Ελληνικά | English

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

Διατριβὲς Ἰνστιτούτου Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης 


Ὁμαδικὴ Ἀνάλυση : Θεωρητικὲς Ἔννοιες καὶ Φαινόμενα


«Τὰ Ὁμαδικὰ Φαινόμενα στὴν Ὁμαδικὴ Ψυχοθεραπεία: Βιβλιογραφικὴ Ἀνασκόπηση», Παπαδοπούλου Β., 1991.

«Οἱ Θεραπευτικοὶ Παράγοντες στὴν Ὁμαδικὴ Ψυχοθεραπεία. Κριτικὴ Βιβλιογραφικὴ Ἀνασκόπηση», Καραολίδου Μ., 1992.

«Φιλοσοφικὲς καὶ Ἰδεολογικὲς Ἀπαρχὲς τῆς Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης», Γιομελᾶ Εὐ., 1996.

«Περὶ τῶν Μεσοδιαστημάτων τῆς Θεραπείας καὶ τοῦ Ζητήματος τῆς Συχνότητας στὴν Ὁμαδικὴ Ψυχοθεραπεία», Μαρκεζίνης Εὐ., 1996.

«Τὸ Θεωρητικὸ Ἔργο τοῦ M.Pines καὶ ἡ Συμβολή του στὴν Ὁμαδικὴ Ἀνάλυση: Συνοπτικὴ Παρουσίαση», Μοιροπούλου Γ., 2002.

«Ἡ Ἔννοια τῆς Θεραπευτικῆς Συμμαχίας. Βιβλιογραφικὴ Ἀνασκόπηση», Ἄντιτς Γ., 2002.

«Τὸ Θεωρητικὸ Ἔργο τοῦ Norbert Elias. Συνοπτικὴ Παρουσίαση», Δελῆ Ἀ., 2007.

«Θεωρητικὴ Μελέτη τῶν Ἐννοιῶν τῆς Συλλογικότητας καὶ τῆς Ἀτομικότητας στὴ Σκέψη τῶν C.G. JUNG & S.H. FOULKES»,Τριανταφυλλόπουλος Εὐ., 2009.

"Βιβλιογραφικὴ Μελέτη Ὡρισμένων ἐκ τῶν Βασικῶν Ἐννοιῶν τῆς Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης καὶ ἡ Ἐξέλιξη τῆς Ὁμαδικοαναλυτικῆς Θεωρίας", Καραγιάννη, Π., 2010.

 


Ὁμαδικὴ Ἀνάλυση : Κλινικὰ Θέματα καὶ Ἐφαρμογές


«Ὁ Ψυχαναλυτὴς Ὁμάδας καὶ οἱ Δυαδικὲς Σχέσεις», Τσιλιμιγκάκη Π., 1987.

«Ἡ Δημιουργία τῆς Πρώτης Ἀναλυτικῆς Ὁμάδας. Συμβολὴ στὸν Προσδιορισμὸ τῆς Ταυτότητας τοῦ Ψυχαναλυτῆ Ὁμάδας», Κουνέλη Ἕ. , 1989.

«Ἡ Συμβολὴ τῆς Ὁμαδικῆς Ψυχοθεραπείας στὴν Ψυχοσωματική», Γιαννίτση Σ., 1997.

«Ἐφαρμογὴ Ἀρχῶν Ὁμαδικῆς Ψυχοθεραπείας σὲ Χρόνιους Νεφροπαθεῖς στὸ Πλαίσιο ἑνὸς Γενικοῦ Νοσοκομείου», Κοϊμτσίδου Ἄ., 2003.

«Βασικὲς Ἀρχὲς Ἠθικῆς καὶ Δεοντολογίας στὸ Χῶρο τῆς Ψυχικῆς Ὑγείας Γενικῶς καὶ στὸ χῶρο τῆς Ψυχοθεραπείας Εἰδικώτερα», Νίκου Εὐ., 2007.

«Ψύχωση καὶ Ὁμαδικὴ Ἀνάλυση. Θεωρητικὴ Προσέγγιση καὶ Πρακτικὴ Ἐφαρμογή: Τὸ Παράδειγμα τοῦ Ἀνοικτοῦ Ψυχοθεραπευτικοῦ Κέντρου», Τριγώνη Ἀν., 2007.

«Ἡ Ἐφαρμογὴ τῶν Ἀρχῶν τῆς Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης σὲ Ὀγκολογικοὺς Ἀσθενεῖς», Ἐλευθερίου Ἀ., 2008.

«Ἡ Ψυχιατρικὴ Νοσηλευτικὴ καὶ ἡ Ἀξιοποίηση τῶν Ὁμαδικῶν Ψυχοθεραπευτικῶν Προσεγγίσεων», Διακοπούλου Ἰ., 2010.

«Ἡ Συνεισφορὰ τῆς Ὁμαδικῆς Ψυχοθεραεπείας στὴ Θεραπεία τῆς Τοξικοεξάρτησης», Δημητρακοπούλου, Κ., 2010.

     Ἐρευνητικὲς Μελέτες

«Χαρακτηριστικὰ καὶ Πορεία τῶν Προσερχομένων σὲ ἕναν Ὀργανισμὸ Μερικῆς Νοσηλείας. Ἀναδρομικὴ Μελέτη: 1995-1999», Καπελλούτο Ν., 2003.

«Πορεία καὶ Ἔκβαση Θεραπευομένων σὲ Ἡμερήσια Ψυχοθεραπευτικὴ Μονάδα», Κάρκου Β., 2007.

