Ελληνικά | English

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ

᾿Εκπαίδευση στὴν ῾Ομαδικὴ ᾿Ανάλυση

Συντονιστής: Εὐθύμιος ΜαρκεζίνηςΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ (1982)
Τακτικὸ Μέλος τῶν E.G.A.T.I.N., E.F.P.P., I.A.G.P. καὶ τῆς Ε.Ε.Ψ.Ε.

European Accredited Psychotherapy Training Institute (Εὐρωπαϊκῶς Πιστοποιημένο Ψυχοθεραπευτικό Ἐκπαιδευτικό Ἰνστιτοῦτο)

 

Ἡ ᾿Εκπαίδευση παρέχεται ἀπὸ τὸ ᾿Ινστιτοῦτο ῾Ομαδικῆς ᾿Ανάλυσης ᾿Αθηνῶν, σὲ συνεργασία μὲ τὸν Θεραπευτικὸ Τομέα. ῾Η διάρκεια τῆς ἐκπαίδευσης εἶναι πενταετὴς καὶ ἀπευθύνεται σὲ ἄτομα τὰ ὁποῖα σχετίζονται ἐπαγγελματικὰ μὲ τὴν ψυχοθεραπεία (ψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικοὺς λειτουργούς, νοσηλευτὲς κ.ἄ.).

Τὸ ὅλον ἐκπαιδευτικὸ σχῆμα λειτουργεῖ μὲ τὴ μορφὴ τῆς ᾿Εκπαιδευτικῆς Κοινότητας. Μετὰ τὸ τέλος τῆς ᾿Εκπαίδευσης, οἱ ἀπόφοιτοι μποροῦν νὰ γίνουν διπλωματοῦχα μέλη τοῦ ᾿Ινστιτούτου ῾Ομαδικῆς ᾿Ανάλυσης ᾿Αθηνῶν καὶ τῆς ῾Εταιρείας ῾Ομαδικῆς ᾿Ανάλυσης ῾Ελλάδος. Πληροῦν, ἐπίσης, τὶς προϋποθέσεις γιὰ τὴν ἀπόκτηση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πιστοποιητικοῦ Ψυχοθεραπείας τῆς Ε.Α.Ρ.

῾Η ᾿Εκπαίδευση περιλαμβάνει:

  • Προσωπικὴ θεραπεία, πρὶν καὶ κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ᾿Εκπαίδευσης, σὲ μεικτή, θεραπευτικὴ ῾Ομαδικοναλυτικὴ ῾Ομάδα.
  • Θεωρητικὰ Σεμινάρια ἐντατικοῦ ρυθμοῦ.
  • Κλινικὴ ἄσκηση σὲ κατάλληλο ψυχοθεραπευτικὸ χῶρο, καθ᾿ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς ᾿Εκπαίδευσης.
  • ᾿Εποπτεία τῶν θεραπευτικῶν δραστηριοτήτων τῶν σπουδαστῶν.
  • Συμμετοχὴ στὶς κοινοτικὲς δραστηριότητες τῆς ᾿Εκπαίδευσης· ῾Ομάδα Εὐαισθησίας, Συμπόσια, διεκπαιδευτικὲς συναντήσεις καὶ ὀργανωτικὲς δραστηριότητες.
  • ᾿Ερευνητικὴ-συγγραφικὴ ἐμπειρία· συγγραφὴ τριῶν Μικρῶν ᾿Εργασιῶν (2ο, 3ο καὶ 4ο ἔτος).
  • ᾿Εκπόνηση Διπλωματικῆς Διατριβῆς.
Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 10/20/2023
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.