Ελληνικά | English

ΣΕΙΡΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Τὸ Κόστος τῆς Ψυχοθεραπείας. Οἰκονομικὴ καὶ Λειτουργικὴ Ἀξιολόγηση μιᾶς Ἡμερήσιας Ψυχοθεραπευτικῆς ΜονάδαςΝ. Πολύζος, Β. Μπαρδῆς, Δ. Μπαρτζώκας, Γ. Πιερράκος, Κ. Παντελάκη, Χ. Κωστόπουλος, 2004. Πρόλογος: Ἰ.Κ.Τσέγκος. ᾿Επιμέλεια-Συμπεράσματα: Ν. Καραποστόλη. Ἀθήνα: ᾿Εναλλακτικὲς ᾿Εκδόσεις.

Ἀπὸ τὸ ὀπισθόφυλλο:  

"... γιὰ τὴν ἐκπόνηση μιᾶς τέτοιου εἴδους μελέτης, ἐν μέρει συνέτρεχαν καὶ λόγοι δημοσίων σχέσεων ἤ «ἐπικοινωνιακοί», ὅπως λέγονται, μιὰ καὶ στὸν τόπο μας τέτοιου εἴδους ἐγχειρήματα, ὅταν μάλιστα εἶναι ἐπιτυχῆ, δύσκολα πείθουν τοὺς κακόπιστους ὅτι μποροῦν νὰ ἐπιτευχθοῦν ἀπὸ ἐρασιτέχνες στὰ οἰκονομικά, καὶ κυρίως ἀπὸ «ἀκατάδεχτους» στὰ «δῶρα», τὰ ποσοστά, τὶς ἐπιχορηγήσεις, τὰ «πακέτα» ! Ἔτσι, οἱ ἐπίψογοι ψίθυροι δὲν ἔλειψαν, προερχόμενοι κυρίως ἀπὸ τοὺς ἐπιδαψιλευθέντας κατὰ τὰ τελευταῖα χρόνια -μὲ θέσεις, μισθοὺς καὶ ἄλλες παροχές - σὲ διάφορα «μετερίζια», τὰ ὁποῖα διευκολύνουν τοὺς τέτοιου εἴδους «ἀγωνιστές» νὰ ἐκσφενδονίζουν κροτίδες ἀμφισβήτησης ἐναντίον ὅσων δὲν ἀκολουθοῦν τὴν πεπατημένη. Παρ' ὅτι ἡ σύσταση μιᾶς ἀστικῆς μὴ κερδοσκοπικῆς ἑταιρείας προβλέπεται ἀπὸ τὸν νόμο, ἐν τούτοις, κατὰ τὰ τελευταῖα εἴκοσι χρόνια, ὅταν αὐτὴ δὲν ἐπιχορηγεῖται ἀπὸ τὸ κράτος ἤ δὲν διαπλέκεται μὲ κρατικὲς ἤ κομματικὲς ὑπηρεσίες, τότε θεωρεῖται μᾶλλον ὕποπτη καὶ σίγουρα, κατὰ βάθος, κερδοσκοπική! Φαίνεται ὅτι οἱ ἔντιμοι καὶ ἀποδοτικοὶ ἕλληνες πολίτες ἐγκαταβιοῦν μόνο στὸν δημόσιο τομέα ... Δὲν ἦταν πάντως αὐτὸς ὁ ἀποφασιστικὸς λόγος γιὰ τὴ μελέτη, ἀφοῦ τέτοιου εἴδους «εἰδικὲς ἀνάγκες» ἀρκετῶν προοδευτικῶν «τακτοποιημένων» μᾶς ἦταν γνωστὲς, ἔγιναν ὡστόσο πιὸ αὐτονόητες ὅταν πληροφορηθήκαμε ἀπὸ τοὺς εἰδικοὺς ὅτι δὲν ὑφίσταται ἀνάλογη μελέτη γιὰ ἀντίστοιχο δημόσιο ὀργανισμό!"

Ἡ ἀνὰ χείρας μελέτη, μεταξύ ἄλλων, καταλήγει στὴν κατάρριψη τοῦ μύθου ὅτι ἡ ψυχοθεραπεία εἶναι ἀκριβή ( ἡ ἐπιβάρυνση τοῦ θεραπευομένου κυμαίνεται μεταξύ 5,08 εὐρώ τὴν ὥρα γιὰ τὴ συμμετοχὴ σὲ πολλὲς κοινωνικοθεραπευτικὲς ὁμάδες τῆς Κοινότητας καὶ 18,33 εὐρὼ τὴν ὥρα γιὰ τὴ συμμετοχὴ στὴν Ὁμαδικὴ Ἀνάλυση ἤ 35 εὐρὼ γιὰ τὴ Δυαδικὴ Ψυχοθεραπεία.

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Νικόλαος Μ. Πολύζος, Προλογικὸ Σημείωμα

Ἰωάννης Κ. Τσέγκος, Πρόλογος
 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ


1. Ἡ ψυχικὴ ὑγεία ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς δημόσιας ὑγείας
2. Ἡ κατάσταση τῆς ψυχικῆς ὑγείας στὴν Ἑλλάδα


Β. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ


1. Σκοπὸς τῆς μελέτης
2. Περιγραφὴ τοῦ πλαισίου: Ἀνοικτὸ Ψυχοθεραπευτικὸ Κέντρο


Γ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ


1. Βασικὲς ἀρχὲς κοστολόγησης τῶν ὑπηρεσιῶν ὑγείας    
2. Μεθοδολογία     

    
Δ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ


1. Διαχρονικὲς τάσεις τῶν οἰκονομικῶν μεγεθῶν τοῦ Ἀνοικτοῦ Ψυχοθεραπευτικοῦ Κέντρου
2.Ἔσοδα τοῦ Α.Ψ.Κ.
3. Δαπάνες-ξοδα τοῦ Α.Ψ.Κ.
4. Χρηματοοικονομικὴ ἀνάλυση
5. 'Ανάλυση κόστους-ὀφέλους τομέων δραστηριοτήτων
6. Τὸ κόστος τῆς ψυχοθεραπείας γιὰ τὸν θεραπευόμενο
7.  Swot Analysis-Προτάσεις
8.  Ἀνασκόπηση τῶν ἀποτελεσμάτων τῆς ἔρευνας


Ε. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ


Ν.Καραποστόλη

 

1. Συγκριτικὴ ἀξιολόγηση τοῦ κόστους τῶν ψυχιατρικῶν ὑπηρεσιῶν

2. Συσχέτιση τῆς οἰκονομικῆς ἀνάλυσης τοῦ Α.Ψ.Κ. μὲ τὶς ἀρχὲς λειτουργίας του 

Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 11/3/2011
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.