Ελληνικά | English

ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ

Θεραπεία Οἰκογένειας-ΖεύγουςἈξιολογήσεις Οἰκογένειας ἢ Ζεύγους: ᾿Αφοροῦν οἰκογένειες ἢ ζευγάρια μὲ ἐκπεφρασμένο αἴτημα· μετὰ τὴν Πρώτη Συνάντηση, καὶ ἐφ᾿ ὅσον ὑπάρχει ἔνδειξη γιὰ θεραπεία, ἀκολουθεῖ πλήρης ψυχολογικὴ ἀξιολόγηση τῶν μελῶν τῆς οἰκογένειας ἢ μόνον τῶν δύο συζύγων, ὅταν πρόκειται γιὰ Θεραπεία Ζεύγους.῾Η οἰκογενειακὴ ἀξιολόγηση καὶ ἡ ἀξιολόγηση τοῦ ζεύγους γίνεται πάντοτε μὲ δύο εἰδικοὺς θεραπευτές.

  • Θεραπεία Οἰκογένειας: ἀφορᾶ τὶς οἰκογένειες ποὺ ἀντιμετωπίζουν δυσκολίες στὴν ἐπικοινωνία, συγκρούσεις ἢ συγκεκριμένο πρόβλημα μὲ ἕνα ἀπὸ τὰ μέλη τους.
  • Θεραπεία Ζεύγους: ἀφορᾶ τὰ ζευγάρια ποὺ ἀντιμετωπίζουν προβλήματα σχέσεων ἢ προβλήματα μὲ κάποιο ἀπὸ τὰ μέλη τῆς οἰκογενείας τους.
  • Ὁμαδικὴ ᾿Ανάλυση Ζευγαριῶν: πρόκειται γιὰ βραδέως ἐναλλασσόμενες ὁμάδες, οἱ ὁποῖες λειτουργοῦν μὲ βάση τὶς ἀρχὲς τῆς ῾Ομαδικῆς ᾿Ανάλυσης σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴ δυναμικὴ τῆς συζυγικῆς σχέσης. Οἱ ὁμάδες συντονίζονται ἀπὸ δύο ἐξειδικευμένους θεραπευτές.
  • Ψυχόδραμα Ζευγαριῶν: ὁμάδες ποὺ συνδυάζουν τὴν ὁμαδικὴ διαδικασία μὲ τὶς ψυχοδραματικὲς τεχνικὲς καὶ ἔχουν ὡς ἀντικείμενο τὴν ἐκδραμάτιση καταστάσεων, συγκρούσεων καὶ γεγονότων σχετικῶν μὲ τὴ συζυγικὴ καὶ τὴν οἰκογενειακὴ ζωὴ, καθὼς καὶ τὴν ἀνάληψη, ἐκμάθηση ἤ καὶ ἀπομάθηση ποικίλων ρόλων.
  • Ὁμάδα Γονέων: ἀφορᾶ εἰδικὰ τοὺς γονεῖς, τὰ τέκνα (παιδιά, ἔφηβοι ἢ ἐνήλικοι) τῶν ὁποίων, ἀντιμετωπίζουν ψυχολογικὲς διαταραχὲς ἢ προβλήματα ἀνάπτυξης, σχολικῆς ἐπίδοσης καὶ συμπεριφορᾶς.
Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 10/6/2020
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.