Ελληνικά | English

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Συμμετοχὴ καὶ Ἀνακοινώσεις: 2000-20042000


16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικῆς, Πάφος

 • Βεκιάρη Δ., Καραολίδου Μ., Τσέγκος ᾿Ι.Κ.: «᾿Ενδεικτικοὶ Παράγοντες Ψυχογενοῦς Βουλιμίας στὴ Δοκιμασία Rorschach. Μελέτη σὲ Κλινικὸ Δεῖγμα».
 • Κακούρη ᾿Α., Τσέγκος ᾿Ι.Κ., Παπαδάκης Θ.: «῾Η ᾿Εκπαίδευση τοῦ Ψυχαναλυτοῦ ῾Ομάδας».
 • Κακούρη ᾿Α., Τσέγκος ᾿Ι.Κ., Σκανδαλιάρη Θ.: «῾Η ᾿Εποπτεία τῆς ᾿Εκπαίδευσης Ψυχαναλυτῶν ῾Ομάδας· ῾Η ᾿Εκδοχὴ τοῦ ᾿Ινστιτούτου ῾Ομαδικῆς ᾿Ανάλυσης ᾿Αθηνῶν».
 • Καραολίδου Μ., Χατζημπαλῆ Λ., Τσέγκος ᾿Ι.Κ., Τερλίδου Χ.: «᾿Ενδεικτικοὶ Παράγοντες Πρόωρης Διακοπῆς, μέσῳ τῶν Δοκιμασιῶν Μ.Μ.Ρ.Ι. καὶ Rorschach».
 • Μαρκεζίνης Μ., Μοράρου ῾Ε., ᾿Αθητάκης Μ., Καραποστόλη Ν.: «Πολυπαραγοντικὴ Θεραπευτικὴ Προσέγγιση τοῦ “Δύσκολου” ᾿Ασθενοῦς».

 

14ο Παγκόσμιο Συνέδριο ῾Ομαδικῆς Ψυχοθεραπείας (I.A.G.P.), ῾Ιερουσαλήμ

 • Antic J., Tsergas N.: "Splitting Phenomena Displayed by Borderline Patients Participating into Group-Analytic Groups and to a Psychotherapeutic Community".
 • Lambrouli S., Papadakis Th., Terlidou Ch., Tsergas N.: "The Group-Analytic Psychodrama as a Developmental Therapeutic Instrument for Children and Adolescents".
 • Livas D., Kouneli E., Papadopoulou S.: "Humor in Group Analysis. Clinical and Theoretical Approach".
 • Livas D., Kakouri A., Athitakis M., Tsegos I.K.: "Self Destructiveness of Patients with Affective Disorders during Group Analytic Psychotherapy".
 • Manthouli M., Tsegos I.K., Piperya I., Karaolidou M.: "The Evaluation of Group Analytic Outcome through the Use of Psychological Tests".
 • Morarou E., Kakouri A., Manthouli M., Tsegos I.K.: "A Family - Child & Adolescent Department. Its Function and its Therapeutic Approach".
 • Tsegos I.K., Markezinis M.: "From Distance and Destructiveness to Intimacy and Cohesion in a Fortnight Group Analytic Scheme".Tsegos I.K. et al.: "Why Psychodrama in the Training of a Sociotherapist?".
 • Tseberlidou M., Kokkinidis A., Tsegos I.K., Athitakis M., Kremastinou J.: "Dynamics of an AIDS Prevention Programme by Peer Education Method".
 • Tseberlidou M., Gini K., Kouneli E., Tsegos I.K.: "Psychoeducational Groups of Parents with Children in Therapy".

Συνδιάσκεψη Θεραπευτικῶν Κοινοτήτων, Windsor, ᾿Αγγλία

 • Karapostoli N., Athitakis M., Tsegos I.K.: «Large Groups in the Context of a Psychotherapeutic Community: A Space of Integration».
 • Natsiou M., Lambrouli S., Katsouri I.: «Nourishing the Development of the Young Persons of the Family».
 • Tziotziou A., Karapostoli N., Tsegos I.K.: «20 Years of a Psychothererapeutic Community».

