Ελληνικά | English

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Συμμετοχὴ καὶ Ἀνακοινώσεις: 1980-1989



1982


Συνδιάσκεψη Θεραπευτικῶν Κοινοτήτων Windsor, ᾿Αγγλία

 • Tsegos I.K.: «A Psychotherapeutic Community in Athens».


1983


10ο Πανελλήνιο Ψυχιατρικὸ Συνέδριο, Θεσσαλονίκη

 • Κακούρη ᾿Α., Κοκκινίδης ᾿Α., Τσέγκος ᾿Ι.Κ.· «Τὸ Θεραπευτικὸ Τμῆμα τοῦ Α.Ψ.Κ.».
 • Παπαδάκης Θ., Τσιλιμιγκάκη Μ., Παπαγεωργίου Π., Τσέγκος ᾿Ι.Κ.· «῾Ο Ρόλος καὶ ἡ Σημασία τῶν Κοινωνικοθεραπευτικῶν Δραστηριοτήτων στὴν Ψυχοθεραπευτικὴ Διαδικασία».
 • Τσέγκος ᾿Ι.Κ.· «῾Ομαδικὴ ᾿Ανάλυση καὶ Ψυχοσωματικὲς Διαταραχές· Ψυχοδυναμικὴ Θεώρηση».
 • Τσέγκος ᾿Ι.Κ., Κακούρη ᾿Α., Βογιατζάκη Ζ., Μοράρου ῾Ε.· «᾿Εκπαίδευση καὶ Πρακτικὴ ῎Ασκηση στὴν Ψυχοθεραπεία, τὴν Κοινωνικὴ Ψυχιατρικὴ καὶ τὴν Ψυχολογικὴ ᾿Αξιολόγηση (Testing)».
 • Τσέγκος ᾿Ι.Κ., Μοράρου ῾Ε., Παπαδάκης Θ. κ.ἄ. : «῾Η Θεραπεία τῶν Ψυχωσικῶν ᾿Ασθενῶν στὴν Ψυχοθεραπευτικὴ Κοινότητα».

1984


8ο Παγκόσμιο Συνέδριο ῾Ομαδικῆς Ψυχοθεραπείας (I.A.G.P.), Μεξικό

 • Tsegos I.K., Morarou E.: "A Training Scheme for the Qualifying Course in Group Analysis".
 • Tsegos I.K., Morarou E.: "Structure and Function of a Psychotherapeutic Community".

6o Εὐρῶπαϊκὸ Συμπόσιο Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης,  Ζάγκρεμπ

 • Tsegos I.K.: "A Sketchy Presentation of a Group Analytic Training Programme".
 • Tsegos I.K.: "Experimenting on Group-Analytic Supervision".

1985


Symposium on Arts and Disabled People, Ἀγγλία

 • Papadakis Th.: «The Use of Art Activities in a Psychotherapeutic Community in Athens».

῾Ημερίδα τοῦ E.G.A.T.I.N., Χαϊδελβέργη

 • Τsegos I.K.: «The Impact of the Institutional Background in the Matrix and the Transference in a Group-Analytic Group (The Case of the Open Psychotherapy Centre)».

1986


9ο Παγκόσμιο Συνέδριο ῾Ομαδικῆς Ψυχοθεραπείας, Ζάγκρεμπ

 • Kakouri A., Morarou E.: «Group Analysis in the Context of the Psychotherapeutic Community».
 • Morarou E.: «A Quick Open Group Analytic Group in a Psychotherapeutic Community».
 • Papadakis Th.: «The Group-Analytic Psychodrama:A New Approach».
 • Papadakis Th.: «The Integration of Sociotherapeutic and Psychotherapeutic Activities in a Psychotherapeutic Community».
 • Papageorgiou P.: «Play Therapy from a Group-Analytic Point of View».
 • Tsegos I.K.: «A New Approach to Group-Analytic Supervision».
 • Τsegos I.K.: «Group-Analytic Training and Therapeutic Community: The Use of Therapeutic Community Principles in the Training of Group Analysis».
 • Τsegos I.K.: «Structure and Theory of a Psychotherapeutic Community».
 • Τsilimigaki B.: «The Group Analyst and the Dyadic Psychotherapy».
 • Voyatzaki Z.: «Psychodynamic Observations on a Surrealistc Readings Activity Group, from a Group-Analytic Point of View».

