Ελληνικά | English

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Ὁμαδικὴ ἈνάλυσηΗ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΩΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

Ἡ Ὁμαδική Ἀνάλυση ἐπινοήθηκε ἀπό τόν ψυχίατρο καί ψυχαναλυτή S.H. Foulkes, στήν Ἀγγλία, τό 1940 καί ἀποτελεῖ μία μέθοδο ὁμαδικῆς ψυχοθεραπείας, ἡ ὁποία συνδέει τίς ὁμαδικές διαδικασίες μέ τήν ἐξέλιξη τοῦ ἀτόμου, ἀξιοποιώντας τήν ὁμάδα ὡς θεραπευτικό μέσον. Δίνει πρωτεύοντα ρόλο στήν κοινωνική ἀλληλεπίδραση καί προτείνει ἕνα τρόπο θεραπείας, βάσει τοῦ ὁποίου ὁ ἀσθενής, μέσῳ τοῦ πολλαπλοῦ καί πολυποίκιλου σχετίζεσθαι, μπορεῖ «ἐν δράσει» νά ἐνδυναμώσει τό Ἐγώ του, ἀλλά καί νά ἀλλάξει, κατά βούλησιν, τὴ συμπεριφορά του, ἐφ’ ὅσον ἐπιθυμεῖ νά ἐναρμονισθεῖ πρός «τή φυσιολογική στάση ἤ νόρμα, τήν ὁποία συνιστᾶ συλλογικά ἡ ὁμάδα καί ἀπό τήν ὁποία ὡς ἄτομο ἀποκλίνει» (Foulkes, 1948, σελ. 29).Ὡς θεραπευτική μέθοδος ἐνδιαφέρεται περισσότερο γιά τήν προοπτική τῆς προσωπικῆς ἀλλαγῆς καί συγκεκριμένα γιά τό πρός ποιά κατεύθυνση καί μέ ποιά μέσα θά τήν ἐξασφαλίσει.

Χαρακτηριστικά καὶ Πλαίσιο τῆς Ὁμαδικοαναλυτικῆς Προσέγγισης

Τά κάτωθι χαρακτηριστικά τῆς Ὁμαδικοαναλυτικῆς προσέγγισης ταιριάζουν μέ τίς ἀνάγκες τῶν ἀσθενῶν μέ σοβαρές ψυχικές διαταραχές καί, κατά συνέπειαν, διευκολύνουν τήν ἔνταξή τους στό θεραπευτικό πλαίσιο καί, ἐν συνεχείᾳ, τήν προώθηση τῶν θεραπευτικῶν ἀλλαγῶν.

α)  Ἐπικέντρωση στό ὑγιές μέρος τοῦ Ἐγώ.

β)  Ἐπικέντρωση στά δομικά στοιχεῖα τῆς ὁμάδας.

γ)  Ἐκπαίδευση τοῦ Ἐγώ ἐν δράσει.

δ)  Πολλαπλή μεταβίβαση.

ε)  Πολλαπλά ἐπίπεδα λειτουργίας καί ἐπικοινωνίας

στ)Διορθωτική συναισθηματική λειτουργία.

            Βασική προϋπόθεση γιὰ τὴν ἀξιοποίηση τοῦ θεραπευτικοῦ δυναμικοῦ τῆς Ὁμαδικοαναλυτικῆς προσέγγισης ἀποτελεῖ ἡ δημιουργία συνθηκῶν ἀσφαλείας καὶ ἡ ὕπαρξη ἑνός εὐρύτερου πλαισίου-ὀργανισμοῦ. Ή ἐπίδραση τοῦ εὐρύτερου πλαισίου-ὀργανισμοῦ στίς ἐπίμέρους δραστηριότητες συνιστά παραγοντα καθοριστικῆς σημασίας στήν εὐόδωση τῆς θεραπείας. Ὁ Ἰ.Κ. Τσέγκος (1985) ἐπισημαίνει ὅτι ἡ ποιότητα τῆς δομῆς καί τῆς Matrix κάθε θεραπευτικῆς δραστηριότητας, π.χ. μιᾶς ἈναλυτικῆςὉμάδας, "ἐξαρτᾶται ἄμεσα ἀπό τήν ποιότητα τῆς δομῆς καί τῆς Matrix ὁλοκλήρου τοῦ ὀργανισμοῦ" καί ἀντανακλᾶται περαιτέρω στόν βαθμό ἀσφαλείας πού βιώνει ἡ ὁμάδα αὐτή.

 

Στὴν παροῦσα ἑνότητα θὰ βρεῖτε θέματα σχετικὰ μὲ τὴν Ὁμαδικὴ Ἀνάλυση καὶ τὴν Ὁμαδικὴ Ψυχοθεραπεία γενικώτερα.

Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 4/26/2015
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.