Ελληνικά | English

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Συμμετοχὴ καὶ Ἀνακοινώσεις: 1990-19991990


20ὸ Παγκόσμιο Συνέδριο ῾Ομαδικῆς Ψυχοθεραπείας, ῎Αμστερνταμ

 • Kakouri A. et al.: "Long-Term Group-Analytic Therapy with Psychotic Patients".
 • Kakouri A. et al.: "Long-Term Group-Analytic Therapy with Borderline Patients".
 • Kouneli E. et al.: "Mirror Phenomena and Supervision of a Group Analytic Group".
 • Manthouli M. et al.: "Movement Therapy Through Group Analysis. Sound Body... in a Sound Mind".
 • Morarou E. et al.: "Short Term Group Analytic Therapy with Psychotic and Borderline Patients".
 • Morarou E. et al.: "The Personal Therapy of a Trainee in a Group-Analytic Group".
 • Papageorgiou P. et al.: "The Effect of the Group Therapists Emotional State on the Initial Stages of Treatment".
 • Papageorgiou P. et al.: "Structural Innovations in a Psychotherapeutic Community".
 • Papadakis Th. et al.: "The Encounter of Roles and Self in Group-Analytic Psychodrama".
 • Papadakis Th. et al.: "Theoretical Innovations in a Psychotherapeutic Community".
 • Tsegos I.K.: "The Group Therapist in Crisis: Reactions from the Patients’ Side".
 • Tsegos I.K.: "Three Training Communities: Description, Comments and Considerations".
 • Tsegos I.K.: "Unit Identity and Therapeutic Performance".
 • Tsilimigaki B. et al.: "The Evaluation of Group Analytic Therapy Outcome Through the Use of Psychological Tests".
 • Tsilimigaki B. et al.:"Dyadic Psychotherapy Practiced by a Group Analyst".
 • Voyatzaki Z. et al.: "Group Psychotherapy as the Main Treatment of Severe Psychiatric Cases in a Day Centre: A Nine Year Evaluation".

8ο Συμπόσιο ῾Ομαδικῆς ᾿Ανάλυσης, ᾿Οξφόρδη

 • Kakouri A. et al.: "Long-Term Group-Analytic Therapy with Psychotic Patients".
 • Kouneli E. et al.: "Long-Term Group-Analytic Therapy with Borderline Patients".
 • Manthouli M. et al.: "Movement Therapy through Group Analysis".
 • Papadakis Th. et al.: "Drop-outs in Group-Analytic Psychotherapy (A Statistical Study)".
 • Papageorgiou P. et al.: "The Effect of the Group Therapists Emotional State on the Initial Stages of Treatment".
 • Tsegos I.K. et al.: "Peer Supervision: A New Method of Group-Analytic Supervision".
 •  Voyatzaki Z. et al.: "The Group Therapist in Crisis: Reactions from the Patients' Side".

2ο Συνέδριο Ψυχολογικῆς ῎Ερευνας, Ρέθυμνο

 • Κακούρη ᾿Α. κ.ἄ.: «Συμπεράσματα ἀπὸ τὴ Δεκάχρονη ᾿Εφαρμογὴ τῆς ῾Ομαδικῆς Ψυχοθεραπείας σὲ Ψυχωσικούς».
 • Κακούρη ᾿Α. κ.ἄ.: «Διερευνητικὴ Μελέτη τῶν ᾿Απότομων Διακοπῶν στὴν ῾Ομαδικὴ ᾿Ανάλυση».
 • Μανθούλη Μ. κ.ἄ.: «Συγκριτικὴ Μελέτη δύο Δειγμάτων ᾿Ασθενῶν μὲ Διαταραχὲς Προσωπικότητας, μέσῳ τοῦ Rorchach».
 • Μανθούλη Μ. κ.ἄ.: «῾Η ᾿Επίδραση τῆς Συναισθηματικῆς Κατάστασης τοῦ Θεραπευτοῦ στὰ ᾿Αρχικὰ Στάδια τῆς Θεραπείας».
 • Τερλίδου Χ. κ.ἄ.: «῾Ομαδικὴ Ψυχοθεραπεία ᾿Ασθενῶν μὲ Σοβαρὲς Ψυχιατρικὲς Διαταραχὲς σὲ ῾Ημερήσιο Ψυχιατρικὸ Χῶρο».
 • Τερλίδου Χ. κ.ἄ. : «Τὸ ῾Ομαδικοαναλυτικὸ Ψυχόδραμα· Μία Νέα Προσέγγιση τῆς Ψυχοδραματικῆς Διαδικασίας».
 • Τσιλιμιγκάκη Μ. κ.ἄ.: «Θεραπευτὲς σὲ Κρίση· ᾿Επιπτώσεις στὴ Συνέχιση τῆς Θεραπείας».
 • Τσιλιμιγκάκη Μ. κ.ἄ.: «᾿Εφαρμογὲς Κοινοτικῶν ᾿Αρχῶν στὴ Μετεκπαίδευση Ψυχολόγων».
 • Τσιλιμιγκάκη Μ. κ.ἄ.: «῾Η Ψυχολογικὴ ᾿Αξιολόγηση στὴν ᾿Αρχὴ καὶ τὸ Τέλος τῆς Θεραπείας· Σύγκριση ᾿Αποτελεσμάτων».

 

ΧΙΙΙ Συνδιάσκεψη Θεραπευτικῶν Κοινοτήτων, Windsor, ᾿Αγγλία

 • Fotou A. et al.: "Community Therapy During Vacation Time".
 • Lambrouli S. et al.: "A Brief Psychotherapeutic Community".
 • Morarou E. et al.: "A Training Scheme for T.C. Staff".

 