1987


7ο Συνέδριο ῾Ομαδικῆς ᾿Ανάλυσης, ᾿Οξφόρδη

 • Athitakis M. et al.: «Discovering Myself in a Psychotherapeutic Community».
 • Kakouri A. et al.: «The Synthetic Role of the Group-Analytic Group in the Psychotherapeutic Community».
 • Karaolidou M. et al.: «Short-Cut to Self Realization: The Impact of the Sensitivity Group of the I.G.A. (Athens) Qualifying Course».
 • Kouneli E. et al.: «The Image of the Self in the Mirror of the Supervision Group».Manthouli M. et al.: «The Gains of Loss: A Personal Experience of the Evaluation Procedure in the I.G.A. (Athens) Qualifying Course».
 • Morarou E. et al.: «A Symbolic Corridor before the Doors of Imagination: A Foulkesian Deviation».
 • Papageorgiou P. et al.: «The Self Image in a Group-Analytic Play Therapy Group in a Psychotherapeutic Community».
 • Papadakis Th. et al.: «From Jacob Moreno to S.H. Foulkes and D.W. Winnicott, through Aristotle: The Group-Analytic Psychodrama».
 • Papadopoulou S. et al.: «Administrating the Introductory Course in Group Psychotherapy as Students of the I.G.A.(Athens) Qualifying Course».
 • Voyatzaki Z. et al.: «Through Breton to Foulkes:The Surrealistic Matrix».

1η Εὐρωπαϊκὴ Συνάντηση ῾Ομαδικῆς ᾿Ανάλυσης, "῾Η ῾Ομαδικὴ ᾿Ανάλυση Σήμερα· Θεραπεία-᾿Εκπαίδευση", ᾿Ινστιτοῦτο ῾Ομαδικῆς ᾿Ανάλυσης ᾿Αθηνῶν, ᾿Αθήνα

 • Βογιατζάκη Ζ.: «Οἱ ᾿Αρχὲς τῆς Θεραπευτικῆς Κοινότητας στὴν ᾿Εκπαίδευση Ψυχαναλυτῶν ῾Ομάδας».
 • Κακούρη ᾿Α.: «Οἱ ᾿Αναλυτικὲς ῾Ομάδες στὴ Θεραπευτικὴ Κοινότητα».
 • Καραολίδου Μ.: «῾Η ῾Ομάδα Εὐαισθησίας στὴν ᾿Εκπαίδευσή μου».
 • Κουνέλη ῞Ε.: «Φαινόμενα Κατοπτρισμοῦ στὴν ῾Ομάδα ᾿Εποπτείας».
 • Μοράρου ῾Ε.: «῾Η Ταχέως ᾿Εναλλασσομένη ᾿Αναλυτικὴ ῾Ομάδα».
 • Παπαδάκης Θ. : «Τὸ ῾Ομαδικοαναλυτικὸ Ψυχόδραμα».
 • Τσέγκος ᾿Ι.Κ.: «῾Η Πολιτικὴ τῆς Ψυχοθεραπείας καὶ ἡ ῾Ομαδικὴ ᾿Ανάλυση στὴν ῾Ελλάδα».

