Ελληνικά | English

ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ EΝΗΛΙΚΩΝ

Ἀτομικὴ καὶ Ὁμαδικὴ Ψυχοθεραπεία: Ὁμαδικὴ Ἀνάλυση, Ψυχόδραμα, ΚοινωνικοθεραπείαΔυαδικὴ Ψυχοθεραπεία:

Ἀποτελεῖ συνήθως τὸ πρῶτο στάδιο τῆς θεραπείας, μετὰ τὴν ἀξιολογητικὴ περίοδο. ῾Η κάθε συνεδρία διαρκεῖ 50 λεπτά, εἶναι δυναμικὰ προσανατολισμένη καὶ ἡ συχνότητά της εἶναι ἑβδομαδιαία ἢ δεκαπενθήμερη.

῾Ομαδικὴ Ψυχοθεραπεία:

  • ῾Ομαδικὴ ᾿Ανάλυση: πρόκειται γιὰ βραδέως ἐναλλασσόμενες ὁμάδες ποὺ λειτουργοῦν μὲ βάση τὶς ἀρχὲς τῆς ῾Ομαδικῆς ᾿Ανάλυσης. ῾Η συχνότητα ποικίλλει (ἀπὸ μία φορὰ τὴν ἑβδομάδα ἕως μία φορὰ ἀνὰ δεκαπενθήμερο) καὶ ἡ διάρκεια κάθε συνεδρίας εἶναι μιάμιση ὥρα.
  • Ψυχόδραμα: πρόκειται γιὰ ὁμάδες ποὺ λειτουργοῦν συνδυάζοντας τὴν ὁμαδικὴ διαδικασία μὲ τὶς ψυχοδραματικὲς τεχνικές. ᾿Αντικείμενό τους εἶναι ἡ ἐκδραμάτιση καταστάσεων, γεγονότων ζωῆς ἢ καὶ φανταστικῶν θεμάτων προκειμένου νὰ διευκολυνθεῖ τόσο ἡ ἀνάληψη ὅσο καὶ ἡ ἀπέκδυση ποικίλων ρόλων.
  • Κοινωνικοθεραπεία: ἕνας μεγάλος ἀριθμὸς Κοινωνικοθεραπευτικῶν ὁμάδων, μὲ ποικίλες δραστηριότητες, λειτουργεῖ στὸ πλαίσιο τῶν τριῶν Ψυχοθεραπευτικῶν Κοινοτήτων.
Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 10/20/2023
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.