Ελληνικά | English

ΑΛΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Φροντιστήριο ΨυχοπαθολογίαςΚαθ' ὅλη τὴ διάρκεια τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους λειτουργεῖ Φροντιστήριο Ψυχοπαθολογίας, στὰ πλαίσια τῶν ἐκπαιδευτικῶν δραστηριοτήτων τοῦ Ἀνοικτοῦ Ψυχοθεραπευτικοῦ Κέντρου καὶ τοῦ Ἰνστιτούτου Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης Ἀθηνῶν.

Τὸ Φροντιστήριο ἀπευθύνεται τόσο στοὺς σπουδαστὲς τῶν τεσσάρων ἐπαγγελματικῶν ἐκπαιδεύσεων τοῦ Α.Ψ.Κ. καὶ τοῦ Ι.Ο.Α.Α., γιὰ τοὺς ὁποίους ἄλλωστε ἀποτελεῖ  ὑποχρεωτικὸ μέρος τῆς θεωρητικῆς τους κατάρτισης, ὅσο καὶ σὲ σπουδαστὲς ἄλλων ἐκπαιδευτικῶν ὀργανισμῶν στὴν ψυχοθεραπεία.

Ἡ θεματολογία τοῦ Φροντιστηρίου ἐνδεικτικά περιλαμβάνει:

  • Λήψη ψυχιατρικοῦ ἱστορικοῦ
  • Κλινική συνέντευξη
  • Θέματα δεοντολογίας στὴν ψυχιατρικὴ
  • Διαταραχὲς Προσωπικότητας
  • Σχιζοφρένεια-Ψυχώσεις
  • Ἀγχώδεις Διαταραχές
  • Διαταραχές ποὺ συνδέονται μὲ τὸ ἀλκοόλ καὶ τὰ ὁπιοειδῆ
  • Διαταραχὲς πρόσληψης τροφῆς
  • Γηριατρικὴ ψυχιατρική, θάνατος καὶ πένθος
  • Κριτικὴ προσέγγιση στὰ διαγνωστικὰ συστήματα

Τὰ ἀνωτέρω θέματα συνοδεύονται ἀπὸ τὴν παρουσίαση καὶ τὴ συζήτηση τοῦ ἱστορικοῦ θεραπευομένων, προκειμένου οἱ συμμετέχοντες νὰ ἀποσαφηνίσουν καὶ νὰ ἐξοικειωθοῦν μὲ τὴν κλινική πρακτική.

Οἱ ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν νὰ ἐπικοινωήσουν μὲ τὴ Γραμματεία τοῦ Κέντρου.

Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 11/20/2018
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.