Συνέδριο Οἰκογενειακῆς Θεραπείας, Μαρόκο

 • Gini K.,Tseberlidou M., Katsouri I.: «Psychoeducational Groups of Parents with Children in Therapy».
 • Latsona K., Papadakis Th., Morarou E., Sidiropoulos Ch.: «Group-Analytic Family Therapy with Psychotic Patients».
 • Tsegos I.K.: «Training Factors in Group Analytic Family Therapy or Group Psychotherapy: The Use of the Community in Training».
 • Kouneli E., Tsegos I.K., Kokkinidis A.: «On the Training of the Family Therapist. Training Process and Objectives».

Σεμινάριο: Παρέμβαση σὲ Κρίση, ῞Ιδρυμα «Μητέρα»

 • Κακούρη ᾿Α.: «῾Η ᾿Αναγκαιότητα τῶν Συγκρούσεων στὰ Πλαίσια τῶν ᾿Οργανισμῶν».
 • Μαρκεζίνης Ε.: «῾Η ῎Εννοια τῆς ῾Ομάδας καὶ τῆς ῾Ομαδικῆς Δυναμικῆς».
 • Τσεμπερλίδου Μ.: «Οἰκογένειες σὲ Κρίση».
 • Τσεμπερλίδου Μ., Φωτοῦ ῎Α.: «῾Ομάδα Παρέμβασης σὲ Κρίση».
 • Φωτοῦ ῎Α.: «Τὰ Δυναμικὰ τῶν ᾿Οργανισμῶν καὶ ἡ Κοινοτικὴ Προσέγγιση».

 

Σεμινάριο: «῾Η Διασφάλιση Ποιότητας στὴν Παροχὴ ῾Υπηρεσιῶν ῾Υγείας, ᾿Αθήνα

 • Καραολίδου Μ.: «Τὰ Δυναμικὰ τῶν ᾿Οργανισμῶν καὶ ἡ Κοινοτικὴ Προσέγγιση».
 • Κατσούρη ᾿Ι.: «῾Η Χρήση τῶν ᾿Εκφραστικῶν Δραστηριοτήτων.
 •  Κοκκινίδης ᾿Α.: «Τὸ Ψυχόδραμα».
 • Τερλίδου Χ.: «῾Η ᾿Αναγκαιότητα τῶν Συγκρούσεων στὰ Πλαίσια τῶν ᾿Οργανισμῶν».

 


2001


8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικῆς ῎Ερευνας, ᾿Αλεξανδρούπολη

 • Βεκιάρη Δ., Καραολίδου Μ., Πιπεργιᾶ ᾿Ι.: «Βουλιμικοὶ ᾿Ασθενεῖς καὶ Rorschach».
 • Καλιακάτσου Κ., Καραολίδου Μ., Παπαδάκης Θ.: «Οἱ Ψυχολογικοὶ Παράγοντες στὴν Καρκινικὴ Νόσο».
 • Χαριτάκη Χ., Βεκιάρη Δ., Τσέγκος ᾿Ι.Κ. : «Κλίμακες ᾿Αξιολόγησης στὰ Ζεύγη καὶ τὶς Οἰκογένειες».
 • Χατζημπαλῆ Σ., Βογιατζάκη Ζ., Τερλίδου Χ.: «᾿Ενδείξεις Πρόωρης Διακοπῆς τῆς Θεραπευτικῆς Διαδικασίας, μέσῳ τῶν Δοκιμασιῶν Μ.Μ.Ρ.Ι. καὶ Rorschach».

 

Συνδιάσκεψη Θεραπευτικῶν Κοινοτήτων, Windsor, ᾿Αγγλία

 • Hatzibali S., Kakouri A., Markezinis M., Tsegos I.K.: «A Therapeutic Community Model for Patients with Rotating Shifts (The Profile of Its Members)».
 • Katsouri I., Capelluto D., Papadakis Th.: «The Group Analytic Psychodrama», Workshop.

Πανελλήνιο Παιδοψυχιατρικὸ Συνέδριο

 • Λατσώνα Κ., Γκίνη Κ., Σιδηρόπουλος Χ., Νάτσιου Μ., Παπαδάκης Θ.: «῾Η Πολυπαραγοντικὴ Προσέγγιση στὴ Θεραπεία Παιδιῶν καὶ ᾿Εφήβων».

 

9ο Συνέδριο τῆς Εὐρωπαϊκῆς ᾿Επιτροπῆς Ψυχοθεραπείας, Ε.Α.Ρ., Μόσχα

 • Moschonas D., Livas D.: «Attitudes and Coping Behaviours of Patients with Anxiety Disorders during Psychotherapeutic Treatment in the Open Psychotherapy Centre».

