Ελληνικά | English

ΤΜΗΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Εἰσαγωγὴ στὰ ᾿Ιδεολογικοπολιτικὰ τῆς Ψυχιατρικῆς καὶ τῆς ΨυχοθεραπείαςἈνοικτὸς Κύκλος Διαλέξεων-Συζητήσεων

Πρόκειται γιὰ ἕνα ἀνοικτὸ σεμινάριο σὲ θέματα σχετικὰ μὲ τὴν ψυχιατρικὴ καὶ τὴν ψυχοθεραπεία. Ἀπευθύνεται τόσο σὲ ψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικοὺς λειτουργούς, ἐργοθεραπευτές, νοσηλευτὲς κ.ἄ., ὅσο καὶ σὲ ἐπαγγελματίες ἄλλων εἰδικοτήτων (ἐκπαιδευτικούς, νομικούς, εἰδικοὺς παιδαγωγούς, δικαστὲς κ.ἄ.) ποὺ ἐπιθυμοῦν, εἴτε γιὰ ἐπαγγελματικοὺς εἴτε γιὰ προσωπικοὺς λόγους, νὰ ἐνημερωθοῦν  καὶ νὰ συζητήσουν θέματα σχετικὰ μὲ τὸν ψυχοθεραπευτικὸ χῶρο.

Διάρκεια

Ἀποτελεῖται ἀπὸ πέντε (5) συναντὴσεις, ἑβδομαδιαίας συχνότητας, Δευτέρα 7.00-8.30 μ.μ.

Θεματολογία

Τὸ σεμινάριο περιλαμβάνει θέματα σχετικὰ μὲ τὴ δομή, τὴ λειτουργία καὶ τὶς δυναμικὲς τῶν ἱδρυμάτων καὶ τῶν ἐνδιάμεσων δομῶν, τὴ Θεραπευτικὴ Κοινότητα καὶ τὴν ἐκπαίδευση στὴν ψυχοθεραπεία. Ἐπίσης, συζητῶνται τὰ δομικὰ καὶ δυναμικὰ στοιχεῖα τῆς σχέσεως θεραπευτοῦ καὶ θεραπευομένου καθὼς καὶ θέματα ἰδεολογικοπολιτικὰ τῆς ψυχιατρικῆς καὶ τῆς ψυχοθεραπείας.

Εἰσηγητές
Ὁ Διευθυντὴς τοῦ ᾿Εκπαιδευτικοῦ-᾿Ερευνητικοῦ Τομέως ᾿Ιωάννης Κ. Τσέγκος καθὼς καὶ προσκεκλημένοι ἐξωτερικοὶ ὁμιλητές. Τὸ πρόγραμμα τῶν διαλέξεων θὰ ἀνακοινωθεῖ σύντομα.

Ὁ Ἰωάννης Κ. Τσέγκος εἶναι Ψυχίατρος, Ψυχαναλυτὴς Ὁμάδας, ἱδρυτὴς μ.ἄ. τοῦ Ἀνοικτοῦ Ψυχοθεραπευτικοῦ Κέντρου, τοῦ Ἰνστιτούτου Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης Ἀθηνῶν, τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης Ἰνστιτούτων Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης (E.G.A.T.I.N.) κ.ἄ. Διευθύνει τὸν Ἐκπαιδευτικό-Ἐρευνητικὸ Τομέα τοῦ Α.Ψ.Κ. καὶ τὴν ἐκδοτικὴ σειρὰ "Σύγχρονη Ψυχοθεραπεία".


Παρελθοῦσες διαλέξεις, στὰ πλαίσια τοῦ Σεμιναρίου:

Τὴν Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2013, ὁ κ. Θεόδωρος Ζιάκας ἔδωσε διάλεξη μέ θέμα:

Τ Πρόσωπο ς Μετάβαση π τ "Δυνάμει" στ "νέργεια"

Τὴν Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013, ὁ κ. Σπύρος Κουτρούλης μίλησε:

Περὶ Κοινοτισμοῦ

Τὴν Παρασκευὴ 12 Ἀπριλίου, ὁ κ. Χρῆστος Γιανναρᾶς ἔδωσε διάλεξη, μὲ θέμα:

" Δύο Ἀσύμπτωτοι Πολιτισμοί"

Τὴν Δευτέρα 31 Μαρτίου 2014, ὁ κ. Θεόδωρος Ζιάκας ἔδωσε διάλεξη, μὲ θέμα:

"Βασικὰ Στοιχεῖα Γνωσιολογίας"

Τὴν Δευτέρα 11 Ἀπριλίου 2016, ὁ κ. Θεόδωρος Ζιάκας ἔδωσε διάλεξη μὲ θέμα: "Ἣ Παρακμὴ τοῦ Νεωτερικοῦ Πολιτισμοῦ"

Τὶς Δευτέρες, 18 καὶ 25 Ἀπριλίου 2016, ὁ κ. Γιῶργος Καραμπελιᾶς παρουσίασε το βιβλίο του "1821. Ἡ Παλιγγενεσία"

Τὴν Δευτέρα, 15 Μαϊου 2017, ὁ Γιῶργος Καραμπελιᾶς μίλησε γιὰ τὸ Δημοτικό Τραγούδι. 


Ἡμερομηνία Ἔναρξης: Θὰ ἀνακοινωθεῖ

 Ἐλεύθερη συμμετοχή


 

Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 15/3/2020
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.