11ο Συνέδριο Νευρολογίας καὶ Ψυχιατρικῆς, ᾿Αθήνα

 • ᾿Αθητάκης Μ., Μοσχονᾶς Δ., Γιομελᾶ Ε.: «Ψυχιατρικὴ Εἰδίκευση καὶ ᾿Εμπειρία ἀπὸ τὴν Ψυχιατρικὴ Μετεκπαίδευση· ᾿Εκπαίδευση Ψυχαναλυτῶν ῾Ομάδας».
 • Βογιατζάκη Ζ., Τσιλιμιγκάκη Μ., Παπαγεωργίου Π., Μανθούλη Μ.: «᾿Εκπαίδευση στὴν Κλινική-Διαγνωστικὴ Ψυχολογία».
 • Κακούρη ᾿Α., Μοράρου ῾Ε., Καραολίδου Μ., Κουνέλη, ῞Ε.: «῾Η ῾Ομαδικὴ ᾿Ανάλυση στὴν Ψυχοθεραπευτικὴ Κοινότητα· ῾Ομάδες μὲ Ταχέως καὶ Βραδέως ᾿Εναλλασσόμενο Πληθυσμό».
 • Κακούρη ᾿Α.: «Παρατηρήσεις ἐπὶ τοῦ Συνδυασμοῦ Φαρμακοθεραπείας καὶ Ψυχοθεραπείας σὲ Ψυχωσικοὺς ᾿Ασθενεῖς».
 • Καραποστόλη Ν. κ.ἄ.: «᾿Επισημάνσεις στὴν ῾Ιστορικὴ ᾿Εξέλιξη τῆς Θεραπευτικῆς Δημιουργικῆς Δραστηριότητας (᾿Εργασιοθεραπεία)».
 • Κοκκινίδης ᾿Α., Παπαδάκης Θ.: «Δημιουργία Θεραπευτικῆς Κοινότητας ἐντὸς “᾿Εχθρικοῦ” ᾿Εδάφους».
 • Μοράρου ῾Ε. κ.ἄ.: «Οἱ Διαρθρωτικὲς καὶ Θεωρητικὲς Καινοτομίες τῆς Θεραπευτικῆς Κοινότητας τοῦ Α.Ψ.Κ.».
 • Μοσχονᾶς Δ. : «῾Η Δημιουργία Ταχέως ᾿Εναλλασσομένης ᾿Αναλυτικῆς ῾Ομάδας, σὲ Στρατιωτικὸ Νευροψυχιατρικὸ Τμῆμα».
 • Παπαδάκης Θ. κ.ἄ.: «Τὸ ῾Ομαδικοαναλυτικὸ Ψυχόδραμα· ῾Η ᾿Εκδραμάτιση τῆς Matrix».
 • Παπαδάκης Θ.: «Κριτικὴ ᾿Αποτίμηση τῆς ᾿Οκτάχρονης Λειτουργίας τῶν Θεραπευτικῶν Δραστηριοτήτων τοῦ Α.Ψ.Κ.».
 • Παπαδάκης Θ. κ.ἄ.: «῾Η Ψυχοσυναισθηματικὴ Κατάσταση τοῦ Θεραπευτοῦ καὶ οἱ ᾿Επιδράσεις της στὰ ᾿Αρχικὰ Στάδια τῆς Θεραπείας».
 • Τσέγκος ᾿Ι.Κ.: «Παρατηρήσεις καὶ Προτάσεις ἀπὸ τὴν Ψυχιατρικὴ Μετεκπαίδευση· ᾿Εκπαίδευση Ψυχαναλυτῶν ῾Ομάδας».
 • Τσέγκος ᾿Ι.Κ.: «Οἱ ᾿Ακροφιλικὲς Τάσεις τῶν ᾿Ενδιάμεσων Θεσμῶν».

