Ελληνικά | English

ΑΛΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Κλινικὴ ῎Ασκηση καὶ ᾿Εμπειρία γιὰ Σπουδαστές καὶ ΦοιτητέςΚαθὼς ἡ κλινικὴ ἐμπειρία στὴν ψυχοθεραπεία δὲν εἶναι πάντα εὐχερής, ὁ ᾿Εκπαιδευτικός-᾿Ερευνητικὸς Τομέας τοῦ Α.Ψ.Κ., σὲ συνεργασία μὲ τὸν Θεραπευτικὸ Τομέα, ἔχει δημιουργήσει ὡρισμένα σχήματα κατάλληλα γιὰ τὶς ἀνάγκες αὐτές.

Πρῶτον: ῾Η κλινικὴ ἄσκηση τῶν σπουδαστῶν τῶν τεσσάρων ᾿Ινστιτούτων, ἡ ὁποία εἶναι καὶ ἡ πλέον ἐντατικὴ καὶ παρατεταμένη. Διαρκεῖ ὅσο καὶ ἡ ἐκπαίδευση καὶ διατελεῖ ὑπὸ συνεχὴ καὶ συστηματικὴ ἐποπτεία.

Δεύτερον: ῾Η συμμετοχὴ τῶν μελῶν τῶν Εἰσαγωγικῶν Σεμιναρίων, ὡς παρατηρητῶν, σὲ δραστηριότητες τοῦ Θεραπευτικοῦ Τομέως, ἡ ὁποία εἶναι προαιρετική, βραχύχρονη καὶ ἀποσπασματική.

Τρίτον: εἶναι τὸ σχῆμα ἐκεῖνο τὸ ὁποῖο δημιουργήθηκε γιὰ νὰ καλύψει τὶς ἀνάγκες, γιὰ κλινικὴ ἐμπειρία, τῶν φοιτητῶν Πανεπιστημιακῶν Σχολῶν ἢ ἄλλων ᾿Εκπαιδευτικῶν ῾Ιδρυμάτων (σπουδαστὲς τῆς Ψυχολογίας, Κοινωνικῆς ᾿Εργασίας, ᾿Εργοθεραπευτές, Νοσηλευτὲς κ.λ.π.). Ὑπεύθυνη: Κατερίνα Καλιακάτσου.

Τὸ τέταρτο σχῆμα ἀφορᾶ τοὺς σπουδαστὲς οἱ ὁποῖοι παρακολουθοῦν ἕνα ψυχοθεραπευτικὸ ἐκπαιδευτικὸ πρόγραμμα σὲ κάποιον ἄλλον ᾿Οργανισμὸ καὶ ἐπιθυμοῦν νὰ ἀποκτήσουν μία εὐρύτερη κλινικὴ ἐμπειρία, πέραν ἐκείνης τῶν ἰδιωτικῶν περιστατικῶν. Ὑπεύθυνος: Μιχάλης Ἀθητάκης.

Γιὰ ὅλες τὶς προαναφερθεῖσες κατηγορίες, οἱ ἐνδιαφερόμενοι ἔχουν, κατ᾿ ἀρχήν, μία συνέντευξη μὲ κάποιο ἀπὸ τὰ μέλη τοῦ ᾿Εκπαιδευτικοῦ-᾿Ερευνητικοῦ Τομέως, οὕτως ὥστε νὰ συσχετισθοῦν οἱ ἀνάγκες τους μὲ τὶς δυνατότητες τοῦ Θεραπευτικοῦ Τομέως. ᾿Εν συνεχείᾳ, γίνεται ἐνημέρωση ἀναφορικὰ μὲ τὰ ἐφαρμοζόμενα θεραπευτικὰ σχήματα καθὼς καὶ παρακολούθηση στὶς Συζητήσεις Περιστατικῶν τῶν διαφόρων Τμημάτων τοῦ Α.Ψ.Κ.

Ἡ κλινικὴ ἐμπειρία μπορεῖ νὰ περιλαμβάνει:

  • Παρακολούθηση Ἀρχικῆς Συνέντευξης (παρουσιαζόμενο πρόβλημα, λήψη ἱστορικοῦ)
  • Παρακολούθηση Ψυχολογικῆς Ἀξιολόγησης (λήψη ἱστορικοῦ, χορήγηση δοκιμασιῶν)
  • Συμμετοχὴ στὶς Ψυχοθεραπευτικὲς Κοινότητες (Καθημερινή, Δεκαπενθήμερη, Θερινή)
  • Κοινωνικοδυναμικὲς καὶ Ψυχοδυναμικές ὁμαδικές δραστηριότητες ἐνηλίκων ἤ παιδιῶν
  • Παρακολούθηση συναντήσεων Ὁμάδων Προσωπικοῦ (συζήτηση περιπτώσεων, πορεία ὁμαδικῶν δραστηριοττήτων κ.ἄ.)

Γιὰ τὴ συμμετοχὴ σὲ θεραπευτικὲς δραστηριότητες, ὅπως ᾿Αρχικὴ Συνέντευξη, Κοινωνικοδυναμικὲς ῾Ομάδες, Συναντήσεις τῆς Κοινότητας, Ψυχολογικὲς ᾿Αξιολογήσεις κ.ἄ., εἶναι ἀπαραίτητη ἡ συναίνεση τοῦ θεραπευόμενου καθὼς ἐπίσης καὶ τοῦ ἀντίστοιχου θεραπευτῆ.

Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 9/23/2019
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.