1991


12ο Συνέδριο Ψυχιατρικῆς, Βόλος

 • ᾿Αθητάκης Μ. κ.ἄ.: «῾Η Χρήση τῆς Μεγάλης ῾Ομάδας στὴ Θεραπεία Ψυχωσικῶν».
 • ᾿Αποστόλογλου Β. κ.ἄ.: «῾Ομαδικὴ Κοινωνικοθεραπεία ᾿Εφήβων· ῾Η Σημασία τῆς Πολλαπλότητας καὶ τῆς ᾿Εναλλαγῆς τῶν Δραστηριοτήτων».
 • Κακούρη ᾿Α. κ.ἄ.: «Χαρακτηριστικὰ Στοιχεῖα μιᾶς ῾Ημερήσιας Ψυχιατρικῆς Μονάδας γιὰ Σοβαρὲς Ψυχιατρικὲς Διαταραχές· ᾿Εκτιμήσεις ἀπὸ τὴ Δεκάχρονη Λειτουργία της».
 • Κακούρη ᾿Α. κ.ἄ.: «Συμπεράσματα ἀπὸ τὴ Δεκάχρονη ᾿Εφαρμογὴ τῆς ῾Ομαδικῆς Ψυχοθεραπείας σὲ Μείζονες Ψυχικὲς Διαταραχές».
 • Καραποστόλη Ν. κ.ἄ.: «Οἱ Θεραπευτικοὶ Παράγοντες στὴν Ψυχοθεραπευτικὴ Κοινότητα».
 • Μοσχονᾶς Δ. κ.ἄ.: «Διερεύνηση τῶν ᾿Απότομων Διακοπῶν στὴν ῾Ομαδικὴ ᾿Ανάλυση».
 • Μοράρου ῾Ε. κ.ἄ.: «Πότε ἡ Οἰκογένεια γίνεται Θεραπευτική· Θεραπεία Οἰκογένειας κατὰ τὴ Διάρκεια τῆς Θεραπείας Ψυχωσικῶν».
 • Ντογραματζῆ Δ. κ.ἄ.: «῾Ομαδικὴ Θεραπεία μὲ Φυσιολογικὰ ῎Ατομα· ῾Ομαδικὴ Ψυχοσωματικὴ Προετοιμασία ᾿Εγκύων γιὰ τὸν Τοκετὸ καὶ τὴ Λοχεία».
 • Τσέγκος ᾿Ι.Κ. κ.ἄ.: «᾿Απρόσφορη Συμμετοχὴ τοῦ Συντονιστοῦ στὴν ῾Ομάδα· ᾿Επιπτώσεις στὴν ᾿Εξακολούθηση τῆς Θεραπείας».

 

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικῆς ῎Ερευνας, ᾿Αθήνα

 • Μανθούλη Μ. κ.ἄ.: "Συγκριτικὴ Μελέτη Τριῶν Δειγμάτων ᾿Ασθενῶν μὲ Διαταραχὲς Προσωπικότητας, μέσῳ τοῦ Rorschach".
 • Οἰκονόμου Κ. κ.ἄ.: «῾Η Ψυχολογικὴ ᾿Αξιολόγηση στὴν ᾿Αρχὴ καὶ τὸ Τέλος τῆς Θεραπείας. Σύγκριση ᾿Αποτελεσμάτων».
 • Τσεμπερλίδου Μ. κ.ἄ.: «Συμπεράσματα ἀπὸ τὴν Τρίχρονη ᾿Εφαρμογὴ τῶν ᾿Αρχῶν τῆς Θ.Κ. στὴ Διαδικασία Διδασκαλίας-Μάθησης, σὲ Δημόσια Σχολεῖα Μέσης ᾿Εκπαίδευσης».

 

Συμπόσιο, "῾Ομαδικὴ Ψυχοθεραπεία Σοβαρὰ Διαταραγμένων ᾿Ατόμων σὲ ῾Ημερήσια Ψυχιατρικὴ Μονάδα"

 • Βογιατζάκη Ζ. κ.ἄ.: «᾿Εφαρμογὲς Κοινοτικῶν ᾿Αρχῶν στὴ Μετεκπαίδευση Ψυχολόγων».
 • Κακούρη ᾿Α. κ.ἄ.: «Διερευνητικὴ Μελέτη ᾿Απότομων Διακοπῶν στὴν ῾Ομαδικὴ ᾿Ανάλυση».
 • Καραολίδου Μ. κ.ἄ.: «῾Ομαδικὴ Ψυχοθεραπεία Σοβαρὰ Διαταραγμένων ᾿Ατόμων σὲ ῾Ημερήσια Ψυχιατρικὴ Μονάδα».
 • Παπαγεωργίου Π. κ.ἄ.: «῾Η ᾿Επίδραση τῆς Συναισθηματικῆς Κατάστασης τοῦ Θεραπευτοῦ στὰ ᾿Αρχικὰ Στάδια τῆς Θεραπείας».
 • Τερλίδου Χ. κ.ἄ.: «῾Ομαδικοαναλυτικὸ Ψυχόδραμα· Μία Νέα Προσέγγιση τῆς Ψυχοδραματικῆς Διαδικασίας».
 • Τσιλιμιγκάκη Μ. κ.ἄ.: «Θεραπευτὲς σὲ Κρίση· ᾿Επιπτώσεις στὴν ᾿Εξακολούθηση τῆς Θεραπείας».

 

ΧΙth Συνδιάσκεψη Θεραπευτικῶν Κοινοτήτων,Windsor, ᾿Αγγλία

 • Moraitou S.: "Breaking the Rules: Intimacy and Acting-out in the Therapeutic Community".
 • Papageorgiou P.: "Erotic Elements in the Psychotherapeutic Community".

 

2ο Συμπόσιο γιὰ τὴ Θεραπευτικὴ Κοινότητα, Α.Ψ.Κ., ᾿Αθήνα

 • ᾿Αθητάκης Μ.: «῾Η Θεωρία τῆς Μεγάλης ῾Ομάδας».
 • Καραποστόλη Ν.: «῾Η Σημασία τῶν ᾿Εκφραστικῶν-Δημιουργικῶν Δραστηριοτήτων στὴ Θ.Κ.».
 • Κοσμόγιαννη ᾿Α.: «Δημοκρατικὲς καὶ ῾Ιεραρχημένες Θεραπευτικὲς Κοινότητες· ῾Ομοιότητες καὶ Διαφορές».
 • Μοράρου ῾Ε.: «῾Η Κοινότητα τοῦ Α.Ψ.Κ.· Μία ᾿Εκδοχὴ Δημοκρατικῆς Ψυχοθεραπευτικῆς Κοινότητας».
 • Τσέγκος ᾿Ι.Κ.: «῾Η ᾿Ακροφιλικὴ Παθολογία τοῦ ᾿Ενδιάμεσου Θεσμοῦ».
 • Τσεμπερλίδου Μ.: «᾿Αρχὲς τῆς Θεραπευτικῆς Κοινότητας στὴ Μέση ᾿Εκπαίδευση».
 • Φωτοῦ ῎Α.: «῾Η Θερινὴ Θεραπευτικὴ Κοινότητα τοῦ Α.Ψ.Κ.».

 

῾Ελληνογαλλικὸ Συμπόσιο, «Παιδὶ καὶ ῎Εφηβος», ᾿Αθήνα

 • Κακούρη ᾿Α.: «Παιδικὴ Παθολογία καὶ Θεραπεία Οἰκογένειας καὶ Ζευγαριῶν».
 • Παπαδάκης Θ.: «᾿Οργάνωση καὶ Λειτουργία Παιδοψυχοθεραπευτικοῦ Τμήματος σὲ ῾Ημερήσια Ψυχοθεραπευτικὴ Μονάδα».