«Χαρακτηριστικά τῶν Συμμετεχόντων καὶ τῆς Δυαδικῆς Ψυχοθεραπείας σὲ ἕναν Ψυχοθεραπευτικὸ Ὀργανισμὸ Μερικῆς Νοσηλείας. Ἀναδρομικὴ Μελέτη Ἐτῶν 2000-2004», Κελάκης Ἀ., 2008.


Ὁμαδικὴ Ἀνάλυση καὶ Κοινωνικοθεραπεία / Θεραπευτικὴ Κοινότητα / Ψυχόδραμα


«Ἡ Συμβολὴ τοῦ Σουρεαλισμοῦ στὴ Θεραπεία τῶν Ψυχωσικῶν Ἀσθενῶν», Βογιατζάκη Ζ., 1984.

«Ἡ Ὁμαδικὴ Ἀνάλυση στὴ Θεραπευτικὴ Κοινότητα», Κακούρη Ἀ., 1984.

«Ἡ Ταχέως Ἐναλλασσόμενη Ἀναλυτικὴ Ὁμάδα», Μοράρου Ἑ., 1984.

«Τὸ Ὁμαδικο-Ἀναλυτικὸ Ψυχόδραμα», Παπαδάκης Θ., 1984.

«Ἡ Ὁμάδα Παιχνιδιῶν τῆς Κ.Ψ./Θ.Κ. τοῦ Α.Ψ.Κ.», Παπαγεωργίου Π., 1987.

«Ἡ Θεραπευτικὴ Κοινότητα στὴν Ἑλληνικὴ Στρατιωτικὴ Ψυχιατρικὴ», Κοκκινίδης Ἀ., 1988.

«Ὁμαδικοαναλυτικὴ Προσέγγιση τῆς Θεραπείας μέσῳ τῆς Κίνησης στὴν Κ. Ψ/Θ.Κ. τοῦ Α.Ψ.Κ.», Μανθούλη Μ., 1989.

«Μελέτη τῶν Χαρακτηριστικῶν τῶν Μεγάλων Ὁμάδων», Ἀθητάκης Μ., 1991.

     Ἐρευνητικὲς Μελέτες

«Ἡ Δεκαπενθήμερη Ψυχοθεραπευτικὴ Κοινότητα τοῦ Α.Ψ.Κ. Μελέτη τῶν Χαρακτηριστικῶν τῶν Θεραπευομένων καὶ τῆς Θεραπευτικῆς Διαδικασίας», Χατζημπαλῆ Λ., 2001.


Ὁμαδικὴ Ἀνάλυση: Θέματα Ἐκπαίδευσης


«Ἡ Ἐκπαίδευση στὴν Ὁμαδικὴ Ψυχοθεραπεία καὶ τὴν Ὁμαδικὴ Ἀνάλυση: Κριτικὴ Βιβλιογραφικὴ Ἀνασκόπηση», Μοσχονᾶς Δ., 1993.

«Ἡ Ὁμαδικοαναλυτικὴ Ἐποπτεία», Σκανδαλιάρη Θ., 2000.

«Ἡ Προσωπικὴ Θεραπεία τοῦ Ἐκπαιδευόμενου Ψυχοθεραπευτοῦ. Βιβλιογραφικὴ Ἀνασκόπηση», Σαμίου Κ., 2007.

     Ἐρευνητικὲς Μελέτες

«Ἀνάλυση τῶν Χαρακτηριστικῶν καὶ τῆς Πορείας τῶν Ἐνδιαφερομένων εἰς τὰ Εἰσαγωγικὰ Σεμινάρια τοῦ Ἀνοικτοῦ Ψυχοθεραπευτικοῦ Κέντρου», Κυριακοπούλου Ἄ.-Μ., 2002.

«Ἡ Ὁμαδικοναλυτικὴ Ἐποπτεία. Ἐρευνητικὴ Μελέτη», Καραγιάννη Β., 2004.

«Ὁ Θεσμός τῆς Κλινικῆς Ἄσκησης καί τά Χαρακτηριστικά τῶν Ἀσκουμένων στό Α.Ψ.Κ.», Κακίτσης Κ., 2004.

«Τὰ Εἰσαγωγικὰ Σεμινάρια στὴ Θεσσαλονίκη. Ἀνασκόπηση Ἑπτὰ Ἐτῶν Λειτουργίας (1996-2003)», Μπασιάλλα Φρ., 2004.

«Εἰσαγωγικά Σεμινάρια Ἰωαννίνων. Ἀνασκόπηση τῆς Δεκαετοῦς Λειτουργίας τους (1993-2003)», Λιανὸς Κ., 2005.

«Οἱ Ἐπιστημονικές Ἐκδηλώσεις τοῦ Τομέως Σεμιναρίων τοῦ Ἀνοικτοῦ Ψυχοθεραπευτικοῦ Κέντρου», Χαριτάκη Χ., 2006.

«Ἡ Ἀξιοποίηση τῶν Μεταπτυχιακῶν Ἐκπαιδεύσεων τοῦ Α.Ψ.Κ. στόν Ἐπαγγελματικό Τομέα», Νικολάου Ν., 2008.


Ἱστορία τῆς Ψυχιατρικῆς / Ψυχοθεραπείας


«Οἱ Ἀντιλήψεις περὶ Ψυχικῆς Διαταραχῆς ἀπὸ τὴν Προϊστορικὴ Περίοδο ἕως καὶ τὸν Ἱπποκράτη», Μάρκοβιτς-Κόβατς Ἀ., 1994.

«Θεωρήσεις τῆς Ψυχικῆς Διαταραχῆς κατὰ τὴν Βυζαντινὴ Περίοδο», Λίβας Δ., 1996.

Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 4/27/2014
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.