Ελληνικά | English

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ

᾿Εκπαίδευση στὴ Θεραπεία Οἰκογένειας

Συντονίστρια: Κωνσταντίνα ΛατσώναΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (1989)
Τακτικὸ Μέλος τῆς E.F.T.A. καὶ τῆς Ε.Ε.Ψ.Ε.


῾Η διάρκεια τῆς ᾿Εκπαίδευσης εἶναι τετραετὴς καὶ ἀφορᾶ τὴ διάγνωση καὶ θεραπεία δυσλειτουργιῶν ποὺ παρουσιάζουν ζευγάρια, οἰκογένειες καὶ παιδιά. Ἀπευθύνεται κυρίως στοὺς ἐργαζόμενους σὲ ψυχιατρικοὺς χώρους ἀλλὰ καὶ σὲ ἐπαγγελματίες ἄλλων εἰδικοτήτων οἱ ὁποῖοι συνεργάζονται μὲ οἰκογένειες καὶ παιδιά (παιδιάτρους, εἰδικοὺς παιδαγωγούς, ἐκπαιδευτικοὺς κ.ἄ.).

῾Η ᾿Εκπαίδευση παρέχεται ἀπὸ τὸ ᾿Ινστιτοῦτο Θεραπείας Οἰκογένειας μὲ τὴ στενὴ συνεργασία τοῦ Θεραπευτικοῦ Τομέως. Λειτουργεῖ μὲ τὴ μορφὴ τῆς ᾿Εκπαιδευτικῆς Κοινότητας.

Μετὰ τὸ τέλος τῆς ᾿Εκπαίδευσης, οἱ ἀπόφοιτοι μποροῦν νὰ γίνουν τακτικὰ μέλη τῆς Ε.F.Τ.Α. καὶ τῆς ῾Ελληνικῆς ῾Εταιρείας Θεραπευτῶν Οἰκογένειας καὶ Ζεύγους. Πληροῦν, ἐπίσης, τὶς προϋποθέσεις γιὰ τὴν ἀπόκτηση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πιστοποιητικοῦ Ψυχοθεραπείας τῆς Ε.Α.Ρ.

῾Η ᾿Εκπαίδευση περιλαμβάνει:

  • Προσωπικὴ θεραπεία, πρὶν καὶ κατὰ τὴ διάρκεια τῆς᾿Εκπαίδευσης, σὲ μεικτή, θεραπευτικὴ ῾Ομαδικοαναλυτικὴ ῾Ομάδα (560 ὧρες κατ' ἐλάχιστον) καί ἐφ' ὅσον ἡ θεραπεία τοῦ σπουδαστοῦ θεωρηθεῖ ἐπιτυχής.
  • Θεωρητικὴ Κατάρτιση: Ἐνεργὸς συμμετοχὴ σὲ σεμινάρια ἐντατικοῦ ρυθμοῦ (300 ὧρες κατ' ἐλάχιστον).
  • Διδακτικὸ ἔργο: Συντονισμὸς σεμιναρίων, θεωρίας, καθὼς καὶ ὁμάδων ἐποπτείας (80 ὧρες κατ' ἐλάχιστον).
  • Κλινικὴ ἄσκηση σὲ κατάλληλο ψυχοθεραπευτικὸ χῶρο, καθ᾿ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς ᾿Εκπαίδευσης (1600 ὧρες κατ' ἐλάχιστον) καί ἐφ' ὅσον ἡ κλινικὴ ἄσκηση τοῦ σπουδαστοῦ θεωρηθεῖ ἐπιτυχής.
  • ᾿Εποπτεία  τῆς κλινικῆς ἄσκησης (350 ὧρες κατ' ἐλάχιστον).
  • Συμμετοχὴ στὶς κοινοτικὲς δραστηριότητες τῆς ᾿Εκπαίδευσης:῾Ομάδα Εὐαισθησίας, Συμπόσια, διεκπαιδευτικὲς συναντήσεις καὶ ὀργανωτικὲς δραστηριότητες.
  • ᾿Ερευνητική-συγγραφικὴ ἐμπειρία· συγγραφὴ τριῶν Μικρῶν ᾿Εργασιῶν (2ο καὶ 3ο ἔτος).
  • ᾿Εκπόνηση Διπλωματικῆς Διατριβῆς.
Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 6/10/2020
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.