Ελληνικά | English

ΑΛΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Βιβλιοθήκη - Βιβλιογραφικὴ ᾿Ενημέρωση

Ὑπεύθυνος: Κωνσταντῖνος ΚαλλιγιάννηςΤὸ Α.Ψ.Κ. διαθέτει μιὰ στοιχειωδῶς ἐπαρκὴ ἀλλὰ συνεχῶς ἐμπλουτιζόμενη Βιβλιοθήκη, ἡ ὁποία περιλαμβάνει ἐπιστημονικὰ συγγράμματα καὶ περιοδικὰ καθὼς καὶ ἕναν σημαντικὸ ἀριθμὸ ἀνατύπων σχετικῶν μὲ τὴν Ψυχοθεραπεία, τὴν ῾Ομαδικὴ ᾿Ανάλυση, τὴ Θεραπευτικὴ Κοινότητα, τὴν ῾Ομαδικὴ Δυναμική, τοὺς ᾿Οργανισμοὺς κ.ἄ. ῾Η Βιβλιοθήκη λειτουργεῖ ὡς δανειστικὴ γιὰ τοὺς ἐκπαιδευομένους καὶ τὰ μέλη τῶν Σεμιναρίων.

᾿Επίσης, στὸ χῶρο τῆς Βιβλιοθήκης πραγματοποιοῦνται ἐνημερωτικὲς συναντήσεις θεραπευτῶν, ἐκπαιδευτῶν καὶ ἐκπαιδευομένων, οἱ ὁποῖες ἀφοροῦν τὶς νέες δημοσιεύσεις.

Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 11/20/2018
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.