Συνέδριο Οἰκογενειακῆς Θεραπείας, Βουδαπέστη

 • Kosmoyanni A., Kakouri A., Kokkinidis A., Morarou E., Tsegos I.K.: «Treating Psychotic Patients in a Group-Analytic Communal Milieu. The Importance of the Family Involvement».
 • Papadakis Th., Tsegos I.K., Kouneli E.: «On the Training of the Family Therapist. Training Process and Objectives».

 


2002


30th Winter Workshop on Group Analysis, «Myth and Reason in Psychotherapy», G.A.S. (Λονδίνο) σὲ συνεργασία μὲ τὸ Ι.Ο.Α.Α., ᾿Αθήνα

 • Κarapostoli N.: «Enjoying Myths in Psychotherapy».
 • Tseberlidou M.: «Oneirodrama: A... Royal Road to Creativity».
 • Tsegos I.K.: «The Story of Myth».
 • Voyatzaki Z.: «On the History of E.G.A.T.I.N.»

Πανελλήνιο Συνέδριο Οἰκογενειακῆς Θεραπείας, ᾿Αθήνα

 • Γκίνη Κ., Παπαδάκης Θ., Μπουλνταδάκη Γ., Μοιροπούλου Γ.: «Οἰκογένειες σὲ Θεραπεία».
 • Κακούρη ᾿Α., Παπαδάκης Θ., Λατσώνα Ν., Γκίνη Κ.: «῾Η Δομὴ καὶ Λειτουργία τοῦ Τμήματος Θεραπείας Οἰκογένειας καὶ Παιδιοῦ μιᾶς ᾿Ανοικτῆς Ψυχοθεραπευτικῆς Μονάδας».
 • Κακούρη ᾿Α., Παπαδάκης Θ., Μοράρου ῾Ε.: «῾Η Κλινικὴ ῎Ασκηση στὴ Θεραπεία Οἰκογένειας· ᾿Εξάσκηση σὲ μία Πολυπαραγοντικὴ Θεραπευτικὴ Προσέγγιση».
 • Κοκκινίδης ᾿Α., Παπαδάκης Θ., Δήμου Δ., Παπαδοπούλου ῎Α. : «Συγκριτικὴ Μελέτη τῆς ᾿Εμπλοκῆς τῆς Οἰκογένειας στὴ Θεραπεία».
 • Κοκκινίδης ᾿Α., Τσεμπερλίδου Μ., Παπαδάκης Θ., Γκίνη Κ.: «Γιὰ τὴν Παράλληλη ῾Ομαδικὴ Θεραπεία τῶν Γονέων μὲ τὴ Θεραπεία τῶν Παιδιῶν τους».
 • Κουνέλη ῞Ε., Σκανδαλιάρη Θ., Κατσούρη ᾿Ι., Τσέγκος ᾿Ι.Κ.: «῾Η ῾Ομαδικοαναλυτικὴ ᾿Εποπτεία στὴ Θεραπεία Οἰκογένειας-Ζεύγους· ῞Ενα Νέο Μοντέλο ᾿Εποπτείας».
 • Λατσώνα Κ., Κοσμόγιαννη ᾿Α., Κοκκινίδης ᾿Α.: «῾Η Σημασία τῆς ῾Ομάδας Γονέων στὴν ᾿Εκπαίδευση Παιδιῶν Εἰδικῶν ῾Ικανοτήτων».
 • Παπαβαρσάμη Ε., Κουνέλη ῞Ε., Τζιότζιου ῎Α. : «῾Ο Ρόλος τοῦ Πατέρα στὴ Θεραπεία τοῦ Παιδιοῦ».
 • Παπαδάκης Θ., Τσέγκος ᾿Ι.Κ., Κακούρη ᾿Α., Μοράρου ῾Ε.: «῾Ο Κοινοτισμὸς στὴν ᾿Εκπαίδευση Θεραπευτῶν Οἰκογένειας».
 • Παπαδάκης Θ., Κακούρη ᾿Α.: «῾Η ᾿Εκπαίδευση Θεραπευτῶν Οἰκογένειας-Ζεύγους· Μία ῾Ομαδικοαναλυτική - Κοινοτικὴ Προσέγγιση».
 • Σιδηρόπουλος Χ., Κουνέλη ῞Ε., Κοκκινίδης ᾿Α.: «Γιατὶ Γινόμαστε Θεραπευτὲς Οἰκογένειας».

