Ελληνικά | English

ΑΛΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

῎Ερευνα

Συντονιστὴς τοῦ Ἐρευνητικοῦ: Μιχάλης Ἀθητάκης῾Η ἐπιστημονικὴ ἔρευνα ἀποτελεῖ μία σημαντικὴ δραστηριότητα τοῦ Α.Ψ.Κ. καὶ τῶν ᾿Ινστιτούτων. Γίνεται συστηματικὰ μὲ τὴ συνεργασία τῶν ᾿Ινστιτούτων, τοῦ Θεραπευτικοῦ Τομέως, τῶν ᾿Αρχείων καὶ τῆς Βιβλιοθήκης.

Ὁρισμένες ἀπὸ τὶς ἐρευνητικὲς μελέτες, οἱ ὁποῖες ἔχουν πραγματοποιηθεῖ ὑπὸ τὴν ἐποπτεία τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ -Ἐρευνητικοῦ Τομέα καὶ τὰ εὑρήματά τους ἔχουν δημοσιευθεῖ ἤ ἀνακοινωθεῖ σὲ Συνέδρια, εἶναι οἱ κάτωθι (παρατίθενται ἀνά θέμα):

 


Ὁμαδικὴ Ἀνάλυση


 

Οἰκονόμου Κ., 1992. «Ἀξιολόγηση τῶν Θεραπευτικῶν Ἀποτελεσμάτων τῶν «Συναισθηματικῶν» Ἀσθενῶν διά τῶν Ψυχομετρικῶν Μεθόδων». Παρουσίαση στήν 3η Εὐρωπαϊκὴ Συνάντηση Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης Ἀθηνῶν, Ι.Ο.Α.Α., Ἀθήνα, 1992.

Tsegos I.K., Economou K., Terlidou Ch., Piperya I., Voyatzaki Z., 1995. «The Εvaluation of Group Analytic Outcome Through the Use of Psychologiacal Tests». Paper presented at the 5th European Conference on Psychological Assessment, Patra, 1995 (Book of Abstracts: 155).

Οἰκονόμου, Αἰκ., Τερλίδου Χ., Τσιλιμιγκάκη, Π. 1995. "Ἀξιολόγηση τῶν Ἀποτελεσμάτων τῆς Ὁμαδικοαναλυτικῆς Ψυχοθεραπείας μέσῳ τῶν Ψυχολογικῶν Δοκιμασιῶν". Στό Σύγχρονη Ψυχολογία στὴν Ἑλλάδα, Ἐπιμέλεια: Ἀναγνωστόπουλος, Φ. , Κοσμόγιαννη, Ἀ., Μεσσήνη, Β. Ἀθήνα: Ἑλληνικὰ Γράμματα, 1997, σελ. 320-329.

Μοιροπούλου Γ., Μαρκάκης Γ., Μοράρου Ἑ., 2000. "Ἐφαρμογὴ τῆς Ὁμαδικῆς Ψυχοθεραπείας στὸ Ἵδρυμα Κοινωνικῶν Ἀσφαλίσεων Ἰωαννίνων". Παράρτημα Ἰατρικῆς Ἐπιθεώρησης ΙΚΑ, 2000, σ. 31-33.

Κακίτσης Π., 2000. "Ἀξιολόγηση τῆς Ὁμαδικοαναλυτικῆς Ψυχοθεραπείας". Διπλωματικὴ Διατριβή γιὰ τὸ Ἰνστιτοῦτο Διαγνωστικῆς Ψυχολογίας, Ἀνοικτὸ Ψυχοθεραπευτικὸ Κέντρο, Ἀθήνα.

Terlidou Ch., Moshonas D., Kakitsis P., Manthouli M., Moshona Th., Tsegos I.K., 2004. "Personality Changes after Completion of Long-Term Group-Analytic Psychotherapy". Group Analysis, 37 (3), s. 401-418.

Καλιακάτσου, Κ. 2005. "Ἡ Ἀποτελεσματικότητα τῆς Ὁμαδικῆς Ψυχοθεραπείας". Ἀνακοίνωση στὴν Ἡμερίδα "Τὸ Μέλλον τῆς Ψυχοθεραπείας", Ἀνοικτὸ Ψυχοθεραπευτικὸ Κέντρο, Ἀθήνα.

 


Ψυχοθεραπευτικὴ Κοινότητα


 

Τσέγκος Ἰ.Κ., Παπαδάκης Θ., κ.ἄ. , 1986. "Μελέτη τῶν Χαρακτηριστικῶν τῶν Θεραπευομένων στὴ Θεραπευτικὴ Κοινότητα τοῦ Ἀνοικτοῦ Ψυχοθεραπευτικοῦ Κέντρου (1983-85)". Ἐρευνητικὸ Τμῆμα, Ἀνοικτὸ Ψυχοθεραπευτικὸ Κέντρο.

