Ελληνικά | English

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ

᾿Εκπαίδευση στὸ Ψυχόδραμα καὶ τὴν Κοινωνικοθεραπεία (Θεραπευτικὴ Κοινότητα)

Συντονίστρια: Στέλα ΚαρανίκαΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΟΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (1985)
Τακτικὸ Μέλος τῆς F.E.P.T.O. καὶ τῆς Ε.Ε.Ψ.Ε.

European Accredited Psychotherapy Training Institute (Εὐρωπαϊκῶς Πιστοποιημένο Ψυχοθεραπευτικό Ἐκπαιδευτικό Ἰνστιτοῦτο)


῾Η διάρκεια τῆς ᾿Εκπαίδευσης εἶναι τετραετής· ἀποτελεῖ τὴ μοναδικὴ πλήρη ἐκπαίδευση στὶς κοινωνικοδυναμικὲς ψυχοθεραπευτικὲς τεχνικές, ἡ ὁποία καταρτίζει εἰδικοὺς γιὰ τὸ Ψυχόδραμα καὶ τὶς Θεραπευτικὲς Κοινότητες. Λειτουργεῖ, μὲ τὴ μορφὴ τῆς ᾿Εκπαιδευτικῆς Κοινότητας, σὲ συνεργασία μὲ τὸν Θεραπευτικὸ Τομέα καὶ τὶς τρεῖς Θεραπευτικὲς Κοινότητες. ῾Η θεωρία καὶ ἡ πρακτικὴ τῆς ᾿Εκπαίδευσης ἑδράζονται στὸ Ψυχόδραμα, τὴ Θεραπευτικὴ Κοινότητα, τὴν Κοινωνικοθεραπεία καὶ τὴ Δυναμικὴ τῆς ῾Ομάδας.

᾿Ενδιαφέρει τόσο τοὺς ἐργαζόμενους στὸν ψυχιατρικὸ χῶρο ὅσο καὶ ἄλλους ἐπαγγελματίες ποὺ ἐργάζονται κατ᾿ ἐξοχήν μὲ ὁμάδες, ὅπως στὸ χῶρο τῆς εἰδικῆς ἀγωγῆς, τῆς πρόληψης, τῆς ἀποκατάστασης, τῆς ἐκπαίδευσης, τῶν ἐπιχειρήσεων κ.λ.π.

Μετὰ τὸ τέλος τῆς ᾿Εκπαίδευσης, οἱ ἀπόφοιτοι μποροῦν νὰ γίνουν μέλη τῆς ῾Εταιρείας Θεραπευτικῆς Κοινότητας, Κοινωνικοθεραπείας καὶ Ψυχοδράματος ῾Ελλάδος. Πληροῦν ἐπίσης τὶς προϋποθέσεις γιὰ τὴν ἀπόκτηση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πιστοποιητικοῦ Ψυχοθεραπείας τῆς Ε.Α.Ρ.

῾Η ᾿Εκπαίδευση περιλαμβάνει:

  • Προσωπικὴ θεραπεία, πρὶν καὶ κατὰ τὴ διάρκεια τῆς᾿Εκπαίδευσης, σὲ μεικτή, ὁμάδα Ὁμαδικοαναλυτικοῦ Ψυχοδράματος ἤ καὶ σὲ ῾Ομαδικοναλυτικὴ ῾Ομάδα.
  • Θεωρητικὰ Σεμινάρια ἐντατικοῦ ρυθμοῦ.
  • Κλινικὴ ἄσκηση σὲ κατάλληλο ψυχοθεραπευτικὸ χῶρο, καθ᾿ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς ᾿Εκπαίδευσης.
  • ᾿Εποπτεία τῶν θεραπευτικῶν δραστηριοτήτων τῶν σπουδαστῶν.
  • Συμμετοχὴ στὶς κοινοτικὲς δραστηριότητες τῆς ᾿Εκπαίδευσης· ῾Ομάδα Εὐαισθησίας, Συμπόσια, διεκπαιδευτικὲς συναντήσεις καὶ ὀργανωτικὲς δραστηριότητες.
  • ᾿Ερευνητικὴ-συγγραφικὴ ἐμπειρία· συγγραφὴ δύο Μικρῶν ᾿Εργασιῶν (2ο, καὶ 3ο ἔτος).
  • ᾿Εκπόνηση Διπλωματικῆς Διατριβῆς.
Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 10/20/2023
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.