Πανευρωπαϊκὸ Συνέδριο Ψυχοθεραπείας, Βιέννη

 • Livas D. et al.: «The Necessity of Therapy for the Therapist».

Παγκόσμιο Συνέδριο ᾿Εφηρμοσμένης Ψυχολογίας, Σιγκαπούρη

 • Papadakis Th., Kakitsis P., Terlidou Ch., Tsegos I.K., Manthouli M.: «The Evaluation of Group Analytic Psychotherapy».

17ο Πανελλήνιο Ψυχιατρικὸ Συνέδριο, Χαλκιδική

 • Κακίτσης Π., Μοσχονᾶς Δ., Παπαδάκης Θ., Τσέγκος ᾿Ι.Κ.: «᾿Αξιολόγηση τῶν ᾿Αποτελεσμάτων τῆς Ψυχοθεραπείας μέσῳ Ψυχομετρικῶν Δοκιμασιῶν».
 • Καλιακάτσου Κ., Καραολίδου Μ., Κακούρη ᾿Α., Τσέγκος ᾿Ι.Κ.: «῾Η Χρήση τῶν Ψυχολογικῶν Δοκιμασιῶν στὴ Διερεύνηση τῶν Ψυχολογικῶν Παραγόντων τῶν Συνδεομένων μὲ τὶς Κακοήθεις Νεοπλασίες».
 • Κοκκινίδης ᾿Α., Τσεμπερλίδου Μ., Παπαδάκης Θ., Τσέγκος ᾿Ι.Κ.: «῾Ομάδες Γονέων μὲ ᾿Ενήλικα Τέκνα ὑπὸ Θεραπείαν».
 • Μοσχονᾶς Δ., Λίβας Δ., Μαρκεζίνης Ε., Τσέγκος ᾿Ι.Κ.: «᾿Αξιολόγηση τῆς Τροποποίησης τῶν Στάσεων ᾿Ασθενῶν μὲ ᾿Αγχώδεις Διαταραχὲς μετὰ τὴν ῾Ολοκλήρωση τῆς Ψυχοθεραπείας».
 • Χατζημπαλῆ Σ., Κακούρη ᾿Α., Μαρκεζίνης Ε., Τσέγκος ᾿Ι.Κ.: «῾Η Σημασία τοῦ Μεσοδιαστήματος σὲ μία ἀνὰ Δεκαπενθήμερο Θεραπευτικὴ Κοινότητα».

12ο Εὐρωπαϊκὸ Συμπόσιο ῾Ομαδικῆς Ἀνάλυσης,, Μπολώνια

 • Hatzibali S., Karaolidou M., Voyatzaki Z., Moschonas D., Tsegos I.K.: «Indicative Factors of the Premature Termination of the Psychotherapy through the Tests M.M.P.I. and Rorschach».
 • Kakouri A., Kouneli E., Thanassoula M., Morarou E., Athitakis M.: «The Image of the Self in the Mirror of the Supervising Group. Preleminary Results of a Research Study».
 • Kostopoulos Ch., Karapostoli N., Polyzos N., Bardis V., Bartzokas D., Pierrakos G., Tsegos I.K.: «The Cost of Therapy Services Provided by a Day Psychotherapy Unit».
 • Latsona K., Gini K., Sidiropoulos Ch., Natsiou M., Kouneli E., Papadakis Th.: «The Multifactorial Approach in the Therapy of Children and Adolescents».
 • Moschonas D., Livas D., Markezinis E., Tsegos I.K.: «Assessment of Attitude Modification in Patients with Anxiey Disorders after Termination of Group-Analytic Psychotherapy».
 • Papadopoulou S., Karaolidou M., Tsegos I.K.: «Robin Skynner’s Philosophy of Plenty and Scarcity, into a Communal Setting».
 • Voyatzaki Z., Tsegos I.K.: «On the History of E.G.A.T.I.N.».

 

Συνδιάσκεψη Θεραπευτικῶν Κοινοτήτων Windsor, ᾿Αγγλία

 • Karapostoli N., Terlidou Ch., Assimina E., Dogramatzi D.: «Enjoying Myths in a Psychotherapeutic Community».
 • Pavlou E., Tseberlidou M., Tsegos I.K.: «Who is in Charge of our Dreams?».
 • Tziotziou A., Katsouri I., Kakouri A., Livas D., Athitakis M., Markezinis E., Moshonas D., Tsegos I.K.: «Research Study of the Patients' Characteristics in a Psychotherapeutic Community».
 