1ο Συνέδριο ᾿Εργοθεραπευτῶν, ᾿Αθήνα

 • Βιτῶρος Δ. κ.ἄ.: «῾Η Λειτουργία τῶν ῾Ομάδων ᾿Εργασιοθεραπείας στὰ Πλαίσια τῆς Θεραπευτικῆς Κοινότητας».
 • Καραποστόλη Ν. κ.ἄ.: «᾿Επισημάνσεις στὴν ῾Ιστορικὴ ᾿Εξέλιξη τῆς ᾿Εργασιοθεραπείας».
 • Καραποστόλη Ν. κ.ἄ.: «῾Ομαδικὰ Φαινόμενα στὶς ῾Ομάδες ᾿Εργασιοθεραπείας».

1988


3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογίας

 • Βογιατζάκη Ζ., Τσέγκος ᾿Ι.Κ., Παπαδάκης Θ., Τσιλιμιγκάκη Μ., Μοράρου ῾Ε.: «᾿Εκπαίδευση στὶς Ψυχοδιαγνωστικὲς Μεθόδους».
 • Παπαγεωργίου Π., Παπαδάκης Θ., Κακούρη ᾿Α., Μανθούλη Μ., Καραολίδου Μ.: «Τὸ Rorschach τῶν ῾Οριακῶν ᾿Ασθενῶν (Borderline)· Μία Προκαταρκτικὴ Μελέτη».
 • Τσέγκος ᾿Ι.Κ., Τσιλιμιγκάκη Μ., Καραποστόλη Ν., Τερλίδου Χ.: «῾Η Ψυχολογικὴ ᾿Αξιολόγηση στὴν ᾿Αρχὴ καὶ τὸ Τέλος τῆς Ψυχοθεραπείας· Σύγκριση ᾿Αποτελεσμάτων».

1ο Συμπόσιο γιὰ τὴ Θ.Κ., "῾Η Θεραπευτικὴ Κοινότητα στὴν ῾Ελλάδα. ᾿Εφαρμογὲς στὴ Θεραπεία καὶ τὴν ᾿Εκπαίδευση", Α.Ψ.Κ., ᾿Αθήνα

 • Βογιατζάκη Ζ.: «Τρεῖς ᾿Εκπαιδευτικὲς Κοινότητες· Περιγραφή».
 • Μοράρου ῾Ε.: «῾Η Θεραπεία τοῦ Προσωπικοῦ τῆς Θεραπευτικῆς Κοινότητας».
 • Παπαδάκης Θ.: «Δομὴ καὶ Λειτουργία τῆς Ψυχοθεραπευτικῆς Κοινότητας τοῦ Α.Ψ.Κ.».
 • Τσέγκος ᾿Ι.Κ.: «Τρεῖς ᾿Εκπαιδευτικὲς Κοινότητες· ᾿Επισημάνσεις καὶ Σχόλια».

ΧΙth Παγκόσμιο Συνέδριο ῾Ομαδικῆς Ψυχοθεραπείας, Λωζάνη

 • Tsegos I.K.: “Training in Group Psychotherapy”.

Συνδιάσκεψη Θεραπευτικῶν Κοινοτήτων, Windsor, ᾿Αγγλία

 • Athitakis M. et al.: "Staff Crisis in O.P.C.: The Usefulness of the Crisis".
 • Apostologlou V. et al.: "A Broken Leg: A Push in the Direction of the T.C. Training Course".
 • Dogramatzi D. et al.: "The Organising Group of the Therapeutic Community".
 • Karapostoli N. et al.: "The Dynamic Meeting of the Community: A Crossroad of Ages and Roles".
 • Kokkinidis A. et al.: "A Therapeutic Community in the Greek Navy".
 • Kosmoyanni A. et al.: "From Being a Member to Becoming Co-Coordinator of the T.C."
 • Papageorgiou P. et al.: "From Trainee to Trainer: A Maturational Process".
 • Terlidou Ch. et al.: "Stuck in the Dyadic Way of Relating during my Clinical Practice as a T.C. Trainee Worker".
 • Tseberlidou M. et al.: "Applying T.C. Principles to High School Education".

