Ελληνικά | English

ΣΕΙΡΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Σύνθετα Διλήμματα στὴν Ὁμαδικὴ ΨυχοθεραπείαMotherwell, L. & Shay, J.J. 2017 (eds). Μετάφραση: Ἀλκυόνη Τσέγκου. Ἐπιμέλεια Ἑλληνικῆς Ἔκδοσης:  Νατάσα Καραποστόλη, Μαρούλα Μητρούτσικου. Ἀθήνα: Ἐκδόσεις ΑΡΜΟΣ.

Ἀπό τό ὀπισθόφυλλο:

Ἡ ὁμάδα φέρνει ἀντιμέτωπο τὸν θεραπευτὴ μὲ πολλὲς καταστάσεις, προβληματισμοὺς καί, τελικῶς, ἀποφάσεις οἱ ὁποῖες εἶναι μοναδικὲς στὴν ἄσκηση τῆς ὁμαδικῆς ψυχοθεραπείας. Τὸ ἀνὰ χεῖρας βιβλίο, Σύνθετα Διλήμματα στὴν Ὁμαδικὴ Ψυχοθεραπεία, περιλαμβάνει συμβουλὲς καὶ ἐμπειρίες τῶν ἐπιφανέστερων θεραπευτῶν ὁμάδας παγκοσμίως (ἄνω τῶν πενήντα) καὶ τὸ ἔχουν ἐπιμεληθεῖ δύο κορυφαῖοι στοχαστὲς καὶ ἐπαγγελματίες. Στὶς σελίδες του οἱ κλινικοὶ θεραπευτὲς θὰ βροῦν ἐξειδικευμένες ὁδηγίες γιὰ ὡρισμένα ἀπὸ τὰ πιὸ δύσκολα ζητήματα ποὺ συναντοῦν οἱ θεραπευτὲς ὁμάδας∙ θὰ τοὺς βοηθήσει καθὼς δίνει μιὰ σειρὰ ἀπὸ πρακτικὲς τεχνικὲς γιὰ τὴ διευκόλυνση τῆς ἐργασίας τους καθὼς καὶ μιὰ βαθύτερη καὶ εὐρύτερη κατανόηση τῶν κορυφαίων ἰδεῶν ποὺ στηρίζουν τὴν ἄσκηση τῆς ἐπιτυχοῦς ὁμαδικῆς θεραπείας.

Ἡ  ὁμαδικὴ θεραπεία εἶναι μιὰ σύνθετη διαδικασία. Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ πρώτη ἔκδοση αὐτοῦ τοῦ βιβλίου εἶχε μεγάλη ἀπήχηση καὶ χρησιμοποιεῖται γιὰ τὴν ἐκπαίδευση τῶν θεραπευτῶν, τὰ διλήμματα ποὺ ἀντιμετωπίζουμε ὅλοι μας παραμένουν. Συνεχίζουμε νὰ συντονίζουμε ὁμάδες οἱ ὁποῖες λειτουργοῦν καλὰ γιὰ ἕνα χρονικὸ διάστημα, ἀλλὰ ξαφνικὰ ἐκτροχιάζονται. Κάποιοι θεραπευόμενοι συνεχίζουν νὰ μονοπωλοῦν τὶς συνεδρίες μὲ θυμό, μομφές, ἀκατάπαυστη ὁμιλία καὶ διαταράσσουν τὴ συζήτηση. Ὡρισμένοι προσβάλλουν τὴν ἐπάρκειά μας, ἔρχονται στὶς συνεδρίες διατελῶντες ἐν μέθῃ καὶ διακόπτουν τὴ θεραπεία ἀπότομα. Ὁμάδες ποὺ πρὶν εἶχαν ἐνθουσιασμὸ καὶ ζωντάνια μπορεῖ, μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου, νὰ καταλήγουν σὲ τέλμα. Μπορεῖ ἀκόμη καὶ νὰ πεθάνει κάποιο μέλος τῆς ὁμάδας, παραδείγματος χάριν αὐτοκτονώντας. Παρ᾿ ὅτι ἡ ὁμαδικὴ θεραπεία, ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια πλέον, ἔχει γίνει σημαντικὸ τμῆμα τῆς πρακτικῆς μας αἰσθανόμαστε ἀνήσυχοι, βρισκόμαστε σὲ σύγχυση καὶ τρέμουμε τὴν ἑπόμενη συνάντηση μὲ τὶς ὁμάδες μας. Πῶς μποροῦμε νὰ καταλάβουμε τί συνέβη καὶ τί θὰ κάνουμε;

Lise Motherwell, PhD, PsyD, CGP, FAGPA

Joseph J. Shay, PhD, CGP, FAGPA

Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 11/13/2019
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.