 


1992


4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογίας

 • Δενέγρη Ζ. κ.ἄ.: «᾿Ενδείξεις Χαρακτηρολογικοῦ ῎Αγχους στὶς Δοκιμασίες Μ.Μ.Ρ.Ι. Rorschach : Συγκριτικὴ Μελέτη σὲ Κλινικὸ Πληθυσμό».
 • Μανθούλη Μ. κ.ἄ.: «Συγκριτικὴ Μελέτη Τριῶν Δειγμάτων ᾿Ασθενῶν μὲ Διαταραχὲς Προσωπικότητας μέσῳ τοῦ Rorchach».
 • Ντογραματζῆ Δ. κ.ἄ.: «῾Ομαδικὴ Θεραπεία μὲ Φυσιολογικὰ ῎Ατομα· ῾Ομαδικὴ Ψυχοσωματικὴ Προετοιμασία ᾿Εγκύων γιὰ τὸν Τοκετὸ καὶ τὴ Λοχεία».
 • Κουνέλη ῞Ε, Προκοπέα ῎Ο. κ.ἄ.: «῾Η ῾Ομαδικοαναλυτικὴ ᾿Εποπτεία. ῾Η Σημασία τῆς ῾Ομάδας τῶν Συναδέλφων στὴν ᾿Εποπτεία τοῦ Θεραπευτικοῦ ῎Εργου τῶν ᾿Εκπαιδευομένων στὴν Ψυχοθεραπεία».

3η Εὐρωπαϊκὴ Συνάντηση ῾Ομαδικῆς ᾿Ανάλυσης ᾿Αθηνῶν, "῾Ομαδικὴ ᾿Ανάλυση καὶ Ψύχωση· Συναισθηματικὲς Διαταραχές", ᾿Ινστιτοῦτο ῾Ομαδικῆς ᾿Ανάλυσης ᾿Αθηνῶν, ᾿Αθήνα

 • Κακούρη ᾿Α.: «῾Η Αὐτοκαταστροφικὴ Συμπεριφορὰ ᾿Ασθενῶν μὲ Συναισθηματικὲς Διαταραχὲς κατὰ τὴ Διάρκεια τῆς Θεραπείας».
 • Κουνέλη ῞Ε.: «῾Ο Φόβος τῆς Οἰκειότητας γιὰ τοὺς Συναισθηματικοὺς ᾿Ασθενεῖς στὴν ᾿Αναλυτικὴ ῾Ομάδα».
 • Μανθούλη Μ.: «῾Η Συμβολὴ τῶν Σωματικῶν Δραστηριοτήτων στὴ Θεραπεία ᾿Ασθενῶν μὲ Συναισθηματικὲς Διαταραχές».
 • Μοράρου ῾Ε.: «Τὸ Πένθος στὴν ῾Ομαδικοαναλυτικὴ Θεραπεία».
 • Παπαδάκης Θ.: «Μοντέλα Συμπεριφορᾶς ᾿Ασθενῶν μὲ Συναισθηματικὲς Διαταραχὲς, σὲ ᾿Αναλυτικὲς ῾Ομάδες».
 • Μοσχονᾶς Δ.: «῾Η Πολυπαραγοντικὴ Θεραπευτικὴ Προσέγγιση τῶν Συναισθηματικῶν Διαταραχῶν· ᾿Αναδρομικὴ Μελέτη».
 • Ντογραματζῆ Δ.: «῾Ομάδα Παρέμβασης στὴν ᾿Αντιμετώπιση τῶν “Συναισθηματικῶν” ᾿Ασθενῶν σὲ Κρίση».]
 • Οἰκονόμου Κ.: «᾿Αξιολόγηση τῶν Θεραπευτικῶν ᾿Αποτελεσμάτων τῶν “Συναισθηματικῶν” ᾿Ασθενῶν, διὰ τῶν Ψυχομετρικῶν Μεθόδων».
 • Τσέγκος ᾿Ι.Κ. : «Πένθος, ᾿Ενοχὴ καὶ Ντροπὴ στὴν ῾Ομαδικοαναλυτικὴ Διαδικασία».

 

11ο Παγκόσμιο Συνέδριο ῾Ομαδικῆς Ψυχοθεραπείας (I.A.G.P.), Μόντρεαλ

 • Athitakis M. et al.: "Love and Hate as a Maturational Factor in the Large Group".
 • Economou K. et al.: "The Assessment of Ego-Strength Factors in Group-Analytic Therapy".
 • Fotou A. et al.: "The Function of Different Types of Large Groups in a Psychotherapeutic Community".
 • Kakouri A. et al.: "The Importance of the Length of the Intervals between Group-Analytic Sessions".
 • Kakouri A. et al.: "Scuicidal Events: Group Morale and Therapeutic Impact".
 • Katsouri I. et al.: "Love and Hate in the Context of a Therapeutic Community".
 • Kosmoyanni A. et al.: "The Enactment of Love and Hate in Group-Analytic Psychodrama".
 • Manthouli M. et al.: "Behavioural Patterns in Group-Analytic Groups Including Patients with Affective Disorders".
 • Manthouli M. et al.: "Twelve Years Observations on Patients with Affective Disorders in a Psychotherapeutic Community".
 • Moraitou S. et al.: "The Vicissitudes of Intimacy with Severely Disturbed Persons in a Group-Analytic Group".
 • Morarou E. et al.: "Legitimate Acting Outs in a Group-Analytic Group".
 • Morarou E. et al.: "Mourning in Group-Analytic Psychotherapy".

 

Xth Συνδιάσκεψη Θεραπευτικῶν Κοινοτήτων, Windsor, ᾿Αγγλία

 • Markezinis M. et al.: "A Model of T.C. for Patients with Rotating Shifts".
 • Stamataki A. et al.: "What is the Cost Participation in a T.C."

 

IX Conference of the South Eastern European Society, Thessaloniki

 • Kakouri A. et al.: "Self-destructive Behavior of Patients with Affective Disorders during Group-Analytic Psychotherapy".
 • Kouneli E. et al.: "The Fear of Intimacy Concerning Patients with Affective Disorders in a Group-Analytic Group".
 • Papadakis Th. et al.: "Multifactorial Therapeutic Approach of Affective Disorders: A Retrospective Study".
 • Tsegos I.K. et al.: "Anxiety Features in Group-Analytic Psychotherapy".

 

῾Ημερίδα Κέντρου Ραϊχικῶν Μελετῶν, ᾿Αθήνα

 • Κακούρη ᾿Α.: «῾Η Μεταβίβαση καὶ ἡ ᾿Αντιμεταβίβαση στὴν ῾Ομαδικὴ ᾿Ανάλυση».

