Ελληνικά | English

ΤΜΗΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Διαδικτυακὸ Σεμινάριο: Εἰσαγωγὴ στὴν Κλινικὴ Ψυχολογικὴ ᾿ΑξιολόγησηTὸ σεμινάριο ἔχει ὡς ἀντικείμενο τὴν εἰσαγωγὴ στὶς ψυχοδιαγνωστικὲς μεθόδους, ποὺ ἀπευθύνονται σὲ ἐνηλίκους, ἀνηλίκους καὶ ζευγάρια. Πιό συγκεκριμένα:

Ἡ Ψυχολογικὴ Ἀξιολόγηση, σ' ἕνα κλινικὸ πλαίσιο, ἀποτελεῖ σημαντικὸ μέρος τῆς συνολικῆς διαγνωστικῆς διαδικασίας, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν ψυχιατρικὴ καὶ τὴν οἰκογενειακὴ ἀξιολόγηση. Δὲν εἶναι ἐπικουρικὴ τῆς ψυχιατρικῆς διάγνωσης, οὔτε ἀποτελεῖ ψυχομετρικοῦ τύπου διαδικασία. Πρόκειται γιὰ μιὰ ἐμπεριστατωμένη διερεύνηση τῶν νοητικῶν, συναισθηματικῶν, κοινωνικῶν καὶ διαπροσωπικῶν λειτουργιῶν τῆς προσωπικότητας, ἡ ὁποία ἀναδεικνύει ὄχι μόνον τὶς δυσλειτουργικὲς ἀλλὰ καὶ τὶς ὑγιεῖς πλευρές της. Ἡ προσωπικότητα, ὡς μιὰ σύνθετη ἔννοια, ἐκφράζεται ποικιλοτρόπως. Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Ψυχολογική Ἀξιολόγηση περιλαμβάνει μία συστοιχία (battery) δοκιμασιῶν. Ἡ κάθε ἐπὶ μέρους δοκιμασία παρέχει διαφορετικὲς πληροφορίες σχετικὰ μὲ τὴν προσωπικότητα τοῦ ἐξεταζομένου καὶ συμβάλλει στὴν πλήρη περιγραφή της, ἀνεξαρτήτως τῆς διαταραχῆς στήν ὁποία παραπέμπει ἡ κλινική εἰκόνα. Διαμορφώνεται, δηλαδή, μιὰ ἐπαρκέστερη διαγνωστικὴ ἐντύπωση, ἡ ὁποία στὴ συνέχεια ὁδηγεῖ σὲ ὀρθότερες θεραπευτικὲς ἐπιλογές. Θεμελιώδη θέματα ποὺ ἀφοροῦν τὴν Ψυχολογικὴ Ἀξιολόγηση σχετίζονται μὲ τὴν πιλογή τν κατάλληλων δοκιμασιν, τὴ διαδικασία ξέτασης, τὴ σύνταξη τς γραπτς κθεσης καὶ τὴν παγγελματική στάση το ψυχολόγου.

Τὸ Σεμινάριο περιλαμβάνει θεωρητικό καὶ ἐμπειρικὸ μέρος.

Θεωρία

  • Βασικές ἔννοιες καί δομικά χαρακτηριστικά τῆς ψυχολογικῆς ἀξιολόγησης.
  • Νοητικἐς δοκιμασίες ἐνηλίκων, ἐφήβων καί παιδιῶν (W.A.I.S., W.I.S.C.-III, Raven's P.M., Standford-Binet).
  • Κλινικά ἐρωτηματολόγια (Μ.Μ.Ρ.Ι., S.Τ.Α.Ι., S.T.A.I.C., B.D.S κ.ἄ.).
  • Προβολικές δοκιμασίες πού ἀφοροῦν τήν προσωπικότητα ( C.A.T., Τ.Α.Τ., Rorschach).

Ἐμπειρία

Μέσῳ συγκεκριμένων τεχνικῶν (προσομοίωση καί συζήτηση κλινικῶν περιπτώσεων), οἱ συμμετέχοντες ἐπεξεργάζονται εἰδικώτερα θέματα, ὅπως ἡ συνέντευξη, ἡ μεθοδολογία χορήγησης τῶν δοκιμασιῶν, ἡ ἀξιολόγηση τῶν ἀποτελεσμάτων καθώς καί ἡ συγγραφὴ τῆς τελικῆς ἐκθέσεως.

 

Ἀπευθύνεται στούς ἐργαζομένους ἢ ἐκπαιδευομένους στὸν ψυχιατρικὸ χῶρο ἀλλὰ καὶ σὲ ἐπαγγελματίες ἄλλων εἰδικοτήτων ποὺ ἐργάζονται μὲ οἰκογένειες καὶ παιδιά (παιδιάτρους, εἰδικοὺς παιδαγωγούς, ἐκπαιδευτικοὺς κ.ἄ.), σὲ φοιτητές Ψυχολογίας καὶ Ψυχολόγους, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἄλλους κλινικοὺς τῆς ψυχιατρικῆς ὁμάδας (ψυχιάτρους, κοινωνικοὺς λειτουργούς, ἐργοθεραπευτές, νοσηλευτές).

Ἀποτελεῖ, ἐπίσης, μέρος τοῦ προκαταρκτικοῦ σταδίου γιά τίς  μεταπτυχιακές ἐπαγγελματικές ἐκπαιδεύσεις.

Διάρκεια

Ἀποτελεῖται ἀπό δύο, δίωρες συναντήσεις, Δευτέρα 7.00 - 9.00 μ.μ., 8 καὶ 15 Φεβρουαρίου.


Κόστος Συμμετοχῆς: 60 εὐρώ, φοιτητὲς 40 εὐρώ


 

Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 11/1/2021
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.