1989


2α Εὐρωπαϊκὴ Συνάντηση ῾Ομαδικῆς ᾿Ανάλυσης, "῾Ομαδικὴ ᾿Ανάλυση καὶ Ψύχωση", ᾿Ινστιτοῦτο ῾Ομαδικῆς ᾿Ανάλυσης ᾿Αθηνῶν, ᾿Αθήνα

 • Βογιατζάκη Ζ.: «Acting In σὲ ῾Ομάδες μὲ Ψυχωσικούς».
 • Κακούρη ᾿Α.: «’Απότομη Διακοπὴ τῆς Θεραπείας· ᾿Αποθεραπεία ᾿Εκδραμάτιση;».
 • Καραολίδου Μ.: «Ζωντανεύοντας ἕνα “῎Αγαλμα”».
 • Κοκκινίδης ᾿Α.: «῞Οταν ὁ Θεραπευτὴς “Γίνεται ᾿Ιησοῦς Χριστός”».
 • Κουνέλη ῞Ε.: «῾Ομάδες μὲ Ταχέως ᾿Εναλλασόμενα Μέλη».
 • Μοράρου ῾Ε.: «Μία ᾿Ανεπιτυχὴς ῾Ομάδα μὲ Ψυχωσικούς».
 • Μοράρου ῾Ε.: «῾Ομαδικοαναλυτικὲς ῾Ομάδες στὴ Θ.Κ.· ῾Ο Ρόλος τῆς Μεγάλης ῾Ομάδας».
 • Παπαγεωργίου Π.: «Οἰκογενειακὴ Παρέμβαση κατὰ τὴ Διάρκεια τῆς Θεραπείας Ψυχωσικῶν σὲ ᾿Αναλυτικὴ ῾Ομάδα».
 • Παπαδοπούλου Σ.: «“Ταξίδι” μὲ Ψυχωσικὸ Πιλότο».
 • Παπαδάκης Θ.: «῾Η ῾Ομαδικοαναλυτικὴ ᾿Εποπτεία καὶ ἡ Ψύχωση».
 • Τσέγκος ᾿Ι.Κ.: «S.H. Foulkes: Sigmund ἤ Michael?».
 • Τσιλιμιγκάκη Μ.: «῾Η ᾿Αξιολόγηση τῶν Θεραπευτικῶν ᾿Αποτελεσμάτων τῆς ῾Ομαδικῆς ᾿Ανάλυσης μέσῳ τῆς Ψυχολογικῆς ᾿Αξιολόγησης».

᾿Επιστημονικὴ Συνάντηση ῾Ομαδικῆς ᾿Ανάλυσης, Λονδίνο (May Meeting)

 • Tsegos I.K.: "Training or Supervision?"

Παγκόσμιο Συνέδριο Ψυχιατρικῆς , ᾿Αθήνα

 • Athitakis M. et al.: "Staff Crisis in a T.C.: Reactions from the Patients’ Side".
 • Voyatzaki Z. et al. : "The Use of Therapeutic Community Principles in Three Training Schemes".
 • Yomela E. et al.: "Group Psychotherapy for Severe Psychiatric Cases in a Day Centre".
 • Karaolidou M. et al.: "The Effect of the Group Therapists Emotional Stage on the Initial Stages of Treatment".
 • Kakouri A. et al.: "Borderline Patients in Long Term Group Analytic Therapy".
 • Kokkinidis A. et al.: "Theoretical Considerations of a Psychotherapeutic Community".
 • Manthouli M. et al.: "The Use of Psychological Tests in the Evaluation of Group Analytic Psychotherapy".
 • Moshonas D. et al.: "Psychotics in Long Term Group Analytic Therapy".
 • Papadakis Th. et al.: "Drop-outs in Group-Analytic Psychotherapy".
 • Papadopoulou S. et al.: "Short Term Group-Analytic Therapy with Psychotics in a Day Centre".
 • Terlidou Ch. et al.: "Structural Innovations in a Psychotherapeutic Community".
Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 4/8/2013
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.