 

῾Ημερίδα ᾿Εργοθεραπευτῶν, ᾿Αθήνα

 • Καραποστόλη Ν. κ.ἄ.: «῾Η Χρήση τῆς Δημιουργικῆς Δραστηριότητας σὲ Ψυχοθεραπευτικὴ Μονάδα».

 


1993


Διήμερη Συνάντηση Ψυχοδράματος, Α.Ψ.Κ., ᾿Αθήνα

 • Μοράρου ῾Ε.: «Ψυχόδραμα ᾿Ενηλίκων».
 • Ντογραματζῆ Δ.: «῾Η ᾿Εκπαίδευση τοῦ Ψυχοδραματιστοῦ».
 • Παπαδάκης Θ.: «Τὸ ῾Ομαδικοαναλυτικὸ Ψυχόδραμα».
 • Πιπεργιᾶ ᾿Ι.: «῾Η ῾Ιστορικὴ ᾿Εξέλιξη τοῦ Ψυχοδράματος».
 • Τερλίδου Χ.: «Ψυχόδραμα Παιδιῶν καὶ ᾿Εφήβων».
 • Τσέγκος ᾿Ι.Κ. : «Τὸ Κάταγμα τοῦ Μορένο (ἤ περὶ «Θεοῦ», Σκηνοθέτου καὶ Συντονιστοῦ).

 

9ο Εὐρωπαϊκὸ Συμπόσιο ῾Ομαδικῆς ᾿Ανάλυσης, Χαϊδελβέργη

 • Athitakis M. et al.: "Therapists in Crisis and Drop-Outs".
 • Dogramatzi D. et al.: "Group Psychotherapy with Normal Women (Psychosomatic Preparation for Pregnancy and Puerperum)".
 • Kakouri A. et al.: "Boundaries and Barriers in Peer Supervision".
 • Kouneli E. et al.: "The Fear of Intimacy in Depression".
 • Manthouli M. et al.: "The Family Network as a Barrier to one of its Member Treatment".
 • Morarou E. et al.: "Boundaries, Morals and Morale".
 • Papadopoulou S. et al.: "Boundaries and Barriers in Dealing with Difficult Patients (Crisis Intervention Group)".
 • Tseberlidou M. et al.: "Boundaries and Barriers within the Application of Group Processes in High School Education".
 • Tsegos I.K. et al.: "Trained to Abstain via... Contact".
 • Tsegos I.K. et al.: "The Necessity of an Enemy".

 

4ο Συνέδριο Ψυχολογικῆς ῎Ερευνας

 • Δενέγρη Ζ. κ.ἄ.: «Συγκριτικὴ Μελέτη τοῦ ΜΜΡΙ καὶ τοῦ Rorschach στὴν ᾿Αξιολόγηση τοῦ ῎Αγχους».

 


1994


13ο Πανελλήνιο Ψυχιατρικὸ Συνέδριο, Χαλκιδικὴ

 • ᾿Αθητάκης Μ. κ.ἄ.: «῾Η Οἰκογενειακή, Θεραπευτική, ᾿Εμπλοκὴ στὴ Θεραπεία Σχιζοφρενῶν ᾿Ασθενῶν».
 • Κακούρη ᾿Α. κ.ἄ.: «῾Η Σημασία τῆς Συχνότητας τῶν ῾Ομαδικοαναλυτικῶν Συνεδριῶν σὲ Σχιζοφρενικοὺς ᾿Ασθενεῖς».
 • Κακούρη ᾿Α. κ.ἄ.: «Περιοδικὴ Περιφερειακὴ ᾿Εκπαίδευση στὴν ῾Ομαδικὴ ᾿Ανάλυση. Πρῶτες ᾿Επισημάνσεις».
 • Μαρκεζίνης Μ. κ.ἄ.: «῾Η ᾿Ανὰ Δεκαπενθήμερο Ψυχοθεραπευτικὴ Κοινότητα στὴ Θεραπεία Ψυχωσικῶν ᾿Ασθενῶν».

 

Συνέδριο ᾿Εφηρμοσμένης Ψυχολογίας, Μαδρίτη

 • Karaolidou M. et al.: "Theoretical Innovations in a Psychotherapeutic Community in Athens".
 • Papadakis Th. et al.: "Ego Strength Measurements in the M.M.P.I. and the Rorschach: A Study in Clinical Population".
 • Terlidou Ch. et al.: "Post Graduate Training in Psychological Assessment: A Training Community".
 • Tsilimigaki B. et al.: "The Evaluation of Group Analytic Therapy Outcome through the Use of Psychological Tests".
 • Voyatzaki Z. et al.: "Suicidal Events, Group Morale and Therapeutic Impact".

 

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο ᾿Εργοθεραπευτῶν

 • ᾿Αποστόλογλου Β. κ.ἄ.: «Ψυχόδραμα Παιδιῶν καὶ ᾿Εφήβων».
 • Καραποστόλη Ν. κ.ἄ.: «῾Η ῾Ομαδικὴ Δυναμικὴ σὲ μία Ψυχοθεραπευτικὴ Κοινότητα».

 


1995


4η Εὐρωπαϊκὴ Συνάντηση ῾Ομαδικῆς ᾿Ανάλυσης ᾿Αθηνῶν, "Ὁ Δύσκολος ᾿Ασθενὴς καὶ ἡ ῾Ομαδικὴ ᾿Ανάλυση", ᾿Ινστιτοῦτο ῾Ομαδικῆς ᾿Ανάλυσης ᾿Αθηνῶν, ᾿Αθήνα

 • ᾿Αθητάκης Μ.: «Πολυπαραγοντικὴ Θεραπευτικὴ Προσέγγιση τοῦ Δύσκολου ᾿Ασθενοῦς».
 • Μοσχονᾶς Δ.: «Συγκριτικὴ Μελέτη τῆς Πρόγνωσης Δύσκολων ᾿Ασθενῶν, κατὰ Μ.Μ.Ρ.Ι., καὶ τῆς ῎Εκβασης τῆς Θεραπείας τους».
 • Τσέγκος ᾿Ι.Κ.: «῾Η Σημασία τοῦ Δύσκολου ᾿Ασθενοῦς».

