔργου τοῦ Malcolm Pines. Ἡ εὐτυχὴς συγκυρία τῆς μακρόχρονης καὶ στενῆς συνεργασίας καὶ φιλίας του μὲ τὸν Διευθυντὴ τοῦ Ἀνοικτοῦ Ψυχοθεραπευτικοῦ Κέντρου καὶ Πρόεδρο τοῦ Ἰνστιτούτου Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης Ἀθηνῶν, Ἰωάννη Κ. Τσέγκο, εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τὶς τακτικὲς ἐπισκέψεις του στὴν Ἀθήνα καὶ τὴ συμμετοχή του στὶς δραστηριότητες τῶν δύο ὀργανισμῶν.

 

Ὁ Pines, Ψυχίατρος, Ψυχαναλυτὴς καὶ Ψυχαναλυτὴς Ὁμάδας, ἔχει ἐκδώσει πολλὰ βιβλία, εἶναι ἐπιμελητὴς σὲ διεθνεῖς βιβλιοθῆκες καὶ ἔχει δημιουργήσει ἐκδοτικὲς σειρές. Ἐπίσης ἔχει συγγράψει τὴν εἰσαγωγὴ σὲ πολλὰ βιβλία καὶ εἶναι ἐκεῖνος ποὺ «ἔβαλε τὸ νερὸ στὸ αὐλάκι» γιὰ πολλοὺς συγγραφεῖς, τόσο στὴ Βρετανία ὅσο καὶ στὸ ἐξωτερικό. Ἔχει ἀσχοληθεῖ ἰδιαιτέρως μὲ πολλὲς ἔννοιες τῆς ψυχανάλυσης καὶ τῆς Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης καὶ ἔχει ἐπίσης ἐπισημάνει τὴν ἀπουσία κάποιων ἄλλων σὲ προηγούμενες διακεκριμένες ἐκδόσεις. Ἔχει διαφοροποιήσει τὴν Ντροπὴ ἀπὸ τὴν Ἔνοχή, καὶ ἔχει ἑστιάσει τὸ ἐνδιαφέρον του στὸ In-Between, στὴν ἔννοια τοῦ Καθρέπτη, τῶν ὀνείρων κ.λπ., καθὼς ἐπίσης καὶ σὲ ὡρισμένες κλινικὲς κατηγορίες, ὅπως ἐκεῖνες τοῦ Δύσκολου Ἁσθενοῦς, τοῦ Ὁριακοῦ, τοῦ Ναρκισσιστικοῦ ἀσθενοῦς κ.ἄ. Ταυτοχρόνως, εἶχε μιὰ διακεκριμένη πορεία, καθὼς κατεῖχε σημαντικὲς θέσεις στὰ νοσοκομεῖα Maudsley, St. Georges, Cassel καὶ στὴν Κλινικὴ Tavistock.

Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ὁ Pines ἀνήκει στὰ ἱδρυτικὰ μέλη τῆς Ἑταιρείας Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης τοῦ Λονδίνου (Group Analytic Society, London), ἔχει διατελέσει πρόεδρος τῆς Διεθνοῦς Ἑταιρείας Ὁμαδικῆς Ψυχοθεραπείας καὶ γιὰ μεγάλο χρονικὸ διάστημα ἦταν ὁ ἐκδότης τοῦ περιοδικοῦ Group Analysis.

Ἔχει καταστεῖ εὐρύτερα ἀποδεκτὸ τὸ ἑξῆς: «Ἂν ὁ Foulkes εἶναι ὁ ἱδρυτὴς τῆς Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης, ὁ Pines ἐνσαρκώνει τὴν καθιέρωσή της»!

Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 12/24/2020
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.