Ελληνικά | English

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ

᾿Εκπαίδευση στὴν Ψυχολογικὴ ᾿Αξιολόγηση

Συντονίστρια : Δήμητρα ΒεκιάρηΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (1984)

Η διάρκεια τῆς ᾿Εκπαίδευσης εἶναι τετραετὴς καὶ ἀπευθύνεται σὲ εἰδικοὺς (ψυχολόγους, ψυχιάτρους, κοινωνικοὺς λειτουργούς, εἰδικοὺς παιδαγωγούς, ἐκπαιδευτικοὺς κ.ἄ.) οἱ ὁποῖοι θέλουν νὰ ἐκπαιδευθοῦν στὶς ψυχολογικὲς δοκιμασίες καὶ τὶς ψυχοδιαγνωστικὲς τεχνικές, ἐνηλίκων καὶ παιδιῶν, καθὼς καὶ στὶς δοκιμασίες ἐκτίμησης τῶν ἐπαγγελματικῶν δεξιοτήτων, μὲ σκοπὸ τὸν ἐπαγγελματικὸ προσανατολισμὸ καὶ τὴν ἐπιλογὴ προσωπικοῦ.


῾Η ᾿Εκπαίδευση διοργανώνεται ἀπὸ τὸ ᾿Ινστιτοῦτο Διαγνωστικῆς Ψυχολογίας σὲ συνεργασία μὲ τὸν Θεραπευτικὸ Τομέα καὶ λειτουργεῖ μὲ τὴ μορφὴ τῆς ᾿Εκπαιδευτικῆς Κοινότητας. Μετὰ τὸ τέλος τῆς ᾿Εκπαίδευσης, οἱ ἀπόφοιτοι μποροῦν νὰ γίνουν μέλη τῆς Εὐρωπαϊκῆς ῞Ενωσης Ψυχολογικῆς ᾿Αξιολόγησης.

῾Η ᾿Εκπαίδευση περιλαμβάνει:

  • Προσωπικὴ θεραπεία πρὶν καὶ κατὰ τὴ διάρκεια τῆς᾿Εκπαίδευσης.
  • Θεωρητικὰ Σεμινάρια ἐντατικοῦ ρυθμοῦ.
  • Κλινικὴ ἄσκηση στὶς ψυχολογικὲς ἀξιολογήσεις παιδιῶν, ἐφήβων καὶ ἐνηλίκων, καθ᾿ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς ᾿Εκπαίδευσης στὰ ἀντίστοιχα τμήματα τοῦ Θεραπευτικοῦ Τομέως.
  • ᾿Εποπτεία τῆς πρακτικῆς ἄσκησης στὶς ψυχολογικὲς ἀξιολογήσεις.
  • Συμμετοχὴ στὶς κοινοτικὲς δραστηριότητες τῆς ᾿Εκπαίδευσης· ῾Ομάδα Εὐαισθησίας, Συμπόσια, διεκπαιδευτικὲς συναντήσεις καὶ ὀργανωτικὲς δραστηριότητες.
  • ᾿Ερευνητικὴ-συγγραφικὴ ἐμπειρία· συγγραφὴ Μικρῆς ᾿Εργασίας (3ο ἔτος).
  • ᾿Εκπόνηση Διπλωματικῆς Διατριβῆς.
Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 10/20/2023
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.