 

Ιth Εὐρωπαϊκὸ Συνέδριο Ψυχολογίας , ᾿Αθήνα

 • Kakouri Α. κ.ἄ.: «῾Ο Συνδυασμὸς Ψυχιατρικῆς καὶ Ψυχολογικῆς ᾿Αξιολόγησης στὴν Πρακτικὴ μιᾶς ᾿Ανοικτῆς Ψυχιατρικῆς Μονάδας».
 • Karaolidou M, Psychountaki M.: "Adaptation of STAIC in the Greek Language".
 • Katsouri I.: "Psychodrama with Children and Adolescents".
 • Papadakis Th. et al.: "Family Therapy Involvement in the Treatment of Schizophrenic Patients".
 • Piperya I. et al.: "Ego Strength Measurments in the M.M.P.I. and the Rorschach. A Study in a Clinical Population".
 • Terlidou Ch. et al.: "Post Graduate Training in Psychological Assessment: A Training Community".
 • Tsilimigaki B. et al.: "The Evaluation of Group-Analytic Therapy Outcome through the Use of Psychological Tests".
 • Tsegos I.K.: "Cultural Factors in the Therapist-Patient Relationship".
 • Voyatzaki Z. et al.: "Psychological Tests for Non-Psychologists".

 

Συνδιάσκεψη Θεραπευτικῶν Κοινοτήτων, Windsor, ᾿Αγγλία

 • Katika R. et al.: "Equivalent and Complementary Therapeutic Activities in a Psychotherapeutic Community".
 • Tsergas N. et al.: "Psychodrama in the Context of the Psychotherapeutic Community".

 


1996


London Workshop, Λονδίνο· Συνεργασία ᾿Ινστιτούτου ῾Ομαδικῆς ᾿Ανάλυσης ᾿Αθηνῶν καὶ ᾿Ινστιτούτου ῾Ομαδικῆς ᾿Ανάλυσης Λονδίνου.

 • Athitakis M.: "Levels of Functioning in a Training Community".
 • Kakouri A.: "The Greek Model of Supervision".
 • Livas D.: "Undertaking Responsibilities during the Training".
 • Milona D.: "The Symposia".
 • Tsegos I.K.: "The Facts of... Relating or on the Conditions on the Making of a Group Analyst".

 

Συνδιάσκεψη Θεραπευτικῶν Κοινοτήτων, Windsor, ᾿Αγγλία

 • Kokkinidis A. et al.: "The Community Meeting in a Daily Psychotherapeutic Community".

 

῾Ημερίδα, «῾Η Ψυχοθεραπευτικὴ Κοινότητα Σήμερα», Α.Ψ.Κ., ᾿Ιωάννινα

 • Πιπεργιᾶ ᾿Ι.: «Δομὴ καὶ Λειτουργία τῆς ῾Ομαδικοαναλυτικῆς Ψυχοθεραπευτικῆς Κοινότητας».
 • Πρωτοπαππᾶ ᾿Α.: «῾Η ᾿Εξέλιξη τῆς Θεραπευτικῆς Κοινότητας καὶ οἱ Μορφές της».
 • Τσέγκος ᾿Ι.Κ.: «Οἱ Κοινοτικοὶ Θεραπευτικοὶ Παράγοντες».

 

Διήμερη Συνάντηση ῾Ομαδικῆς ᾿Ανάλυσης, Λευκωσία

 • Καραολίδου Μ., Μοράρου ῾Ε.: «῾Η ῾Ομαδικὴ ᾿Ανάλυση· Θεωρητικὲς ᾿Αρχὲς καὶ Κλινικὴ ᾿Εφαρμογή».
 • Παπαδάκης Θ.: «῾Η ᾿Εξέλιξη τῆς ῾Ομαδικῆς Ψυχοθεραπείας».
 • Τσέγκος ᾿Ι.Κ.: «Οἱ ᾿Εκπαιδευτικοὶ Παράγοντες στὴν ῾Ομαδικὴ ᾿Ανάλυση».

 

10ο Εὐρωπαϊκὸ Συμπόσιο ῾Ομαδικῆς ᾿Ανάλυσης, Κοπεγχάγη

 • Kakouri A. et al.: "From Distance and Destructiveness to Intimacy and Cohesion in a Fortnight Group Analytic Scheme".
 • Karapostoli N. et al.: "Acting-Out Destructive Impulses in Group-Analytic Psychodrama".
 • Papadopoulou S. et al.: "Self-Destructive Behavior of Patients with Affective Disorders, during Group Analytic Psychotherapy".
 • Papadopoulou S. et al.: "Containing Destruction through Group Analytic Phenomena".

 

4ο Βιοϊατρικὸ Συνέδριο ᾿Ελλήνων Γιατρῶν τῆς Διασπορᾶς, Λευκωσία

 • Μαρκεζίνης Ε.: «῾Η Σημασία τῶν Μεσοδιαστημάτων σὲ ῞Ενα Ψυχοθεραπευτικὸ Σχῆμα Μειωμένης Συχνότητας».
 • Τσέγκος ᾿Ι.Κ.: «Διχογνωμίες γιὰ τὴν ᾿Εκπαίδευση Εἰδικῶν γιὰ τὶς Θεραπευτικὲς Κοινότητες».

 

Πολυθεματικὸ Συνέδριο τῆς Ε.Ψ.Ψ.Ε.Π., ᾿Αθήνα

 • Τσέργας Ν. κ.ἄ.: «῾Ομαδικοαναλυτικὸ Ψυχόδραμα Παιδιῶν καὶ ᾿Ενηλίκων».
 • Τσεμπερλίδου Μ. κ.ἄ.: «Συμβουλευτικὴ ῾Ομάδα Γονέων, τῶν ῾Οποίων τὰ Παιδιὰ Βρίσκονται σὲ Θεραπεία».

 

10ο Συνέδριο Νοτιοανατολικῆς Εὐρώπης, Θεσσαλονίκη

 • Kakouri A. et al.: "Greek Model of Supervision".
 • Karapostoli N. et al.: "Applying Therapeutic Community Principles in Training".
 • Markezinis M. et al.: "Description of the Three Postgraduate Trainings (Group Analysis, Family Therapy, Psychodrama-Sociotherapy)".
 • Tsegos I.K.: "Training Factors in a Training Community".

 

8῏ Παγκόσμιο Συνέδριο Οἰκογενειακῆς Θεραπείας ΙFΤΑ, Diversity and Unity, ᾿Αθήνα

 • Kakouri A. et al.: "The Role of Family Therapy in the Multifactorial Therapeutic Approach of the Psychotic Patients".
 • Tsegos I.K. et al.: "Group Analysis-Family Therapy (The Triumph of the Presence and of the Person)".
 • Tseberlidou M. et al.: "Parents Group with Adult Children in Therapy".

