Ελληνικά | English

Η ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟ

Συνάντηση γιὰ τὴν Διδασκαλία τοῦ ΠολυτονικοῦΣτὶς 14 Δεκεμβρίου 2013, μὲ πρωτοβουλία τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ- Ἐρευνητικοῦ Τομέως τοῦ Ἀνοικτοῦ Ψυχοθεραπευτικοῦ Κέντρου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση γνωριμίας καὶ ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων μεταξυ ἐνδιαφερομένων γιὰ τὴν διδασκαλία τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν καὶ τοῦ Πολυτονικοῦ. Ἡ πρωτοβουλία αὐτὴ προῆλθε ἀπὸ τὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν διατήρηση τῆς ἀρτιότητας τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας, τόσον ἐκ μέρους τοῦ Α.Ψ.Κ. ὅσον καὶ διαφόρων ὀργανισμῶν ποὺ παρέχουν μαθήματα Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν σὲ παιδιὰ καὶ ἐνήλικες (Βιβλιοπωλεῖο "Αἰγηίς", "Ἑλληνικὴ Άγωγή", "Ἰδεοθέατρον", "Λόγος καὶ Τέχνη", Πολιτιστικὸς Σύλλογος "Παλαίχθων", "Τὸ Κρυφὸ Σχολειό" κ.ἄ.), καθὼς καὶ ἀρκετῶν ἐμπλεκομένων στὰ μαθήματα αὐτά, εἴτε ἰδιωτικὰ εἴτε σὲ ἄλλα πλαίσια.
Κατὰ τὴ συνάντηση ἀνεδείχθη, μεταξύ ἄλλων, ἡ ἐπιθυμία περαιτέρω γνωριμίας, στενότερης ἐπικοινωνίας, ἀνταλλαγῆς σκέψεων καὶ πληροφοριῶν. Ἔγιναν, ἐπίσης, ἐνδιαφέρουσες προτάσεις γιὰ μελλοντικὲς συνεργασίες, διοργάνωση ἐπιστημονικῶν ἐκδηλώσεων κ.ἄ.
Λόγῳ τοῦ αὐξημένου ἐνδιαφέροντος ὅλων, ἡ συνάντηση αὐτὴ θὰ ἐπαναληφθεῖ ἐν εὐθέτῳ χρόνῳ.

Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 9/15/2017
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.