2003


7ο Βιοϊατρικὸ Συνέδριο ῾Ελλήνων Γιατρῶν τῆς Διασπορᾶς, ᾿Αθήνα

 • Βογιατζάκη Ζ., Τσέγκος ᾿Ι.Κ.: «Χαρακτηριστικὰ Προσωπικότητας ῾Υποψηφίων γιὰ τὶς ᾿Εκπαιδεύσεις στὶς ῾Ομαδικὲς Ψυχοθεραπεῖες καὶ τὴν Ψυχολογικὴ ᾿Αξιολόγηση».
 • Πολύζος Ν., Μπαρτζώκας Δ. , Καραποστόλη Ν., Μπαρδῆς Β., Πιερράκος Γ., Τσέγκος ᾿Ι.Κ.: ᾿Οργανωτικὴ καὶ Οἰκονομικὴ ᾿Αξιολόγηση τῶν Θεραπευτικῶν καὶ ᾿Εκπαιδευτικῶν ῾Υπηρεσιῶν μίας ῾Ημερήσιας Ψυχοθεραπευτικῆς Μονάδας (᾿Ανοικτὸ Ψυχοθεραπευτικὸ Κέντρο)».

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικῆς ῎Ερευνας, Ρόδος

 • Βεκιάρη Δ. κ.ἄ.: «῾Η ᾿Απεικόνιση τῶν Μηχανισμῶν ῎Αμυνας τοῦ ᾿Εγὼ στὴν Προβολικὴ Δοκιμασία Rorschach».
 • Καλιακάτσου Κ., Κοκκινίδης ᾿Α., Λατσώνα Κ., Μοράρου ῾Ε., Κακούρη ᾿Α.: «῾Η ὑπὸ ᾿Εποπτείαν Κλινικὴ ῎Ασκηση· ᾿Εξάσκηση σὲ μία Πολυπαραγοντικὴ Θεραπευτικὴ Προσέγγιση».
 • Καραολίδου Μ., Καραγιάννη Β., Καραποστόλη Ν.: «῾Η ῾Ομαδικοαναλυτικὴ ᾿Εποπτεία· ῞Ενα Νέο Μοντέλο».
 • Κοίλια Π. κ.ἄ.: «Τὸ Ψυχοδιαγνωστικὸ Προφὶλ ᾿Αλκοολικῶν ᾿Ασθενῶν μὲ Μεταιχμιακὴ Διαταραχὴ Προσωπικότητας».
 • Κοϊμτσίδου ῎Α., Κατσούδας Σ., Κακούρη ᾿Α., Μαρκεζίνης Ε.: «῾Υποστηρικτικὴ ῾Ομαδικὴ Ψυχοθεραπεία Χρονίων Νεφροπαθῶν ᾿Ασθενῶν, σὲ Τμῆμα ᾿Εξωνεφρικῆς Κάθαρσης ἑνὸς Δημόσιου Νοσοκομείου».
 • Κονίδα ᾿Α. κ.ἄ.: «᾿Ενδεικτικοὶ Παράγοντες Πρόγνωσης τῆς ῎Εκβασης τῆς Θεραπείας».
 • Λαγάκου Ε. κ.ἄ.: «῎Εφηβοι σὲ Θεραπεία».
 • Παπαδάκης Θ. κ.ἄ.: «῾Ο Κοινοτικὸς Τρόπος ᾿Εκπαίδευσης».
 • Πιπεργιᾶ ᾿Ι. κ.ἄ.: «῾Η Θεραπεία ᾿Ασθενῶν μὲ Σοβαρὲς Ψυχικὲς Διαταραχὲς σὲ Θεραπευτικό-Κοινοτικὸ Πλαίσιο».
 • Τερλίδου Χ. κ.ἄ.: «᾿Αξιολόγηση τῆς ῾Ομαδικοαναλυτικῆς Ψυχοθεραπείας».
 • Τζιότζιου ῎Α. κ.ἄ.: «Χαρακτηριστικὰ τῶν Θεραπευομένων στὴν Καθημερινὴ Ψυχοθεραπευτικὴ Κοινότητα τοῦ ᾿Ανοικτοῦ Ψυχοθεραπευτικοῦ Κέντρου».
 • Χουλιάρα Ε., Οἰκονόμου Α., Χαριτάκη Χ., Βεκιάρη Δ.: «῾Η ᾿Απεικόνιση τῶν Μηχανισμῶν ῎Αμυνας τοῦ ᾿Εγὼ στὴν Προβολικὴ Δοκιμασία ὓ῏ἶὖὴ῍ὰὴ῍».