 

Forum ῎Εκθεσης καὶ Παρουσίασης ᾿Εκπαιδευτικῶν Κέντρων Ψυχολογίας, Συμβουλευτικῆς καὶ Ψυχοθεραπείας, ᾿Αθήνα

 • Καραολίδου Μ. κ.ἄ. : «Διαγραμματικὴ Παρουσίαση τῶν Θεραπευτικῶν Δραστηριοτήτων τοῦ ᾿Ανοικτοῦ Ψυχοθεραπευτικοῦ Κέντρου».
 • Μαρκεζίνης Μ. κ.ἄ.: «Οἱ Μεταπτυχιακὲς ᾿Εκπαιδεύσεις Ψυχαναλυτῶν ῾Ομάδας, Ψυχολογικῶν ᾿Αξιολογήσεων, Ψυχοδραματιστῶν-Κοινωνικοθεραπευτῶν καὶ Θεραπευτῶν Οἰκογένειας· Περιγραφὴ καὶ ᾿Επισημάνσεις».
 • Τσέργας Ν. κ.ἄ.: «῾Ομαδικοαναλυτικὸ Ψυχόδραμα Παιδιῶν καὶ ᾿Ενηλίκων».

 


1997


Πρόγραμμα Κινητικότητας-᾿Εκπαίδευσης Καθηγητῶν στὴ Μέθοδο Peer Education

 • ᾿Αθητάκης Μ.: «῾Η ῾Ομαδικὴ Δυναμική».
 • Λίβας Δ.: «Δυναμικὴ Θεώρηση ἑνὸς Προγράμματος Peer Education».
 • Λίβας Δ.: «῾Ιστορικὰ Στοιχεῖα γιὰ τὴ Μαθητικὴ Αὐτοδιοίκηση στὴν ῾Ελλάδα».
 • Λίβας Δ.: «῾Η ῎Εννοια τῆς ῾Ομάδας».
 • Μαρκεζίνης Μ.: «Τὰ Κριτήρια ᾿Επιλογῆς καὶ ὁ Ρόλος ἑνὸς Peer Educator».
 • Μαρκεζίνης Μ.: «῾Ο Ρόλος τοῦ Καθηγητοῦ στὴ Μέθοδο Peer Education».
 • Τσεμπερλίδου Μ.· «῾Η ῾Ομάδα Συνομηλίκων στὴν ᾿Εφηβεία».
 • Τσεμπερλίδου Μ.: «῾Η Δυναμικὴ τοῦ Σχολείου».

 

῾Ημερίδα, «῾Η Συμβολὴ τῆς Ψυχολογικῆς ᾿Αξιολόγησης στὴν ᾿Εκπαίδευση, τὴ Διάγνωση καὶ τὴν ῎Ερευνα» , Α.Ψ.Κ., ᾿Αθήνα

 • Καραολίδου Μ.: «᾿Αρνητικὴ Πρόγνωση κατὰ Μ.Μ.Ρ.Ι. καὶ ῎Εκβαση τῆς Θεραπείας. Συγκριτικὴ Μελέτη».
 • Μήλιου Κ.: «᾿Ενδείξεις Σχιζοφρένειας στὸ Rorschach».
 • Μοσχονᾶς Δ.: «᾿Αρνητικὴ Πρόγνωση κατὰ Μ.Μ.Ρ.Ι. καὶ ῎Εκβαση τῆς Θεραπείας· Συγκριτικὴ Μελέτη».
 • Ψυχουντάκη Μ.: «Τὸ ᾿Ερωτηματολόγιο ῎Αγχους Κατάστασης καὶ Προδιάθεσης γιὰ Παιδιά (STAIC-C)».

 

Συνδιάσκεψη Θεραπευτικῶν Κοινοτήτων, Windsor, ᾿Αγγλία

 • Athitakis M. et al.: "A Description of the Training Progamme in Sociotherapy and Psychodrama".
 • Tsegos I.K. et al.: "Potential Training Factors Applied in a Training for T.C. Workers".
 • Tsegos I.K. et al.: "Why Psychodrama in the Training of a Sociotherapist?"
 • Tsegos I.K. et.al.: "Is the Issue of T.C. Training still in the... Shadow of the QuaquersΥ Inner Light?"

 

2ο Παγκύπριο Ψυχιατρικὸ Συνέδριο

 • Καραολίδου Μ. κ.ἄ.: «Θεραπευτικοὶ Παράγοντες στὴν ῾Ομαδικὴ Ψυχοθεραπεία».
 • Μαρκεζίνης Μ. κ.ἄ.: «Οἱ Θεραπευτικὲς Δραστηριότητες τοῦ ᾿Ανοικτοῦ Ψυχοθεραπευτικοῦ Κέντρου».

 

1η Εὐρωπαϊκὴ Συνδιάσκεψη Ψυχοθεραπείας, ᾿Αθήνα

 • Athitakis M. et al.: "On the Training of the Group Analyst. Training Process and Objectives".
 • Athitakis M. et al.: "Group Dynamics in the Peer Education Method for Health Promotion Programmes".
 • Karaolidou M. et al.: "The Concept of the Borderline Patient in Group Psychotherapy. A Review of the Literature".
 • Karaolidou M. et al.: "Therapeutic Factors in Group Psychotherapy".
 • Livas D. et al.: "Termination in Group Psychotherapy. Phases and Phenomena".
 • Livas D. et al.: "Humor in Group Analysis. Clinical and Theoretical Approach".
 • Markezinis M. et al.: "The Importance of the Intervals between the Sessions in Group Psychotherapy".
 • Morarou E. et al.: "A Group of Parents of Disturbed Children in Therapy".
 • Papadakis Th. et al.: "The Group Analytic Psychodrama".
 • Tsegos I.K.: "The Student as a Therapist in a Group Analytic Unit".
 • Tsegos I.K.: "Trained to Abstain via... Contact".
 • Tsegos I.K.: "A New Approach to Group-Analytic Supervision. A Version of Peer Supervision Developed at I.G.A. (Athens)".
 • Tsegos I.K. et al.: "Training Factors in Group Analysis or Group Psychotherapy. The Use of the Community in Training".
 • Voyatzaki Z. et al.: "A Psychometrical Assessment of the Therapeutic Outcome for Patients with Affective Disorders".
 

1998


12o Συνέδριο Νευρολόγων-Ψυχιάτρων Νοτιοανατολικῆς Εὐρώπης, Θεσσαλονίκη

 • Athitakis M., Kourea-Kremastinou T., Markezinis M., Tseberlidou M., Tsegos I.K.: "Group Dynamics in the Peer Education Method for Health Promotion Programmes (Preliminary Considerations)".
 • Gyftopoulou E., Papadakis Th., Terlidou Ch.: "Techniques in Group Analytic Psychodrama".
 • Karapostoli N., Papadakis Th. et al..: "A Group Analytic Psychodrama with Children and Adolescents. Preliminary Observations from a Six Year Experience".
 • Livas D., Kokkinidis A., Morarou E.: "Phases and Phenomena Occuring in the Terminal Period of Group Psychotherapy".
 • Livas D. et al.: "Humor in Group Analysis. Clinical and Theoretical Approach".
 • Markezinis Ef., Tsegos I.K., Karapostoli N., Voyatzaki Z.: "The New Approach of Group Analytic Supervision into an Intertraining Setting".
 • Moshonas D., Kakouri A., Papadopoulou S.: "An International Bibliographical Review of Training Approaches in Group Psychotherapy".
 • Tsegos I.K.: "On the Making of a Psychotherapist".
 • Tseberlidou M., Papadakis Th., Morarou E.: "Parents’ Group with Adult Children in Therapy".