Κωστόπουλος Χ., 1998. "Μελέτη τῶν Χαρακτηριστικῶν Θεραπευομένων στὴν Καθημερινὴ Ψυχοθεραπευτικὴ Κοινότητα τοῦ Ἀνοικτοῦ Ψυχοθεραπευτικοῦ Κέντρου (1996-1997)". Ἐργασία Γ΄ Ἔτους, Ἰνστιτοῦτο Ψυχοδράματος-Κοινωνικοθεραπείας, Ἀνοικτὸ Ψυχοθεραπευτικὸ Κέντρο, Ἀθήνα.

Τζιότζιου Ἄ., 2002. «Μελέτη τῶν Χαρακτηριστικῶν τῶν Θεραπευομένων σὲ μία Ψυχοθεραπευτικὴ Κοινότητα». Διπλωματικὴ Διατριβή, Ἰνστιτοῦτο Ψυχοδράματος-Κοινωνικοθεραπείας, Ἀνοικτὸ Ψυχοθεραπευτικὸ Κέντρο, Ἀθήνα.

Tziotziou, A., Karapostoli, N., Livas, D., Tsegos, I.K., 2005. "Patients' Characteristics and Treatment Outcome in a Group-Analytic Psychotherapeutic Community". International Journal of Therapeutic Communities, Vol. 26 (3):

Μαντέλα, Ξ., 2005. "Ἀξιολόγηση τῆς Θεραπείας στίς Ψυχοθεραπευτικές Κοινότητες τοῦ Ἀνοικτοῦ Ψυχοθεραπευτικοῦ Κέντρου. Ἐρευνητικὴ Μελέτη". Διπλωματικὴ Διατριβὴ γιὰ τὸ Ἰνστιτοῦτο Ψυχοδράματος- Κοινωνικοθεραπείας, ΑΨΚ.

Tziotziou A. , 2006. "Demographic and Psychiatric Characteristics of the Patients Treated into a Psychotherapeutic Community". International Society on Brain and Behaviour: 2nd International Congress on Brain and Behaviour, Thessaloniki, Greece (17-20 November 2005). Annals of General Psychiatry, 5 (Suppl 1):S43.

 


Τὸ Κόστος τῆς Ψυχοθεραπείας


 

Kostopoulos Ch., Tsegos I.K., Karapostoli N., Polyzos N., Bardis V., 2000. «The Cost of Therapy Services Provided by a Day Psychotherapey Unit: A Statistical Study». Paper presented at the Neuro-Psychiatric Congress of South-Eastern Europe, September 2000, Thessaloniki.

Κωστόπουλος Χ., Τσέγκος Ἰ.Κ., Καραποστόλη Ν., Πολύζος Ν., Μπαρδῆς Β., 2000. «Τὸ Κόστος τῶν Ὑπηρεσιῶν μίας Ἠμερήσιας Ψυχοθεραπευτικῆς Μονάδας. Ἐρευνητικὴ Μελέτη». Ἀνακοίνωση στὸ 6ο Συνέδριο Βιοϊατρικῆς τοῦ Ἀπόδημου Ἑλληνισμοῦ, Ὀκτώβριος 2000, Ἀθήνα.

Κωστόπουλος Χ., 2001. «Οἰκονομικὴ Ἀνάλυση τοῦ Κόστους τῶν Θεραπευτικῶν Ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἀνοικτοῦ Ψυχοθεραπευτικοῦ Κέντρου». Διπλωματικὴ Διατριβή, Ἰνστιτοῦτο Ψυχοδράματος-Κοινωνικοθεραπείας, Ἀνοικτὸ Ψυχοθεραπευτικὸ Κέντρο, Ἀθήνα.

Kostopoulos C., Karapostoli, N. Polyzos N., Bardis V., Bartsokas D., Pierrakos G., Tsegos I.K., 2002. «The Cost of Psychotherapy Provided by a Day Care Unit». Paper presented at the 12th European Symposium in Group Analysis " The Economy of the Group", Bologna.

Κωστόπουλος Χ., Καραποστόλη Ν., Πολύζος Ν., Μπαρδῆς Β., Μπαρτζώκας Δ., Πιερράκος Γ., Τσέγκος Ἰ.Κ., 2003α. «Τὸ Κόστος τῶν Ὑπηρεσιῶν μίας Ἡμερήσιας Ψυχοθεραπευτικῆς Μονάδας». Ψυχιατρική, 14 (2), σ. 121-135.

Πολύζος Ν., Μπαρτζώκας Δ., Καραποστόλη Ν., Μπαρδῆς Β., Πιερράκος Γ., Τσέγκος Ι.Κ., 2003. «Οἰκονομικὴ καὶ Λειτουργικὴ Ἀξιολόγηση τῶν Ὑπηρεσιῶν μίας Ἡμερήσιας Ψυχοθεραπευτικῆς Μονάδας». Εἰσήγηση στὸ 7ο Παγκόσμιο Συνέδριο Βιοϊατρικῆς τοῦ Ἀπόδημου Ἑλληνισμοῦ, Μάϊος 2003, Ἀθήνα.