 

15ο Παγκόσμιο Συνέδριο ῾Ομαδικῆς Ψυχοθεραπείας (I.A.G.P.), Κωνσταντινούπολη

 • Athitakis M., Kyriakopoulou A.-M., Morarou E.: «Who is Interested in Learning about Group Psychotherapy and How this Interest Evolves?».
 • Gini K.,Papadakis Th., Bouldadaki G., Miropoulou G.: «The Greek Family in Therapy».
 • Kakitsis P., Manthouli M., Moschonas D., Terlidou Ch., Tsegos I.K.: «The Evaluation of Group Analytic Psychotherapy through Psychological Assessement».
 • Kakouri A., Tsegos I.K., Markezinis E.: «On the Use of Therapeutic Community Principles in the Training of Group Analysis».
 • Kakouri A., Sidiropoulos H., Papadakis Th., Kouneli E.: «Structure and Function of the Children and Family Therapy Unit in a Daily Psychotherapy Centre».
 • Kapellouto D., Athitakis M., Kakouri A., Kaliakatsou K., Tsegos I.K.: «Who is Seeking Therapy and What is the Outcome?».
 • Karapostoli N., Assimina E., Dogramatzi D., Morarou E.: «Enjoying Myths in Psychotherapy».
 • Karayanni V., Thanassoula M., Karapostoli N., Tsegos I.K.: «Research Study of the Greek Model of Supervision: Preliminary Results».
 • Kostopoulos Ch., Κarapostοli N., Polyzos N., Bardis V., Bartzokas D., Pierrakos G., Tsegos K.I.: «Τhe Cost of Therapy Services Provided by a Day Phychotherapy Unit».
 • Latsona K., Gini K., Sidiropoulos H., Kouneli E., Papadakis Th.: «The Multifactorial Approach in the Therapy of Children and Adolescents».
 • Latsona K., Kosmoyanni A., Kokkinidis A.: «The Importance of a Parents’ Group to the Training of Children with Special Abilities».
 • Livas D., Tsegos I.K., Morarou E., Karapostoli N.: «The Group-Analytic Psychodrama in the Training of Sociotherapists».
 • Morarou E., Tsegos I.K., Karapostoli N., Kosmoyanni A.: «Training and Professional Identity of T.C. Workers».
 • Moschonas D., Livas D., Markezinis E., Tsegos I.K.: «Assessment of Attitude Modification in Patients with Anxiety Disordes after Termination of Group-Analytic Psychotherapy».
 • Papadakis Th., Tsegos I.K., Kokkinidis A., Kakouri A., Morarou E.: «A Group Analytic Training Community for Family Therapy: Structure, Process and Objectives».
 • Sidiropoulos H., Kouneli E., Kokkinidis A., Tsegos I.K.: «The Reasons We Become Family Therapists».
 • Terlidou Ch., Papadakis Th., Piperya I., Katsouri I.: «The Group-Analytic Psychodrama: Structure and Innovations».
 • Terlidou Ch., Tsegos I.K., Tseberlidou M.: «Therapeutic Process of a Dream Drama Group».
 • Tziotziou A., Katsouri I., Livas D., Athitakis M., Markezinis E., Tsegos Κ.Ι.: «Research Study of the Patients’ Characteristics in a Psychotherapeutic Community».
 • Tziotziou A., Tseberlidou M., Katsouri I., Papadopoulou A., Dimou D.: «Psychoeducational Groups of Parents with Children in Therapy».
 • Voyatzaki Z., Vekiari D., Manthouli M.: «A Research Study of the Characteristics of Candidates for Group Psychotherapy Training».
 • Zerva P., Skandaliari Th., Kakouri A., Tsegos I.K.: «The Therapeutic Community in the Treatment of the Disturbed Patient».

Συνδιάσκεψη Θεραπευτικῶν Κοινοτήτων,Windsor, ᾿Αγγλία

 • Mandela X., Zerva P., Livas D., Tsegos, I.K.: «Burnout Syndrome in Health Organisations».
 • Sidiropoulos H., Vassiliou O., Karapostoli N., Livas D.: «Theoretical Development and Various Applications of the Group Analytic Psychodrama».