 

῾Ημερίδα, «Ψυχοθεραπεία· Μὲ ἢ Χωρὶς Οἰκογένεια;», Α.Ψ.Κ., ᾿Αθήνα

 • ᾿Αθητάκης Μ.: «Οἰκογένεια· Συνθεραπευτὴς ἤ ᾿Αντίπαλος;».
 • Παπαδάκης Θ.: «῾Ομάδα Γονέων μὲ ᾿Ενήλικα Τέκνα ὑπὸ Θεραπείαν».

 

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προαγωγῆς καὶ ᾿Αγωγῆς ῾Υγείας, ᾿Αθήνα

 • Τσεμπερλίδου Μ.: «᾿Εκπαίδευση μέσῳ Συνομηλίκων· Προγράμματα ᾿Αγωγῆς στὴ Δευτεροβάθμια ᾿Εκπαίδευση».

 


1999


1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδοψυχιατρικῆς ῾Εταιρείας ῾Ελλάδος, ᾿Αθήνα

 • Κακούρη ᾿Α., Τσέγκος ᾿Ι.Κ., Κοκκινίδης ᾿Α., Τερλίδου Χ., Σιδηρόπουλος Χ.: «Τὸ Τμῆμα Θεραπείας Οἰκογένειας καὶ Παιδιοῦ τοῦ ᾿Ανοικτοῦ Ψυχοθεραπευτικοῦ Κέντρου».
 • Κατσούρη ᾿Ι., Ντογραματζῆ Δ., Κουνέλη ῞Ε., Τσεμπερλίδου Μ., Μοράρου ῾Ε., Γκίνη Κ., Λατσώνα Κ., Φωτοῦ ῎Α.: «῾Ομάδες Γονέων μὲ Παιδιὰ ὑπὸ Θεραπείαν».
 • Κατσούρη ᾿Ι., Παπαδάκης Θ., Φωτοῦ ῎Α., Τσέργας Ν.: «῾Ομαδικοαναλυτικὸ Ψυχόδραμα Παιδιῶν καὶ ᾿Εφήβων».

 

5η Εὐρωπαϊκὴ Συνδιάσκεψη Ψυχολογικῆς ᾿Αξιολόγησης, Πάτρα

 • Karaolidou M., Albani Z., Tsilimigaki P.: "Issues Concerning the Setting and Structural Elements of the Psychological Assessment".
 • Manthouli M., Tsegos I.K., Voyatzaki Z.: "Post Graduate Training in Psychological Assessment: A Training Community".
 • Papadakis Th., Manthouli M., Kosmoyanni A.: "Rorschach Assessment of Three Groups of Personality Disorder Patients: A Comparative Study".
 • Terlidou Ch., Moshonas D., Economou K.: "The Prognosis of Difficult Patients according to M.M.P.I. and the Final Therapeutic Outcome: A Comparative Study".
 • Voyatzaki Z., Tsegos I.K., Economou K., Terlidou Ch., Piperya I.: "The Evaluation of Group Analytic Outcome Through the Use of Psychological Tests".
 • Vekiari D., Karaolidou M.: "Eating Disorders and the Rorschach Test".

 

6th European Congress of Psychology,Ρώμη

 • Manthouli M., Athitakis M., Morarou E.: "The Multifactorial Therapeutic Approach of the Difficult Patient".
 • Manthouli M., Tsegos I.K.: "Post Graduate Training in Psychological Assessment: A Training Community".
 • Papadakis Th., Dogramatzi D., Karapostoli N.: "The Group Analytic Psychodrama".
 • Papadakis Th., Kakouri A., Karaolidou M.: "The Combination of Psychiatric, Psychological and Family Assessment in the Practice of a Day Psychiatric Unit”.
 • Papadakis Th., Tsegos I.K., Kakouri A.: "Training Factors in Postgraduate Training Programmes in Different Psychotherapeutic Approaches".
 • Skandaliari Th., Tsegos I.K., Athitakis M., Morarou E.: "Theoretical Innovations in a Psychotherapeutic Community in Athens".
 • Tsergas N., Katsouri I., Terlidou Ch., Piperya I.: "Group Analytic Psychodrama with Children and Adolescents".

 

Συνδιάσκεψη Θεραπευτικῶν Κοινοτήτων, Windsor, ᾿Αγγλία

 • Kostopoulos Ch., Kokkinidis A., Tsegos I.K., Tseberlidou M.: "A Novel Peer Education Method in a Health Education Programme for the Prevention of AIDS".
 • Moiropoulou G., Morarou E., Markakis G.: "Introducing Group Psychotherapy to the Social Insurance Foundation of Ioannina, Greece".

 

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικῆς ῎Ερευνας, Λευκωσία

 • Βεκιάρη Δ., Καραολίδου Μ., Τσέγκος ᾿Ι.Κ.: «᾿Ενδεικτικοὶ Παράγοντες Ψυχογενοῦς Βουλιμίας στὴ Δοκιμασία Rorschach. Μελέτη σὲ Κλινικὸ Δεῖγμα».
 • Καραολίδου Μ., Μοράρου ῾Ε., Τσέγκος ᾿Ι.Κ.: «῾Η ῾Ομαδικὴ ᾿Ανάλυση· Θεωρητικὲς ᾿Αρχὲς καὶ Κλινικὴ ᾿Εφαρμογή».
 • Λαμπρούλη Σ. κ.ἄ.: «῾Η Σημασία τῶν Κοινωνικοθεραπευτικῶν Δραστηριοτήτων».
 • Πιπεργιᾶ ᾿Ι. κ.ἄ.: «Δομὴ καὶ Λειτουργία τῆς ῾Ομαδικοαναλυτικῆς Ψυχοθεραπευτικῆς Κοινότητας».
 • Τσεμπερλίδου Μ., Μανθούλη Μ., Παπαδάκης Θ.: «῾Ομάδες Γονέων μὲ ᾿Ενήλικα Τέκνα ὑπὸ Θεραπείαν».

