Ελληνικά | English

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

Διατριβές Ἰνστιτούτου Ψυχοδράματος-Κοινωνικοθεραπείας 


Θεραπευτική Κοινότητα


«Οἱ Ὁμαδικοαναλυτικοὶ Θεραπευτικοὶ Παράγοντες στὴν Ψυχοθεραπευτικὴ Κοινότητα τοῦ Α.Ψ.Κ.», Τερλίδου Χ., 1989.

«Ἡ Σημασία τῆς Ἐναλλαγῆς τῶν Ἐπιπέδων στὴ Θεραπευτικὴ Διαδικασία τῆς Ψυχοθεραπευτικῆς Κοινότητας», Καραποστόλη Ν., 1989.

«Συγκριτικὴ Μελέτη τῆς Ἱεραρχημένης καὶ τῆς Δημοκρατικῆς Θεραπευτικῆς Κοινότητας, Κοσμόγιαννη Ἀ., 1990.

«Ἡ Διαδικασία τῆς Κοινωνικοποίησης στὰ Πλαίσια τῆς Ψυχοθεραπευτικῆς Κοινότητας», Πιπεργιᾶ Ἰ., 1993.

«Μία Ἐποχιακὴ Θεραπευτικὴ Κοινότητα Βραχείας Διάρκειας», Φωτοῦ Ἄ., 1994.

«Θεραπευτικὴ Κοινότητα καὶ Ἀθηναϊκὴ Δημοκρατία», Μαργέτη Εὐ., 1995.

«Ἡ Συνάντηση τῆς Κοινότητας -Ἰστορικὴ Ἀναδρομὴ καί Θεωρητική Προσέγγιση», Παύλου Ἑ., 2004

«Το Διάλειμμα τοῦ Καφέ στή Δεκαπενθήμερη Κοινότητα», Σιδηρόπουλος Χ., 2005.

«Οἱ Ὁμάδες Αὐτοβοήθειας στόν Χῶρο τῆς Ψυχικῆς Ὑγείας καί οἱ Ὁμάδες "Μελῶν" τῶν δύο Ψυχοθεραπευτικῶν Κοινοτήτων τοῦ Ἀνοικτοῦ Ψυχοθεραπευτικοῦ Κέντρου», Βουτσινᾶς Ὀ., 2006.

«Ἡ Ἑλληνική Κοινοτική Παράδοση καί οἱ Ἐπιρροές της στίς Θεραπευτικές καί Ἐκπαιδευτικές Κοινότητες τοῦ Α.Ψ.Κ.», Χρυσικοπούλου Μ.Δ., 2007.

«Ὅρια καί Κανόνες τῆς Καθημερινῆς Ψυχοθεραπευτικῆς Κοινότητας τοῦ Α.Ψ.Κ. (1980-2007)» , Πετροπούλου Μ., 2008.

     Ἐρευνητικὲς Μελέτες

«Μελέτη τῶν Χαρακτηριστικῶν τῶν Θεραπευομένων σὲ μία Ἀνοικτὴ Ψυχοθεραπευτικὴ Κοινότητα», Τζιότζιου Ἄ., 2002.

«Ἀξιολόγηση τῆς Θεραπείας στίς Ψυχοθεραπευτικές Κοινότητες τοῦ Ἀνοικτοῦ Ψυχοθεραπευτικοῦ Κέντρου. Ἐρευνητική Μελέτη», Μαντέλα Ξ., 2005.

«Μελέτη τῶν Χαρακτηριστικῶν τῶν Θεραπευομένων σέ μία Ἀνοικτή Ψυχοθεραπευτική Κοινότητα (2000-2007)», Καλλιγιάνης Κ., 2009.


Κοινωνικοθεραπεία


«Ὁμάδα Μουσικοθεραπείας: Ἀντιστοιχίες Ὁμαδικῆς καὶ Μουσικῆς Διαδικασίας», Λαμπρούλη Σ., 1994.

«Ἡ Φωνὴ στὴν Τέχνη, τὴν Ἐκπαίδευση καὶ τὴ Θεραπεία», Κατσούρη Ἰ., 1995.

«Ὁ Μῦθος στὴν Ὁμάδα Μυθολογίας τῆς Θεραπευτικῆς Κοινότητας τοῦ Α.Ψ.Κ.», Ἀσημίνα Ἐ., 2001.


Κοινωνικοθεραπεία μὲ Παιδιὰ καὶ Ἐφήβους


«Ἡ Σημασία τῆς Πολλαπλότητας καὶ τῆς Ἐναλλαγῆς τῶν Δραστηριοτήτων σὲ μία Κοινωνικοθεραπευτικὴ Ὁμάδα Ἐφήβων» Ἀποστόλογλου, Β., 1990.


Ψυχόδραμα


«Στοιχεῖα τοῦ Ἀρχαίου Δράματος στὸ Ὁμαδικοαναλυτικὸ Ψυχόδραμα», Χριστοφόρου Ἀ., 1995.

«Ἡ Ἐκπαίδευση στὸ Ψυχόδραμα. Βιβλιογραφικὴ Ἀνασκόπηση», Κασσαπάκη Αἰκ., 1997.

«Οἱ Ψυχοδραματικὲς Τεχνικὲς στὸ Κλασικὸ καὶ στὸ Ὁμαδικοαναλυτικὸ Ψυχόδραμα», Γυφτοπούλου Ἑ., 1998.