14th Conference of the South-East European Society for Neurology and Psychiatry, Θεσσαλονίκη

 • Kakouri A., Koimtsidou A., Dimakakou I., Marinopoulou V., Stavropoulos A., Kakavas I., Tsegos I.K.: «Supportive Group Psychotherapy in End Stage Renal Disease (ESRD) Patients on Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD)».
 • Kokkinidis A., Sidiropoulos Ch., Kouneli E., Tsegos I.K., Latsona K., Papadakis Th.: «The Reasons we Become Family Therapists».

Συνέδριο Οἰκογενειακῆς Θεραπείας, Ε.ͺ.Τ.Α., Βαρκελώνη

 • Papadakis Th., Kouneli E.: «The Group Analytic Method of Supervision in Family and Couple Therapy», Workshop.

῾Ομαδικοαναλυτικὸ Συμπόσιο, Πανεπιστήμιο Γενεύης

 • Tsegos I.K., Karayanni V., Morarou E., Karapostoli N.: «Research on Protocols Derived from Group Supervision Activities».
 

2004


Regional & Intersectional Congress «Advances in Psychiatry», ᾿Αθήνα

 • Haritaki H., Vekiari D.: «The Psychological Assessment of Families and Couples: Which Instrument is More Reliable for the Greek Population?».
 • Kakouri A., Athitakis M., Morarou E., Tsegos I.K.: «A Multifactorial Approach in the Treatment of the Severely Disturbed Patients».
 • Kapelluto D., Athitakis M., Kakouri A., Kaliakatsou K., Tsegos I.K.: «Who is Seeking Therapy and What is the Outcome?».
 • Koilia P., Terlidou Ch., Vekiari D., Markezinis E.: «Differences in the Psychological Characteristics of Borderline Patients With and Without Comorbidity of Alcoholism».
 • Livas D., Karapostoli N., Polyzos N., Bartzokas D., Villiotou V., Tsegos I.K.: «The Cost of Psychotherapy Provided by a Day Care Unit».
 • Livas D., Vekiari D., Papadakis Th., Tsegos I.K.: «The Effect of Learning Greek Historical Orthography on the Psychoeducational Development of the Children».
 • Tziotziou A., Katsouri I., Livas D., Athitakis M., Markezinis. E., Tsegos I.K.: «Research Study of the Patients’ Characteristics in a Psychotherapeutic Community».

᾿Επετειακὴ ῾Ημερίδα, ᾿Εργαστήριο ᾿Ανθρωπίνων Σχέσεων, ᾿Αθήνα

 • Παπαδάκης Θ., Καραποστόλη Ν.: «῾Ομαδικοαναλυτικὴ ᾿Εποπτεία», Workshop.

3ο Πανελλήνιο Παιδοψυχοθεραπευτικὸ Συνέδριο

 • Γκίνη Κ., Παπαδάκης Θ., Μπουλνταδάκη Γ., Μοιροπούλου Γ.: «Οἰκογένειες σὲ Θεραπεία».
 • Παπαδάκης Θ., Βεκιάρη Δ., Μανθούλη Μ., Πιπεργιᾶ ᾿Ι., Τερλίδου Χ., Τσέγκος ᾿Ι. Κ.: «῾Η ᾿Εκμάθηση τῆς ῾Ιστορικῆς ᾿Ορθογραφίας ὡς Εὐοδωτικὸς Συντελεστὴς στὴν Ψυχοεκπαιδευτικὴ ᾿Εξέλιξη τοῦ Παιδιοῦ».
 • Σιδηρόπουλος Χ, Κουνέλη ῞Ε., Κοκκινίδης ᾿Α., Λατσώνα Κ.: «Γιατὶ Γινόμαστε Θεραπευτές».