 

6ο Εὐρωπαϊκὸ Συνέδριο Ψυχολογίας, ᾿Αθήνα

 • Athitakis M., Morarou E., Manthouli M.: "Multifactorial Therapeutic Approach of the Difficult Patient".
 • Kakouri A.: "The Combination of Psychiatric Evaluation, Psychological and Family Assessment in the Practice of an Open Psychiatric Unit".
 • Katsouri I., Terlidou Ch., Piperya I., Tsergas N.: "Group Analytic Psychodrama with Children and Adolescents".
 • Tsegos I.K., Voyatzaki Z., Manthouli M.: "Post Graduate Training in Psychological Assessment. A Training Community".

 

Συνέδριο Ψυχιατρικῆς Μεταρρύθμισης, Γιάννενα

 • Μοιροπούλου Γ., Μαρκάκης Γ., Μοράρου ῾Ε.: «᾿Εφαρμογὴ ῾Ομαδικῆς Ψυχοθεραπείας στὸ ῞Ιδρυμα Κοινωνικῶν ᾿Ασφαλίσεων ᾿Ιωαννίνων».
 • Τσέγκος ᾿Ι.Κ., Κακούρη ᾿Α.: «᾿Εκπαιδευτικοὶ Παράγοντες σὲ Μετεκπαιδεύσεις Ψυχοθεραπευτικοῦ Προσανατολισμοῦ».
 • Τσέγκος ᾿Ι.Κ.: «Ψυχοθεραπεία-Κοινωνικοθεραπεία· ῾Η ῎Αγονη ᾿Αντιπαράθεση καὶ ὁ ᾿Αναγκαῖος ᾿Επαναπροσδιορισμός».
 • Τσέργας Ν.: «῾Ομαδικοαναλυτικὸ Ψυχόδραμα».

 

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο ᾿Εργοθεραπευτῶν

 • Παπαδάκης Θ., Κατσούρη ᾿Ι., Τσέργας Ν., Τερλίδου Χ.: «῾Ομαδικοαναλυτικὸ Ψυχόδραμα Παιδιῶν καὶ ᾿Εφήβων».

 

Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολῶν Γονέων, ᾿Αθήνα

 • Κακούρη ᾿Α., Τσέγκος ᾿Ι.Κ., Κοκκινίδης ᾿Α., Τερλίδου Χ., Σιδηρόπουλος Χ.: «Τὸ Τμῆμα Θεραπείας Οἰκογένειας καὶ Παιδιοῦ τοῦ ᾿Ανοικτοῦ Ψυχοθεραπευτικοῦ Κέντρου».
 • Κατσούρη ᾿Ι., Κουνέλη ῞Ε., Τσεμπερλίδου Μ., Μοράρου ῾Ε., Γκίνη Κ., Λατσώνα Κ., Φωτοῦ ῎Α.: «῾Ομάδες Γονέων μὲ Παιδιά ὑπὸ Θεραπείαν».
 • Ντογραματζῆ Δ.: «῾Ομαδικὴ Ψυχοσωματικὴ Προετοιμασία γιὰ τὸν Τοκετὸ καὶ τὴ Λοχεία».

 

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας ῾Υγείας, ᾿Αθήνα

 • Gini K., Kouneli E., Papadakis Th., Terlidou Ch.: "Psychoeducational Groups of Parents with Children in Therapy".
 • Kokkinidis A., Livas D., Lambrouli S., Tsegos I.K.: "Health Education Through Peer Education: Evaluation by the Participant Trainees".
 • Kostopoulos Ch., Markezinis M., Tsegos I.K., Kourea-Kremastinou J.: "Health Education Method: Description of an AIDS Prevention Programme".
 • Kostopoulos Ch., Athitakis M., Gardelis H., Merakou K., Kourea-Kremastinou J.: "Health Education Through Peer Education Method: Evaluation of the Effectiveness Regarding the Receivers".
 • Tseberlidou M., Markezinis M., Kokkinidis A., Athitakis M., Morarou E.: "Health Education, Through Peer Education Method: TeachersΥ Training Programmes".

 

Συνέδριο Προληπτικῆς Ψυχιατρικῆς, ᾿Αθήνα

 • Kokkinidis A., Livas D., Lambrouli S., Tsegos I.K.: “Health Education Through Peer Education: Evaluation by the Participant Trainees”.
 • Kostopoulos Ch., Markezinis M., Tsegos I.K., Kourea-Kremastinou J.: “Health Education Method: Description of an AIDS Prevention Programme”.
 • Kostopoulos Ch., Athitakis M., Gardelis H., Merakou K., Kourea-Kremastinou J.: “Health Education Through Peer Education Method: Evaluation of the Effectiveness regarding the Receivers”.
 • Tseberlidou M., Markezinis M., Kokkinidis A., Athitakis M., Morarou E.: "Health Education, Through Peer Education Method: Teachers' Training Programmes".

 

9η Συνδιάσκεψη ᾿Αναπτυξιακῆς Ψυχολογίας, Σπέτσες

 • Kakouri A., Morarou E., Manthouli M., Tsegos I.K.: "The Family and Child Department of the Open Psychotherapy Centre and its Therapeutic Philosophy".
 • Papadakis Th., Piperya I., Terlidou Ch., Tsergas N.: "The Group Analytic Psychodrama as a Developmental Mean of Differentiation and Autonomy for Children and Adolescents".

 

῾Ημερίδα, «Ψυχόδραμα Παιδιῶν καὶ ᾿Εφήβων», Α.Ψ.Κ., ᾿Αθήνα

 • Κακούρη ᾿Α.: «῾Η ᾿Αξιοποίηση τῆς ᾿Αναπτυξιακῆς Διάστασης τῆς Παιδικῆς Παθολογίας στὴν Κλινικὴ Πράξη. Τὸ Τμῆμα Θεραπείας Οἰκογένειας καὶ Παιδιῶν τοῦ Α.Ψ.Κ.».
 • Παπαδάκης Θ., Φωτοῦ ῎Α., Κατσούρη ᾿Ι., Τσέργας Ν., Λατσώνα Ν.: «Τὸ ῾Ομαδικοαναλυτικὸ Ψυχόδραμα Παιδιῶν καὶ ᾿Εφήβων».
 • Παπαδάκης Θ.: «῾Η ῎Εννοια τοῦ Μεταβατικοῦ Χώρου».
 • Τσέγκος ᾿Ι.Κ.: «Ψυχόδραμα· ῾Η Κοινότητα ἐν Μικρογραφίᾳ».

 

Διεθνὲς Συμπόσιο Ψυχολογικῆς Θεραπείας τῆς Σχιζοφρένειας, Stavanger, Νορβηγία

 • Kokkinidis A., Tsegos I.K., Hatzibali L.: "Twenty Years of Experience on Treating Psychotic Patients in a Therapeutic Community Setting. The Case of the Open Psychotherapy Centre".

 

 

Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 4/28/2009
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.