«Ἡ Ἔννοια τοῦ Ρόλου στὸ Κλασικὸ καὶ στὸ Ὁμαδικοαναλυτικὸ Ψυχόδραμα: Ἡ Συμβολὴ του στὴν Κοινωνικὴ Προσαρμογὴ τῶν Μελῶν του», Κορφιάτη Κ., 1999.

«Οἱ Θεραπευτικοὶ Παράγοντες στὸ Ὁμαδικο-αναλυτικὸ Ψυχόδραμα», Γεράση Ἀ., 2000.

«Θεωρητικὴ Ἐξέλιξη καὶ Πρακτικὲς Ἐφαρμογὲς τοῦ Ὁμαδικοαναλυτικοῦ Ψυχοδράματος», Βασιλείου Ὄ., 2002.

«Μετάφραση τοῦ Βιβλίου τοῦ P.F. Kellerman: Focus on Psychodrama», Ἀποστολίδου Μ., 2005.

«Οἱ Ὅροι τοῦ Ψυχοδράματος», Γραμματοπούλου Ν., 2005.

«Ὁμαδικοαναλυτικό Ψυχόδραμα καί Ἡλικίες Συμμετεχόντων», Ψιαχούλια Αἰκ., 2008.


Ψυχόδραμα μὲ Παιδιὰ καὶ Ἐφήβους


«Ἱστορικὴ Ἐξέλιξη τοῦ Ψυχοδράματος τῶν Παιδιῶν καὶ οἱ Ἀπαρχὲς τῆς Διαμόρφωσης τοῦ Ὁμαδικοαναλυτικοῦ Ψυχοδράματος Παιδιῶν», Τσέργας,Ν., 1999.

«Ἡ Ἐξέλιξη καὶ ἡ Διαμόρφωση τῆς Ταυτότητας τοῦ Ἐφήβου: Ἡ Συμβολὴ τοῦ Ὁμαδιοκαναλυτικοῦ Ψυχοδράματος Ἐφήβων», Νάτσιου Μ., 2000.


Ἐκπαίδευση


«Ἀρχὲς τῆς Θεραπευτικῆς Κοινότητας στὴ Μέση Ἐκπαίδευση: Ἐπιπτώσεις στὴ Συμμετοχὴ καὶ Διαγωγὴ τῶν Μαθητῶν», Τσεμπερλίδου Μ., 1990.

«Τά Συναισθήματα στήν Ὁμαδικοαναλυτική Ἐποπτεία», Μητρούτσικου Ἕ., 2005.

«Ἀξιολόγηση τῶν Ἐκπαιδευτικῶν Παραγόντων σέ μία Ἐκπαιδευτική Κοινότητα», Φικιώρη Ἰ., 2007.


Ὀργανισμοί


«Ὁ Ἡγετικὸς Ρόλος καὶ ἡ Ὁμαδικὴ Δυναμικὴ στοὺς Ὀργανισμούς. Βιβλιογραφικὴ Ἀνασκόπηση», Κατίκα Εἰρ., 1998.

«Ἡ Ἐπαγγελματικὴ Ἐξουθένωση τῶν Ἐργαζομένων στὶς Ἐπιχειρήσεις καὶ τοὺς Ὀργανισμούς», Ζέρβα Π., 2003.

«Ἡ Ὁμαδικοαναλυτική Προσέγγιση τῶν Συγκρούσεων στούς Ὀργανισμούς», Βυλιώτου Β., 2006.

«Ποιότητα στὶς Ὑπηρεσίες Ψυχικῆς Ὑγείας. Διερεύνηση τῆς Ἱκανοποίησης τῶν Θεραπευομένων ἀπὸ τὶς Παρεχόμενες Ὑπηρεσίες (Διοικητικὲς καὶ Θεραπευτικές) μίας Ἡμερήσιας Ψυχοθεραπευτικῆς Μονάδας», Καρανίκα Σ., 2010.


Ἄλλα Θέματα


«Ὁμαδικὴ Ψυχοσωματικὴ Προετοιμασία Ἐγκύων γιὰ τὸν Τοκετὸ καὶ τὴ Λοχεία», Ντογραματζῆ Δ., 1989.

«Τὸ Σχολικὸ Θέατρο στὴν Ἑλλάδα ὡς Ἐκδήλωση τῆς Κοινοτικῆς Λειτουργίας τοῦ Θεάτρου», Πρωτοπαππᾶ Ἄ., 1995.

«Ἡ Πολυπαραγοντικὴ Ἀντιμετώπιση τῆς Τοξικοεξάρτησης», Μόλλαρη Π., 2000.

«Ὁ Ρόλος τοῦ Νοσηλευτῆ στὸν Ἀποϊδρυματισμὸ», Καπερώνη Π., 2001

«Οἰκονομική Ἀνάλυση τοῦ Κόστους τῶν Θεραπευτικῶν Ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἀνοικτοῦ Ψυχοθεραπευτικοῦ Κέντρου», Κωστόπουλος Χ., 2001.

«Ἡ Βραχεία Ὁμαδική Ψυχοθεραπεία Ἐνηλίκων. Σύγχρονη Βιβλιογραφική Ἀνασκόπηση», Λίβερ, Μ., 2004.

Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 10/6/2014
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.