Ελληνικά | English

ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ EΝΗΛΙΚΩΝ

Ψυχοθεραπευτικὲς ΚοινότητεςΟἱ Ψυχοθεραπευτικὲς Κοινότητες (Καθημερινή, Δεκαπενθήμερη καὶ Θερινή) συνιστοῦν ἕνα πρωτότυπο μοντέλο Θεραπευτικῆς Κοινότητας "δημοκρατικοῦ τύπου", ποὺ καλύπτει ὅλο τὸ φάσμα τῶν ψυχοδυναμικῶν καὶ κοινωνικοδυναμικῶν δραστηριοτήτων. Εἶναι προσαρμοσμένες στὶς ἑλληνικὲς ἰδιαιτερότητες καὶ ἀπαιτήσεις καὶ ἔχουν προκαλέσει τὸ διεθνὲς ἐνδιαφέρον. ῾Η κύρια θεραπευτική τους προσέγγιση ἔχει ἐπηρεασθεῖ ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τῆς ῾Ομαδικῆς ᾿Ανάλυσης καὶ περιλαμβάνει:

• Κοινωνικοθεραπευτικὲς ῾Ομάδες

• ῾Ομαδικὴ Ἀνάλυση

• Ψυχόδραμα καὶ Μεγάλες ῾Ομάδες

Ἡ πληθώρα θεραπευτικο - κοινοτικῶν ἐφαρμογῶν, ἀνά τὴν ὑφήλιο, ὁδήγησε στὴν ἀνάγκη διάκρισης τῶν  Θεραπευτικῶν Κοινότητων σὲ διάφορα μοντέλα. Ἀπό τὰ ἤδη ἐφαρμοζόμενα μοντέλα διεθνῶς, τὸ Ψυχοθεραπευτικό Μοντέλο ἔμοιαζε νὰ πλησιάζει περισσότερο στὶς ἀνάγκες καὶ τούς στόχους πού ἐτέθησαν ἐξ  ἀρχῆς  στὸ  Α.Ψ.Κ. Ωστόσο, εὐθύς ἐξ ἀρχῆς ἐφαρμόσθηκαν (κάτι τὸ ὁποῖο συνεχίζεται ὥς σήμερα) διαφόρων εἰδῶν καινοτομίες, μὲ γνώμονα πάντοτε τίς ἑλληνικές ἰδιαιτερότητες καί τίς ἀνάγκες τῆς καθημερινῆς κλινικῆς πρακτικῆς.

Τό  Ὁμαδικοαναλυτικό  Μοντέλο  Θεραπευτικῆς  Κοινότητας, προσλαμβάνει τίς ἀρχές καί τά χαρακτηριστικά ἐκεῖνα τοῦ ἑλληνικοῦ παραδοσιακοῦ κοινοτικοῦ τρόπου ζωῆς, πού συμβάλλουν  στή διάπλαση τοῦ  ἀτόμου  καί  τήν  ἀνάδειξή του ὡς «προσώπου», σέ ἀντίθεση μέ τό δίπολο ἀτομικισμοῦ - κολλεκτιβισμοῦ. Καθίσταται, ἔτσι, ἕνα «ἀνθρωποπλαστικό» θεραπευτικό πλαίσιο, πού εὐνοεῖ τήν καλλιέργεια τῆς προσωπικῆς ἑτερότητας καί τήν ἀνάδειξη καί ἑδραίωση τοῦ ἀτόμου ὡς προσώπου.

Βασικὸ χαρακτηριστικὸ αὐτοῦ τοῦ σχήματος εἶναι ἡ χρήση τῶν διαδικασιῶν τῆς ἀντιπροσωπευτικῆς δημοκρατίας, μὲ τὶς ὁποῖες ἐπιδιώκεται ἡ καλλιέργεια τῶν δυνατοτήτων συμμετοχῆς τοῦ θεραπευομένου στὴ λειτουργία τοῦ θεσμοῦ καὶ ἡ ἐλαχιστοποίηση τοῦ παθητικοῦ ρόλου.

 


Καθημερινὴ Ψυχοθεραπευτικὴ Κοινότητα

Συντονίστρια: Ἰωάννα Πιπεργιᾶ

Τὸ πρόγραμμα τῆς Καθημερινῆς Ψυχοθεραπευτικῆς Κοινότητας περιλαμβάνει ἕναν μεγάλο ἀριθμὸ ὁμάδων (Κοινωνικοθεραπευτικὲς καὶ Ψυχοθεραπευτικές). ῾Η Κοινότητα λειτουργεῖ καθ᾿ ὅλη τὴ διάρκεια τῶν ἐργασίμων ἡμερῶν τῆς ἑβδομάδας, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς ἀργίες καὶ τὶς διακοπές (δύο ἑβδομάδες τὰ Χριστούγεννα καὶ τὸ Πάσχα καὶ ἔξι εώς ἑπτὰ ἑβδομάδες τὸ καλοκαίρι). Οἱ ὧρες παρακολούθησης ρυθμίζονται ἀναλόγως τῶν ἀναγκῶν καὶ τῶν δυνατοτήτων τοῦ κάθε ἐνδιαφερομένου.


Δεκαπενθήμερη Ψυχοθεραπευτικὴ Κοινότητα

Συντονίστρια: Κώστας Καλλιγιάννης

Συνιστᾶ ἕνα πρωτότυπο μοντέλο Κοινοτικῆς Θεραπείας, τό ὁποῖο ἀποτελεῖται ἀπὸ Κοινωνικοθεραπευτικὲς καὶ Ψυχοθεραπευτικὲς Ὁμάδες. Λειτουργεῖ ἀνὰ δεκαπενθήμερο, οἱ δὲ θεραπευόμενοι παρακολουθοῦν δύο, τρεῖς ἢ καὶ περισσότερες θεραπευτικὲς δραστηριότητες. ᾿Απευθύνεται σ᾿ ἐκείνους πού, εἴτε λόγῳ θεραπευτικῆς ἐκτίμησης εἴτε λόγῳ εἰδικῶν συνθηκῶν (ἀπόσταση, ἐναλλασσόμενο ὡράριο ἐργασίας κ.λ.π.), δὲν χρειάζεται ἢ δὲν ἔχουν τὴ δυνατότητα νὰ συμμετέχουν στὶς ἑβδομαδιαῖες θεραπευτικὲς δραστηριότητες.


Θερινὴ Θεραπευτικὴ Κοινότητα

Συντονιστής: ποικίλει

Λειτουργεῖ κατὰ τὴν περίοδο τῶν θερινῶν διακοπῶν καὶ διαρκεῖ τρεῖς ἑβδομάδες. ᾿Αφορᾶ τοὺς θεραπευόμενους, οἱ ὁποῖοι χρειάζεται νὰ συνεχίσουν τὴ θεραπεία τους ἢ ἄτομα ποὺ ἔχουν ἄμεση ἀνάγκη θεραπείας κατὰ τὴν περίοδο αὐτή.


 

Kατεβάστε σχετικό PDF
Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 12/7/2021
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.