Πολύζος Ν., Μπαρδῆς Β., Μπαρτζώκας Δ., Πιερράκος Γ., Παντελάκη Κ., Κωστόπουλος Χ., 2004. Τὸ Κόστος τῆς Ψυχοθεραπείας. Οἰκονομικὴ καὶ Λειτουργικὴ Ἀξιολόγηση μιᾶς Ἡμερήσιας Ψυχοθεραπευτικῆς Μονάδας (ΑΝΟΙΚΤΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ). Πρόλογος: Ἰ.Κ.Τσέγκος, Συμπεράσματα-Συζήτηση: Ν.Καραποστόλη. Ἀθήνα: Ἐναλλακτικὲς Ἐκδόσεις.

Καραποστόλη Ν., 2005. "Τό Κόστος τῆς Ψυχοθεραπείας : Διλήμματα καί Ἀπαντήσεις". Παρουσίαση στήν Ἡμερίδα "Τὸ Μέλλον τῆς Ψυχοθεραπείας". Ἀνοικτὸ Ψυχοθεραπευτικὸ Κέντρο, Ἀθήνα.

Polyzos, N., 2005. "The Cost of Psychotherapy in a Day Centre". International Society on Brain and Behaviour: 2nd International Congress on Brain and Behaviour, Thessaloniki, Greece (17-20 November 2005). Annals of General Psychiatry, 5(Suppl 1):S46.

 


Κόστος καὶ Ἀποτελεσματικότητα τῆς Ψυχοθεραπείας


 

Βυλλιώτου Δεληκωνσταντίνου Β., 2004. "Ἀνάλυση τῆς Ἀποτελεσματικότητας Ἔναντι τοῦ Κόστους τῶν Θεραπευτικῶν Δραστηριοτήτων τοῦ Ἀνοικτοῦ Ψυχοθεραπευτικοῦ Κέντρου (γιὰ τὸ ἔτος 1999)". Ἐργασία Γ΄ Ἔτους, Ἰνστιτοῦτο Ψυχοδράματος-Κοινωνικοθεραπείας, Ἀνοικτὸ Ψυχοθεραπευτικὸ Κέντρο, Ἀθήνα.

Karapostoli, N., 2006. "Review of Cost-effectiveness Studies". International Society on Brain and Behaviour: 2nd International Congress on Brain and Behaviour, Thessaloniki, Greece (17-20 November 2005). Annals of General Psychiatry, 5 (Suppl 1):S42.

Villiotou, V., 2006. "Therapeutic Outcome and Cost-effectiveness Analysis of Patients Treated in Groupal Methods (Group Analysis, Psychodrama, Therapeutic Community)". International Society on Brain and Behaviour: 2nd International Congress on Brain and Behaviour, Thessaloniki, Greece (17-20 November 2005). Annals of General Psychiatry, 5(Suppl 1):S45.

 


Ὁμαδικο-αναλυτικὴ Ἐποπτεία


 

Καραγιάννη Β., 2004. Ὁμαδικο-αναλυτικὴ Ἐποπτεία: Ἐρευνητικὴ Μελέτη". Διπλωματικὴ Διατριβὴ γιὰ τὸ Ἰνστιτοῦτο Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης Ἀθηνῶν.

Tsegos, I.K., Karayanni, V., Karapostoli, N., Morarou, E., 2004. " An Extensive Outcome of a New Research to Supervision: A Research Study Derived from Supervision Protocols of Students' Psychotherapeutic and Psychometric Activities". The European Journal of Psychiatry, Vol.18, p.61-70.

 


Ἡ Ἐπίδραση τῶν "Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν" καὶ τοῦ Μονοτονικοῦ στὴν Ψυχοεκπαιδευτικὴ Ἐξέλιξη τοῦ Παιδιοῦ


 

Τσέγκος, Ἰ.Κ. 2005. «Ἡ Ἐκδίκηση τῶν Τόνων». ΑΡΔΗΝ (Τεῦχος 52).

Τσέγκος, Ἰ.Κ. 2005. «Ἡ Μεγάλη τῶν Παριζιάνων Διαφωτιστῶν Σχολή». ΑΡΔΗΝ (Τεῦχος 53).

Τσέγκος Ἰ.Κ., Παπαδάκης Θ.Ν., Βεκιάρη Δ., 2005. Ἡ Ἐκδίκηση τῶν Τόνων. Ἡ Ἐπίδραση τῶν «Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν»καὶ τοῦ «Μονοτονικοῦ» στὴν Ψυχοεκπαιδευτική Ἐξέλιξη τοῦ Παιδιοῦ. Ἀθήνα: Ἐναλλακτικὲς Ἐκδόσεις

Tsegos I.Κ., Papadakis Th. and Vekiari D., 2006. "The Effect of Learning Greek Historical Orthography on the Visual and Perceptual Abilities of the Children". International Society on Brain and Behaviour: 2nd International Congress on Brain and Behaviour, Thessaloniki, Greece (17-20 November 2005). Annals of General Psychiatry, 5 (Suppl 1):S152.

Τσέγκος Ἰ.Κ., 2006. "Ἀπό Πότε ἡ Παιδεία Εἶναι Συνώνυμο τῆς Εὐκολίας". ΝΕΜΕΣΙΣ (56), σ. 89-91.

Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 4/8/2017
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.