18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικῆς, Κῶς

 • Βεκιάρη Δ., Τσέγκος ᾿Ι. Κ.: «῾Η ᾿Εκμάθηση τῆς ῾Ιστορικῆς ᾿Ορθογραφίας ὡς Εὐοδωτικὸς Συντελεστὴς στὴν Ψυχοεκπαιδευτικὴ ᾿Εξέλιξη τοῦ Παιδιοῦ».
 • Γκίνη Κ., Τζιότζιου ῎Α., Μοράρου Ε.: «Χαρακτηριστικὰ Οἰκογενειῶν σὲ Θεραπεία».
 • Καραγιάννη Β., Καραποστόλη Ν., Θανασούλα Μ.: «Ἐρευνητικὴ Μελέτη Πρωτοκόλλων τοῦ ῾Ομαδικοαναλυτικοῦ Μοντέλου ᾿Εποπτείας».
 • Κοίλια Π., Τερλίδου Χ., Βεκιάρη Δ., Μαρκεζίνης Ε.: «Ψυχολογικὰ Χαρακτηριστικὰ Μεταιχμιακῶν ᾿Ασθενῶν, ὡς πρὸς τὴ Συννοσηρότητα μὲ ᾿Αλκοολισμό».
 • Κοκκινίδης ᾿Α., Μοράρου ῾Ε., Καραποστόλη Ν.: «῾Η Σημασία τῆς ᾿Εμπλοκῆς τῆς Οἰκογένειας στὴ Θεραπεία· Συγκριτικὴ Μελέτη».
 • Μαρκεζίνης Ε., Μοράρου ῾Ε.: «῾Η Βυζαντινὴ Κοινωνία ὡς Παράδειγμα Πολυπαραγοντικῆς Προσέγγισης τῆς Ψυχικῆς Νόσου».
 • Μοσχονᾶς Δ., Κοσμόγιαννη ᾿Α., Τερλίδου Χ., Τσέγκος ᾿Ι.Κ.: «Χαρακτηριστικὰ τῶν ῾Υποψηφίων σὲ Μετεκπαιδεύσεις στὴν ῾Ομαδικὴ Ψυχοθεραπεία καὶ τὴν Ψυχολογικὴ ᾿Αξιολόγηση».
 • Σιδηρόπουλος Χ., Κοκκινίδης ᾿Α., Τσέγκος ᾿Ι.Κ.: «Γιατὶ Γινόμαστε Θεραπευτές».
 • Τζιότζιου ῎Α., Μοσχονᾶς Δ., Μαρκεζίνης Ε., Τσέγκος ᾿Ι.Κ.: «Χαρακτηριστικὰ τῶν Θεραπευομένων σὲ μία Ψυχοθεραπευτικὴ Κοινότητα».
 • Τσέγκος ᾿Ι.Κ.: «Κοινοτικὴ καὶ Κολλεκτιβίστικη Θεραπεία».

 

Vth European Congress for Family Therapy and Systemic Practice, E.F.T.A., Βερολίνο

 • Gini K., Papadakis Th., Bouldadaki P., Moiropoulou G.: «The Greek Family in Therapy».
 • Kokkinidis A., Kakouri A., Papadakis Th., Kouneli, E.: «Structure and Function of the Children and Family Therapy Unit in a Daily Psychotherapy Centre».
 • Latsona K., Kosmoyanni A., Kokkinidis A.: «The Importance of Psychoeducational ParentsΥ Group to the Training of Children with Special Abilities».
 • Papadakis Th., Tsegos I.K., Kokkinidis A., Kakouri A., Morarou E.: «A Group-Analytic Training Community for Family Therapy. Process and Objectives».
 • Papadopoulou A., Gini K., Sidiropoulos H., Kouneli E., Papadakis Th.: «A Multifactorial Approach in the Therapy of Children and Adolescents».
 • Sidiropoulos H., Kouneli E., Kokkinidis A., Tsegos I.K.: «The Reasons we Become Family Therapists».
 • Tziotziou A., Tseberlidou M., Katsouri I., Papadopoulou A., Dimou D.: «Psychoeducational Groups of Parents with Children in Therapy».
 • Papadakis Th., Kouneli, E.: «The Group-Analytic Method of Supervision in Family and Couple Therapy», Workshop.

3rd Conference of Psychoanalytic Group Psychotherapy, «The Individual and the Group: Bridging the Gap», E.F.P.P.Θ, Λισσαβώνα

 • Athitakis M., Kakouri A.: «Treating Psychotic Patients in a Group-Analytic Communal Millieu: Bridging the Individual, the Group and the Community».
 • Athitakis M., Kakouri A.: «The Group-Analytic Method of Supervision», Workshop.

Συνδιάσκεψη Θεραπευτικῶν Κοινοτήτων, Windsor, ᾿Αγγλία

 • Villiotou V., Livas D., Karapostoli N., Tsegos I.K.: «Cost-Effectiveness Analysis of the Services Provided by a Day Psychotherapy Unit».
Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 2/25/2010
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.